Besluitenlijst BenW 06 november 2007 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071) Het college besluit tot handhaving van de bestuurlijke jumelageactiviteiten op het huidig niveau en intensivering van de jumelage activiteiten en uitwisselingen tussen de Haarlemse burgers en die van de zustersteden Osnabrück en Angers, dmv samenwerking met het op te richten informatiepunt jonge toeristen.2) Het College besluit van het huidig jumelage budget jaarlijks € 5000,- ter beschikking te stellen als bijdrage in de kosten van de werkplekken van het informatiepunt jonge toeristen.3) Betrokkenen (incl. de vertegenwoordigers van de zustersteden) worden schriftelijkgeïnformeerd over besluitvorming4) Dit besluit wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college is bereid om medewerking te verlenen aan het verlenen van een vrijstelling van het bestemmingsplan en aansluitend een bouwvergunning, eerste fase, voor het bouwen van acht woningen aan de Olieslagerslaan 32 -44 te Haarlem onder voorwaarde dat de waardevolle bomen worden beschermd;2. Het college mandateert het hoofd van SO/VT/ST om een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten;3. Het college mandateert het hoofd van SO/VT/Beschikkingen om na ontvangst van de verklaring van geen bezwaar en na ondertekening van de planschade-overeenkomst vrijstelling onder voorwaarde en aansluitend bouwvergunning, eerste fase, te verlenen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stemt in met bijgevoegde brief aan de Commissie Bestuur ter uitvoering van de gedane toezeggingen over het prostitutiebeleid.2. Het college stelt voor om het gereserveerde bedrag van €30.000,= over te brengen naar het UPCbudget 2008.3. Communicatie: Het college stuurt het besluit ter bespreking aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college geeft het Woonomgevingsplan Garenkokerskwartier vrij voor inspraak.2. Communicatie: het WOP Garenkokerskwartier kan daags na besluitvorming via internet worden ingezien en wordt op een bewonersbijeenkomst toegelicht.3. Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie Beheer gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stelt het woonomgevingplan voor de Oude Amsterdamse buurt vast.2. Bij het opstellen van uitvoeringsplannen vindt vervolgoverleg met betrokken bewoners plaats.3. Het WOP is kaderstellend en heeft op zichzelf geen financiële consequenties.4. Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stemt in met de uitvoeringsregels parkeerverordening.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Deze regels zullen gepubliceerd worden in de stadskrant en meegestuurd worden bij de afgifte van de parkeervergunningen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/2007:1. Het College stelt de onderwerpen van de Omnibus 2007 vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Communicatie; specifieke afspraken in later stadium
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college neemt kennis van het ambtshalve verminderen van de opgelegde aanslagen respectievelijk het aanpassen van de voorlopig opgelegde aanslagen.2. Het college geeft opdracht om voor het in gebruik hebben van openbaar water een afzonderlijk voorstel te doen, waarbij ook de overige gelijksoortige tarieven voor deze groep gebruikers betrokken worden.3. De betrokken eigenaren en de BHS te informeren via een brief.4. Financiële consequenties: de verwachte opbrengsten zullen niet gerealiseerd worden, maar in de begroting was nog geen rekening gehouden met deze opbrengsten.5. De nota wordt ter informatie naar de commissie Beheer gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stelt het VO vast, zoals verwoord in bijlage A en conform de tekening in bijlage B.2. Het college stelt de raad voor om voor de voorbereiding van het werk een krediet van € 250.000 te verlenen en dit ten laste te brengen van IP 63.12 (BDU).3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.4. Communicatie: deze nota wordt daags na besluitvorming openbaar gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college besluit tot restauratie van de Regentenkamer in de oudbouw van “Schoterburcht” en daarvoor een krediet ter beschikking te stellen van € 381.000.2. het sub 1 genoemd bedrag te dekken als volgt:- uit een rijks monumentenzorgsubsidie ad € 99.869, te verhogen met een aanvullende aanvraag van € 210.510- indien op de aanvullende aanvraag negatief of slechts deels wordt beschikt, OPH-gelden in te zetten om het tekort af te dekken.- uit een bijdrage van het museum voor de psychiatrie van € 40.000- het resterende deel van € 31.000 tlv programma 9 (budget IP 53.10)3. De vrijvallende lasten bij de Schoterburcht en Vieringgewelf in te zetten als dekking van de lagere subsidie voor de Schouwburg en dit te verwerken in het Investeringsplan 2008-2013.4. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.5. Het besluit wordt ter kennisneming voorgelegd aan de Commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stemt in met de personele uitbreiding van 1 fte voor de functie van Archeoloog voor 2008 en 2009.2. Het college stemt in met directe externe werving voor deze functie3. Financien : de kosten van dit besluit bedragen jaarlijks € 65.000 (1fte schaal 10A); de dekking hiervoor is voor € 55.000 structureel voorzien in de begroting (product 06.02.07Monumenten/Archeologie) en komt voor het restant uit de structurele rijksbijdrage van de bestuurslastenvergoeding voor de Malta-wetgeving4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stemt in om de startersregeling op te stellen.2. Het college stemt in om een Verordening startersregeling conform de 7 keuzen zoals geformuleerd in bijlage A te gaan opstellen.3. Het college stemt in om, onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad, € 1 miljoen euro uit het gemeentelijk fonds bij SVn voor de startersregeling in te zetten. Vanwege uitblijven van rente- en aflossings-inkomsten gedurende de eerste drie jaar bedragen de gederfde inkomsten van dit besluit circa €50.000,- ten laste van het fonds. Het besluit wordt gedekt uit het Revolving Fund bij de SVn, en doet geen beslag op de gemeentebegroting.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; deportefeuillehouder geeft perstoelichting. De media ontvangen een persbericht.5. Het college stuurt het besluit als bespreekpunt aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college besluit de brief te versturen naar de Commissie Bestuur.2. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het besluit wordt ter kennisneming voorgelegd aan de Commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het College besluit tot invoering van het Marktreglement 2008 per 1 januari 2008.2. Het College besluit dat het Marktreglement 2004 vervalt tegelijkertijd met de invoering van het Marktreglement 2008.3. Financiële pararagraaf: er zijn geen financiele gevolgen.4. Communicatie: Het reglement gaat na besluitvorming 6 weken ter visie. In deze periode kunnen belanghebbenden hun visie hierop kenbaar maken waarna het reglement vastgesteld zal worden door het College. De marktkooplieden en alle belanghebbenden zullen van deze procedure op de hoogte worden gesteld middels een marktnieuwsbrief en een publicatie. De marktcommissie zal een exemplaar toegestuurd krijgen en een schriftelijke reactie hierop indienen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/10/20071. Het college stelt de Raad voor Paswerk vooralsnog voor twee jaar aan te wijzen alsuitvoeringsorganisatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening. Voorwaarde van Haarlem om over te gaan tot aanwijzing voor 5 jaar is om in de lopende bestuursperiode de stemverhoudingen in de gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de verhouding van de financiële aandelen van de gemeentes.2. Het college gaat hiertoe een dienstverleningsovereenkomst aan met Paswerk en stelt deze eind 2007 vast.3. Het college stelt de Raad voor om Paswerk voor de uitvoering van de Wsw maandelijks een voorschot te verstrekken ter hoogte van 95% van het maandelijkse voorschot dat de gemeente Haarlem hiertoe ontvangt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.4. Het college stelt de Raad voor artikel 4.1 van de huidige Gemeenschappelijke Regeling als volgt te wijzigen: de gemeentebesturen dragen aan het werkvoorzieningsschap alle bevoegdheden en verplichtingen over met betrekking tot de uitvoering van de wet, behoudens de verordenende en beleidsmatige bevoegdheden van de raad en het college.5. Het college legt voor 1 juli 2008 de benodigde verordeningen aan de gemeenteraad de voor.6. Dit akkoord geldt onder voorwaarde dat de zes deelnemende gemeenten eensluidend besluiten.7. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit8. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stemt in met opheffing van de commissie Fonds Onvoorziene Uitgaven m.i.v. 1 januari 2008.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit wordt ter kennisname gestuurd naar het besturenoverleg BOPOH/BOVOH en de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stemt in met beschikbaarstelling van het bedrag ad € 256.914,= voor de permanente uitbreiding van het schoolgebouw van De Wadden.2. Het krediet van € 256.914,-- wordt ten laste gebracht van het krediet Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, beschikbaar gesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 12 april 2007.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071.het college besluit met betrekking tot het bezwaarschrift tegen het besluit dat vergunning wordt verleendvoor een bouwplan op het perceel Oosterduinweg 19:a. de beslissing op het bezwaarschrift aan te houden,b. voor het bouwplan de in artikel 19a van de Wet RO aangegeven procedure te volgenen daarna op het bezwaarschrift te beslissen,c. het besluit van 18 september 2007 in te trekken;2.Financiële paragraaf : er zijn geen financiële gevolgen;3.Communicatieparagraaf: de betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit; de B&W-nota wordt uitgereikt aan de media.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =