Commissie ontwikkeling 17 juni 2021 17:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
  Reacties verbergen
  • Bobbyemank 2021-06-14 10:39:14
  • Лишь самые лучшие и эффективные методы и методы продвижения https://t.me/seo_promo - Продвижение в ТОП
  • Bobbyemank 2021-06-14 10:46:44
  • Лишь самые лучшие и действенные методы и способы продвижения https://t.me/seo_promo - Обратные ссылки
  • HowardGon 2021-06-15 20:02:33
  • Увеличение ссылочного веса пресс-релиза: https://t.me/Interpult Пресс-релиз - это еще один отличный способ наладить ссылки и рекламировать свой бренд, не тратя слишком много денег. Все еще небольшие и крупные бренды используют пресс-релизы в своей маркетинговой кампании. Но ссылки из пресс-релиза не такие уж и сильные. Важный факт: в пресс-релизах нет ссылок, как в вашем блоге . Если вы можете дать ссылки на свой пресс-релиз, это увеличит ссылочный вес пресс-релиза. В конечном итоге это увеличит ссылочный вес на странице с деньгами. Вы можете предоставить на форуме ссылки на пресс-релиз. Ссылки на форумы могут увеличить ссылочный вес пресс-релиза. В этом случае мы можем вам помочь. мы можем создать огромное количество ссылок на профили форума для пресс-релиза. Без сомнения, ссылки увеличат ссылочный вес пресс-релизов.
  • HowardGon 2021-06-15 20:10:02
  • Увеличьте мощность СЃРІРѕРёС… свойств РІ SEO Р’ течение долгого времени линкбилдинг РІ SEO остается РѕРґРЅРёРј РёР· любимых методов линкбилдинга РјРЅРѕРіРёС… линкбилдеров. Хотя эффективность ссылок SEO уже РЅРµ такая, как раньше. Если РЅР° странице нет ссылочного веса, то исходящие ссылки Р±СѓРґСѓС‚ иметь меньшую ценность. Так обстоит дело СЃ алгоритмом Google. Итак, РІ наши РґРЅРё, если РІС‹ хотите сделать СЃРІРѕРё ресурсы SEO более функциональными, вам нужно создать для РЅРёС… ссылки. Здесь РјС‹ можем помочь вам создать ссылки для ваших сайтов. Ссылки РЅР° профили форума - отличный СЃРїРѕСЃРѕР± предоставить ссылочный вес РЅР° ваши ресурсы. Таким образом, ваши ресурсы станут более мощными, Р° позиция вашего сайта РІ РїРѕРёСЃРєРѕРІРѕР№ выдаче повысится. Обращаться: https://t.me/Interpult
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Initiatiefnemer Toekomst Wonen B.V. is voornemens ca. 12 appartementen in de vrije sector, een daktuin en 1000 m2 commercieel vastgoed te realiseren.

  Het college stelt de raad voor: de startnotitie voor het project Spaarndamseweg 380 (Top Cars) in Haarlem Noord vast te stellen.

  De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • N.b. Raadsstuk en (geheime) bijlage 1 en 2 zijn gewijzigd vastgesteld door BenW van 8 juni jl. Aan het raadsstuk is besluitpunt 6 toegevoegd en is de tekst onder punt 4.2 "pand 54 - 56, 2e alinea" aangepast. In bijlage 1 is het bedrag “verkoop uitgifte grond” gesplitst en is het bedrag mtb “verkoop onroerende zaken” aangepast. In bijlage 2 is het besluit tekstueel en financieel  verwerkt op pagina 5 onder het kopje “sociale huurwoningen/plangebied B” en pagina 8 onder het kopje “ verwachte verkoopopbrengsten locatie”. De geheimhouding van deze gewijzigde bijlage 1 en 2 wordt bekrachtigd in de raad van 24 juni a.s.

  Het college stelt de raad voor als volgt te besluiten:

  1. De grondexploitatie Fietsznfabriek te openen en de netto contante waarde- zoals in de geheime bijlage 1 is genoemd - vast te stellen.

  2. Geheimhouding is bekrachtigd in raad van 27 mei jl.

  3. De geheimhouding te laten gelden totdat de definitieve gunning heeft plaatsgevonden.

  4. Het verkoopproces van gemeentegrond vast te stellen overeenkomstig bijlage 2.

  5. Een onttrekking te doen aan de reserve Grondexploitatie voor de gemaakte kosten Fietszfabriek die ten laste van reserve Vastgoed zijn gebracht en dit bedrag, circa € 450.000, toe te voegen aan de reserve Vastgoed.

  6. De verkoop Oostvest 54 – 56 te bestemmen voor sociale huurwoningen. Bij verkoop aan toegelaten instellingen de tarieven uit de grondprijsbrief te hanteren. Mocht er geen interesse zijn vanuit toegelaten instellingen, dan wordt het pand marktconform met de bestemming sociale huur verkocht aan een ontwikkelaar.

  De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

  De geheime bijlagen 1 t/m 3 zijn voor de raadsleden raadspleegbaar achter de inlog.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Haarlem werkt sinds 2020 in MRA verband samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsstrategie. Deze Verstedelijkingsstrategie vormt de basis voor afspraken met het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) over wonen, werken, mobiliteit, verduurzaming, landschap etc. Doel is niet om nieuw beleid te maken, maar om de samenhang tussen bestaande thema’s en beleid te tonen en de ruimtelijke consequenties voor de regio voor de komende decennia in beeld te brengen. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) van november 2021 met de bewindslieden worden hier met het Rijk nadere afspraken over gemaakt. Maar eerst worden raden en staten nu gevraagd om hun zienswijze te geven op het voorliggende Verstedelijkingsconcept. De Verstedelijkingsstrategie wordt definitief vastgesteld in de raden en staten na het BO MIRT.

  Het college stelt de raad voor: 1. De in dit paragraaf 4 (pag. 4-5) van dit raadsstuk opgenomen zienswijze af te geven op het Verstedelijkingsconcept van de Metropoolregio Amsterdam.

  De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Cie. Ontwikkeling 12 mei 2021: t.k.n. stuk 1.2 wordt o.v.v. commissie (PvdA/CDA) in een volgende vergadering besproken i.v.m. voorstel voor afhandeling van 6 moties.

  PvdA/CDA willen de stand van zaken in de ontwikkelzones voor komende agenda agenderen en akkoord op de afdoening van de 6 moties in de vergadering te accorderen.

  Motivatie PvdA/CDA voor agendering ter gerichte voorbereiding bijgevoegd.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vraag aan de commissie:

  Is de motie met deze afdoening voldoende afgehandeld?

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vraag aan de commissie:

  Is de motie met deze afdoening voldoende afgehandeld?

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vraag aan de commissie:

  Is de motie met deze afdoening voldoende afgehandeld?

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vraag aan de commissie:

  Is de motie met deze afdoening voldoende afgehandeld?

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vraag aan de commissie:

  Is de motie met deze afdoening voldoende afgehandeld?

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vraag aan de commissie:

  Is de motie met deze afdoening voldoende afgehandeld?

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Cie. Ontwikkeling 12 mei 2021: t.k.n. stuk 2.1 wordt o.v.v. commissie (AP) in een volgende vergadering besproken.

  Motivatie AP voor bespreking van afdoening is toegevoegd.

  Vraag aan de commissie: Is de motie met deze afdoening voldoende afgehandeld?

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Cie. Ontwikkeling 12 mei 2021: t.k.n. stuk 3.1 wordt o.v.v. commissie (AP/JH) in een volgende vergadering besproken.

  Motivatie agendering van Actiepartij / Jouw Haarlem is toegevoegd. 

  Doel van de bespreking:

  Completer worden geïnformeerd door wethouder over stavaza pand, koper en gebruiker heden.

  Verkenning opvatting commissie omtrent beschikbaar houden cultureel / maatschappelijk vastgoed in wijken, mede i.r.t. tot groei stad en nieuwe cultuurnota.

  Rol gebruiker, huurder, gemeente, derde partij bij exploitatie(horizon) vastgoed.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Wethouder Botter zegt toe om na een maand schriftelijk terug te komen op het vervolg van de verkoop van het pand in Spaarndam dat in gebruik is bij kunstcentrum De Kolk (is een investeerder bereid tot aankoop incl. de huurder?)

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =