Besluitenlijst BenW 25 januari 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/01/20111. Het college stelt de raad voor:1) Het bestemmingsplan Marcelisvaartpad 13 met identificatienr BP8080001, inclusief deverwerking van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen;2) Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen;2. Het besluit heeft verder geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/01/20111. Het college besluit in het kader van het Flankerend Ouderenbeleid 2011 subsidie toe te kennenaana. Stichting SHDH, Zorgcentrum De Molenburg € 17.650,--b. Zorggroep Reinalda, Zorgcentrum De Roos € 5.384,--c. Zorgbalans, Servicepaspoort € 57.038,--d. Stichting Ecosol € 27.500,--.2. De kosten van het besluit bedragen € 107.572. Het besluit wordt gedekt uit programma 3Welzijn, Gezondheid en Zorg.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/01/20111. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan breedtesport 2011 van SportSupportKennemerland.2. De kosten van het besluit bedragen € 348.560. Het besluit wordt gedekt uit programma 4,Sport algemeen3. SportSupport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/01/20111. Het college neemt kennis van Hof 2.0 Achtergronden en beantwoording vragen CommissieSamenleving 13 januari 20112. Het college informeert de commissie Samenleving over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Ripperda plandeel Zuidhof Blok F-2voor een berekende koopsom, op basis van 11 grondgebonden woningen, van € 1.001.333,21exclusief kosten koper en BTW onder voorbehoud dat het overleg met de CommissieOntwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in tetrekken.2. Het college besluit tot de verkoop van 11 parkeerplaatsen à € 22.700,- incl. BTW per stukbehorende bij de te realiseren 11 woningen Zuidhof blok F-2 onder voorbehoud dat het overlegmet de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluitte wijzigen of in te trekken.3. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de Commissie Ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht.4. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1 en 2genoemde voorgenomen besluit5. De opbrengsten uit de verkoop bedragen € 1.001.333,21 exclusief kosten koper en BTW enkomen ten gunste van de grondexploitatie Ripperda, conform de prognose MPG 2010. Deopbrengsten van de parkeerplaatsen komen ten gunste van het IP nummer 12.13 "Cronjé garagebouw rendabel"6. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de P&C kalender 20112. Het college stelt de raad om in te stemmen met optie 1 (behandeling in raadsvergadering 1december 2011) voor wat betreft de planning van de 2e bestuursrapportage 20103. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =