Besluitenlijst BenW 21 juli 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de aanwending OGGZ 2009.2. De kosten van het besluit bedragen € 2.397.056,=. Het betreft hier uitgaven in het kader vanGrote Steden Beleid 3, programma SIV. Het besluit wordt gedekt uit programma 3, product 3.2maatschappelijke opvang. Voor de door ons te honoreren subsidieaanvragen en de hierbijbehorende instelligen wordt verwezen naar bijlage A.3. Het college besluit om de subsidieaanvragen genoemd in bijlage B niet te honoreren, daar hethier nieuwe aanvragen betreffen, die niet passen in het nieuwe beleid van de Brede CentaleToegang.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingsbesluit voor de duur van 1 jaar vast testellen voor het gebied, zoals aangegeven op de tekening met het nummer 309VB002, d.d. 6 juli2009, plaatselijk bekend als Nieuweweg 11;2. Het college besluit het voorbereidingsbesluit na vaststelling door de gemeenteraad bekend te makendoor publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant;3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college besluit om het krediet voor de uitbreiding van het schoolgebouw voor voortgezetonderwijs 'Eerste Christelijk Lyceum' vast te stellen op € 2.212.195,--.2. Het krediet wordt per jaar beschikbaar gesteld en wordt ten laste gebracht van::a. IP 77.01 (gerealiseerd 2008) € 100.554,--b. IP 7701 (Inv. 2009) € 636.844,--c. IP 77.01 (Inv. 2010) € 1.273.688,--d. Stelpost prijsstijging € 201.109,--en wordt afgeschreven in 40 jaarlijks gelijke termijn.3. Het college besluit om een krediet van € 169.158,-- beschikbaar te stellen voor asbestsaneringen de lasten te dekken uit egalisatievoorziening onderwijshuisvesting.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college besluit in te stemmen met de kosten van € 255.261,-- voor plaatsing van tijdelijkehuisvesting voor de bijzonder basisschool 'De Ark' aan de Verspronckweg en de lasten zijnopgenomen in de raming tijdelijke huisvesting t/m 2012 en komen ten laste van de egalisatievoorziening onderwijs.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college stemt in met de jaarrekening en jaarverslag 2008 van de stichting Haarlem Effect ende verantwoording FOB subsidie 2008.2. Het college stelt de subsidie 2008 definitief vast op € 759.219,- en de subsidie FOB op€ 28.870,-.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Stichting Haarlem Effect ontvangt een beschikking vaststelling subsidie 20085. Het college legt dit besluit ter informatie voor aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college besluit de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;2. Het college besluit een binnenplanse vrijstelling/ontheffing van het bestemmingsplan IndischeBuurt Zuid te verlenen voor het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning aanJavastraat 37;3. Het college verleent aansluitend de bouwvergunning;4. Het college mandateert de verdere afhandeling van bovengenoemde besluiten, inclusief deondertekening, aan het hoofd van VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan "De Krim";2. Het college stemt in met vrijgave van het conceptontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en de participatie met debetrokken wijkraad;3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =