Besluitenlijst BenW 14 april 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 07-04-20091. Het college besluit de brief aan de raad over de aanpak van de recessie in Haarlem vast testellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; deportefeuillehouder geeft perstoelichting
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/04/20091. Het college besluit tot het vaststellen van het actieprogramma Sociale Veiligheid 2010.2. Het college verwerkt de begrote kosten ad € 854.547,- en de verwachte middelen uit dedecentralisatie uitkering van het Rijk tot hetzelfde bedrag in de kadernota.3. De communicatieparagraaf: direct betrokkenen worden geïnformeerd en nadat er duidelijkheidis over de financiële middelen zal er actief worden gecommuniceerd richting media middels eenpersbericht.4. Het actieprogramma wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/04/20091. Het college stelt de raad voor als pilot een gebiedsvisie Oostradiaal op te starten.2. De kosten van het besluit bedragen € 40.000,-- en deze worden ten laste van het programmaSpoorzone gebracht.3. De betrokkenen en de media hebben reeds een persbericht ontvangen, met betrokken wijkradenen belangenorganisaties zal apart contact worden opgenomen om het te informeren over ditbesluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/04/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het addendum en de re-integratieverordeningWet werk en bijstand alsmede deze laatste per 01 januari 2009 in werking te laten treden.2. De kosten van de in de verordening genoemde voorzieningen worden ten laste gebracht van hethiertoe geoormerkte budget werkdeel Wwb.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/04/20091. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan breedtesport 2009 van SportSupportKennemerland2. De kosten van het besluit bedragen € 444.346,=. Het besluit wordt gedekt uit programma04.02.02 product sportstimulering, kostenplaats 1261.4756.1000.3. Daarnaast wordt, volgens de B&W-nota “BOS-impuls 2007-2011” (reg.nr. MO/S&R 2006/122)aan Stichting SportSupport Kennemerland een subsidie verleend voor de uitvoering van deBuurt-Onderwijs-Sport (BOS)-projecten van € 100.000 (tranche 3) kostenplaats 1231,kostensoort 4791.1100.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/04/20091. Het college besluit beschikbaar te stellen een bedrag € 25.000,-- voor het noodzakelijkonderhoud van de sportvoorziening Zwemmerslaan.2. De kosten van het besluit bedragen € 25.000,--. Het besluit wordt gedekt uit programma 4product 040105. (voorziening doordecentralisatie)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/04/20091. Het college neemt kennis van de 'Handhavingsbeleid Coffeeshops'.2. De betrokken coffeeshophouders worden geinformeerd; de media ontvangen een persbericht.3. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-2009 1. Het college besluit de subsidie aan SSH voor 2007 vast te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.283.369.,- In de gemeente rekening 2007 is€ 1.217.400,- verwerkt. Het restant ad € 65.969,- wordt gedekt uit de voorziening Subsidiezwembaden 2008 (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf inbijgevoegde notitie).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het verloren kaart tarief in parkeergarage Appelaar met ingang van heden vast te stellen op€ 35,- per dag.2. De kosten van het wijzigen van de bebording bedragen circa € 1000,- en worden gedekt uitproduct 08.03.01 Parkeerbeleid.3. De beheerder van de parkeergarage wordt van het besluit op de hoogte gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Er wordt in de Julianalaan t.h.v. nr. 315, één parkeerplaats voor betaald parkerenaangewezen.2. De kosten van het plaatsen van de parkeermeters bedragen circa € 300,- en worden gedektuit product 08.03.01 Parkeerbeleid.3. De fysiotherapiepraktijk wordt van het besluit op de hoogte gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college besluit haar eerder genoemde B&W-besluit d.d. 12 februari 2008 te herzien zodatde woonplaatsbenaming van de binnen de gemeente Haarlem gelegen woonplaats Spaarndamwordt vastgesteld op Spaarndam-West.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het besluit wordt verzonden naar ministerie van VROM en TNT Post4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =