Besluitenlijst BenW 20 januari 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 16/12/20081. Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen2. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college beantwoordt de adviezen van de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad in 2008.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De SAMS ontvangt daags na besluitvorming een antwoordbrief van het college4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college besluit voor de opvang van zwerfjongeren aan Pension Spaarnezicht een subsidietoe te kennen ad € 352.600,-2. Het college besluit de provinciale doeluitkering voor de begeleiding en de inkoop van leerwerk-en dagbestedingstrajecten ten behoeve van zwerfjongeren ad € 76.200,- toe te kennen aanPension Spaarnezicht3. De totale kosten van het besluit bedragen € 428.800,-.Het gemeentedeel ad. € 107.600,- komt t.l.v. kostenplaats 1231.4756.1170 gedekt uitprogramma 4 product 04.01.08.;de GSBIII (OPH2) subsidie ad. € 245.000,- komt t.l.v. kostenplaats 1231.4791.9321, dekkingRijksgeld;de provinciale subsidie ad. € 76.200,- komt t.l.v. kostenplaats 1231.4791.1175, dekkingProvinciegeld.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Voor de aankoop van een gedeelte van de grond aan de Weltevredenstraat een kredietbeschikbaar stellen van € 19.434,--.2. Voor de voor rekening van het schoolbestuur gerealiseerde uitbreiding van het schoolgebouwaan de Weltevredenstraat een krediet beschikbaar stellen van € 143.416,--, incl. compensatie tenonrechte betaalde vergoeding erfpacht vanaf 1999 en vergoeding kosten medegebruik lokaalbewegingsonderwijs t/m 2007 door andere basisscholen.3. De kosten van het besluit bedragen € 162.850,--. Het besluit wordt gedekt uit programma 4product 809959.1201.4452.2200.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het College stelt vast dat Bureau Jeugdzorg NH het prestatieplan 2007 volledig en juist heeftuitgevoerd.2. Het College stelt vast dat Bureau jeugdzorg NH de voorwaarden, zoals opgenomen in de aan hetprestatieplan verbonden beschikkingen, heeft nageleefd.3. Het College stelt vast, vanwege niet gemaakte specifieke projectkosten ‘Nieuwe Kansen’, eenbedrag ad € 2.480, = te verrekenen met de gereserveerde eindbetaling subsidie 2007.4. Het College stelt de aan Bureau Jeugdzorg NH verleende subsidie 2007 vast tot een totaalbedragad € 761.444,= (= € 763.924,= minus € 2.480,=).5. Betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming bericht over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college besluit de Normenbrief subsidie amateurkunstverenigingen 2009 vast te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen maximaal €140.700,=. die worden gedekt uit Programma 6,:Economie, cultuur, toerisme en recreatie, beleidsveld 6.2 Cultuur en erfgoed. Overigens is dezebegrotingspost voor 2009, in tegenstelling tot voorgaande jaren, abusievelijk niet met 1.6 %geïndexeerd. Dit zal in de Bestuursrapportage 2009-1 worden gecorrigeerd. De betrokkenverenigingen zijn inmiddels geïnformeerd over het subsidieplafond 2009.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college besluit tot oprichting van de Stichting Parkmanagement Waarderpolder op grondvan de als bijlage bij deze nota toegevoegde stichtingsstatuten.2. Het college besluit volmacht te verlenen aan dhr. H.J. Vrieling, werkzaam bij de hoofdafdelingWijkzaken als afdelingshoofd Dagelijks Beheer en Techniek, en dhr. R. Meijer, werkzaam bijde hoofdafdeling Stadszaken als programmamanager Waarderpolder, om ter uitvoering van ditbesluit, de stichtingsakte en daarbij behorende stukken te ondertekenen.3. De kosten van het besluit bedragen € 90.000,- per jaar. Deze kosten worden op 50/50 basisgedeeld met het georganiseerd bedrijfsleven (IKH). Het gemeentelijke aandeel (€ 45.000,-)wordt per ingang van 1 januari 2009 ten laste van de begroting gebracht. Dit wordtmeegenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage van 2009. Inkomsten van de Stichtingzullen op dezelfde wijze verdeeld worden.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college verleent vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid WRO van het ter plaatsegeldende bestemmingsplan voor het verbouwen van een bestaand pand tot appartementen aanZijhuizen 1-7 te Haarlem;2. Het college verleent ex artikel 2.5.30, lid 4 onder a HBV ontheffing van artikel 2.5.30 van deHaarlemse Bouwverordening;3. Het college verleent een reguliere bouwvergunning 1e fase voor het verbouwen van een bestaandpand tot appartementen aan Zijhuizen 1-7 te Haarlem;4. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV daartoe alle benodigde handelingen te verrichten;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;7. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college stelt de raad voor het beeldkwaliteitplan fly-over Amsterdamsevaart vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het raadsbesluit wordt kenbaar gemaakt door publicatie in de Stadskrant.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college besluit de tarieven 2009 voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatiesen zwembaden conform bijgevoegd overzicht vast te stellen2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking voorgelegd aan de commissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college besluit het subsidie 2009 voor SRO Kennemerland BV voorlopig vast te stellen op€ 4.390.314.2. De kosten van het besluit bedragen € 4.390.314, de baten van het besluit bedragen € 0.Het besluit wordt gedekt uit programma 4 product 1243.4756.1000, resp. 1253.4756.1000 enprogramma 10.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘’Delftwijk-Waterbuurt’’,inclusief de verwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties;2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties:4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling,waarna het ontwerpbestemmingsplan ter visie zal worden gelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college stelt de raad voor de termijnagenda 2009 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissies Bestuur,Samenleving, Ontwikkeling en Beheer een advies hebben uitgebracht over hunbeleidsprogramma.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college besluit Mw. T. Bouwmeester m.i.v 1 februari 2009 te benoemen tot lid van deAdviescommissie Cultuurstimuleringsfonds Haarlem.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties, en wordt gedekt uit programma 1, AlgemeenBestuur, product Bestuursorganen.3. Betrokkene ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =