Besluitenlijst BenW 21 april 2020 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit om:1. Ten behoeve van de uitvoering van de 'Samenwerkingsovereenkomst academisch onderwijs in de Koepel' de geraamde capaciteitsinzet in 2020 omlaag bij te stellen naar maximaal €125.000,- en het restant budget toe te voegen aan het budget in 2023 dat daarmee wordt opgehoogd tot €97.000,-, 2. Dit besluit door te voeren in de kadernota 2021 e.v. en bestuursrapportage
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • .Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.Het college besluit voorts:1. In te stemmen met de concept-RES NHZ als eerste resultaat uit het regionale proces om te komen tot de RES 1.0. Met als belangrijkste punten:a. De inzet van de RES-regio NHZ van 2,7 TWhb. De kaart met globale zoekgebiedenc. Het vervolgproces zoals beschreven in hoofdstuk 102. De onderdelen die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Haarlem vast te stellen, namelijk:a. De globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie op het grondgebied van de gemeente Haarlemb. De tekst zoals opgenomen in H7.53. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen voor het uiten van wensen en bedenkingen en daarvoor bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden met de concept-RES NHZ als bijlage;4. De concept-RES voor reactie toe te sturen aan de deelnemers van de voorafgaande bijeenkomsten van het RES-proces;5. Volmacht te verlenen aan wethouder F. Bal (als lid van de Stuurgroep RES NHZ namens de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland) om de concept-RES aan te bieden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies, tezamen met: de opgehaalde wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen, en reacties van de deelnemers van het participatieproces uit NHZ.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de voorgelegde documenten vast:· Verantwoordingsrapportage BRO 2019· Verantwoordingsrapportage BAG 2019· Verantwoordingsrapportage BGT 2019· Collegeverklaring ENSIA 2019
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. Het ontwerpbestemmingsplan Poort van Boerhaave - Damiate ter inzage te leggen (identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9120011--on01); 2. De ontwerphogere waarden voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai ter inzage te leggen conform bijlage c.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. De ontwerp-omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van zes studio's en 1 zelfstandig appartement aan de Lange Herenvest 98 te Haarlem, ter inzage te leggen.2. Hogere waarden van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen voor de oostgevel aan de Lange Herenvest tot maximaal 68 dB, vanwege het wegverkeer aan de Lange Herenvest3. Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota “Klant tevredenheid onderzoek SRO Kennemerland BV - 2019” aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de opinienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Een incidenteel aanvullende subsidie ad €€ 15.000 te verlenen aan Stichting Stem in de Stad voor het boekjaar 2020 conform het initiatief raadsvoorstel d.d. 28 maart 2019;2. Deze subsidie te dekken uit het budget bed-bad-brood maatschappelijke opvang (grootboek 669005.43458).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =