Besluitenlijst BenW 14 juli 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/07/20091. Het college stelt de raad voor om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling CAReL Zuid- enMidden Kennemerland vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de commissieSamenleving hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/07/20091. Het college stemt in met indiening van de vervolgaanvraag en bijgaandprojectplan Leren en Werken Zuid-Kennemerland.2. Het college besluit het budgethouderschap te mandateren aan dehoofdafdeling Stadszaken/afdeling J.O.S..3. De door het Rijk vereiste co-financiering bestaat uit ureninzet van partijen.Bij toekenning van de aanvraag ad 100.000 euro door het Rijk worden degevolgen voor de begroting 2009-2010 verwerkt in de Bestuursrapportage2009-02. Het besluit heeft geen negatieve financiële consequenties.4. Betrokken partijen ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissieSamenleving.omdat de commissie dan goed geinformeerd is over de aanpak"Behalen van een startkwalificatie" en "Niemand aan de kant".
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/07/20091. Het college besluit in te stemmen met de kosten van plaatsing en huur € 82.291,-- van detijdelijke huisvesting voor de bijzondere school voor speciaal onderwijs 'De Schelp' en delasten zijn opgenomen in de raming tijdelijke huisvesting t/m 2012 en komen ten laste van deegalisatie voorziening onderwijs2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/07/20091. Het college besluit om de vergoeding voor vervanging kozijnen van de openbare school voorspeciaal onderwijs 'Dr. A. Van Voorthuijsen' vast te stellen op € 171.236,56.2. Het bedrag van € 171.236,56 komt ten laste van product 40101 (basisonderwijs huisvesting)codering 1161.4452.2210 en is opgenomen in de begroting 2009.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/07/20091. Het college besluit conform het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ)uit april 2009, over te gaan tot vergoeding van planschade aan dhr. F.P.M. Röttgering inzakeWestergracht 62 te Haarlem.2. De kosten van het besluit bedragen € 17.000,=, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 april2008 tot de dag der uitbetaling; uitgaande van betaaldatum 31 augustus 2009 bedraagt de wettelijkerente € 1.345,84. Het besluit wordt gedekt uit de algemene middelen aangezien er voorplanschadeclaims geen budget in de lopende begroting is opgenomen.3. Melding en financiele verwerking in de begroting zal in de bestuursrapportage 2009/2 wordenmeegenomen.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/07/20091. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Belcanto.2. Het college stemt in met vrijgave van het concept-ontwerpbestemmingsplan ten behoeve vanhet wettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en de participatie metbetrokken wijkraden;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/07/20091. Het college stelt de raad voor de statutenwijziging van de Stichting Stadsschouwburg enConcertgebouw Haarlem vast te stellen overeenkomstig bijlage A2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =