Besluitenlijst BenW 28 juni 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 2011B&W1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen metde vervangende nieuwbouw van basisschool De Ark.2. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen metde vervangende nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs ten behoeve van De Ark.3. Het college besluit op grond van het Herijkingsbeleid peuterspeelzaalwerk in te stemmen metde realisatie van een ruimte voor een peuterspeelzaal.De kosten van de bouw van de school en het lokaal bewegingsonderwijs bedragen € 5.877.811,-(incl. BTW, excl. aankoopkosten grond). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01.Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.4. De kosten van de bouw van de peuterspeelzaal bedragen € 250.000,- (incl. BTW). Dekapitaallasten worden gedekt uit de huuropbrengsten binnen Programma 4.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 2011B&W1. Het college besluit tot voortzetting van deelname aan Geluidsnet tot 1 december 20142. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit3. De kosten van dit besluit bedragen € 17100,- ex BTWper jaar en komen ten laste van hetproduct milieuzorg programma 9. (Kwaliteit fysieke leefomgeving)4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/2011B&W1. Het college besluit te reageren op het verslag van de gemeentearchivaris door de brief in debijlage van deze collegenota te verzenden.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/2011B&W1. Het college besluit tot vaststelling van de antwoorden op de vragen van GLH over de kadernota2011 en bestuursrapportage 2011-12. De antwoorden van het college worden naar de raadsleden verzonden3. De antwoorden worden betrokken bij de raadsbehandeling van dekadernota 2011 en bestuursrapportage van 27 juni tot en met 30 juni.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/2011B&W1. Akkoord te gaan met de voorgestelde trechtering van projecten; projecten uit de categorie A totnader orde stop te zetten en de projecten in de categorie B af te maken.2. Kennis te nemen van de quick scans3. Voor de projecten in de categorie D, E en F per project het van toepassing zijndebesluitvoeringstraject te volgen (raad- of collegebesluit)4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =