Besluitenlijst BenW 28 april 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Wij stellen de raad voor krediet beschikbaar te stellen voor de kosten van de voorbereiding enuitvoering van de gekozen variant 8 'Uitgraven i.c.m. woonschepen twee-aan-twee' om deWaarderhaven brandveiliger te maken.2. Voor een bedrag van € 1.012.000 is nog geen dekking. Dit ongedekte bedrag (€ 1.012) isopgenomen in lijst C (Nieuwe wensen) van het investeringsplan (IP).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming een brief van ons, waarin zij op de hoogtegebracht worden van ons besluit.4. Wij sturen dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college van B&W besluit in te stemmen met de ondertekening van de projectovereenkomstH. Schaftstraat blok IIIa en IVa .2. De burgemeester verleent wethouder J. Nieuwenburg volmacht om namens de gemeente deprojectovereenkomst te ondertekenen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen (de woningbouwcorporaties) ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuwe standplaats voor de verkoop van sieradenen aanverwante artikelen aan het Proveniersplein;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkene ontvangt daags na de besluitvorming schriftelijk bericht over het besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college stemt in principe in met de standplaatsenbeleid 2009;2. Het college gaat akkoord met het ter visie leggen van het standplaatsenbeleid 2009 conform deinspraakverordening.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college besluit de nabije omgeving, zoals omschreven in het aanwijsbesluit, van hetevenemententerrein van Bevrijdingspop aan te wijzen als gebied waarop artikel 9 van deAlgemene Plaatselijke Verordening van toepassing. Deze aanwijzing geldt op 5 en 6 mei.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Communicatieparagraaf: Het aanwijsbesluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college besluit tot vaststelling van de Stageregeling gemeente Haarlem per 1 mei 2009 entrekt de regeling Stagiaires d.d. 15 januari 1985 in;2. Kosten voor een stagevergoeding worden betaald uit de financiële ruimte die ontstaat als gevolgvan vacatures;3. De hoofdafdeling Middelen en Services (OCR, HRM en Communicatie) draagt zorg voor debrede communicatie van de regeling binnen de organisatie. De regeling wordt geplaatst op deHRM-wijzer op Insite en op de stagepagina's van de externe website;4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur;5. Het besluit van het college wordt ter kennisneming verzonden aan o.a. verbonden partijen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college besluit:Het bedrag van € 170.000,- dat via de Algemene Uitkering is overgeheveld ter compensatie vanhet wegvallen van de AWBZ-functie Ondersteunende Begeleiding psychosociaal voor 2009 alsvolgt in te zetten:a. € 38.000,- subsidie aan ROADS voor psychosociale begeleiding;b. € 132.000,- subsidie aan de Stichting Zorgbalans voor psychosociale thuisbegeleiding.(Programma 3, product 03.01.01, kostenplaats 1134.4756.1100.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college stelt de raad voor de jaarrekening van het Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland Paswerk met een positief advies in het Algemeen Bestuur van deGemeenschappelijke Regeling te laten behandelen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. besluit niet tot aankoop over te gaan van de percelen Harmenjansweg 67 en 67A,2. besluit haar besluit ter informatie voor te leggen aan de commissie ontwikkeling,3. besluit verkopende partij op de hoogte te stellen van dit besluit.B&W vergadering: 08/06/2009
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college besluit Kennis te nemen van de uitgevoerde oefeningen in het kader van de voorbereidingen op degemeentelijke taken in de crisisbeheersing in 2008 Het oefen- en opleidingsplan 2009 vast te stellen Het college van Gedeputeerde Staten te informeren over dit besluit2. De financiële paragraaf: het voorgestelde collegebesluit past binnen het bestaande budgetRampenbestrijding3. De communicatieparagraaf: na besluitvorming wordt hierover gecommuniceerd met debetrokkenen. Medewerkers van de gemeente Haarlem met een taak in de crisisbeheersing wordenop de hoogte gesteld van het oefen- en opleidingsplan 2009 en uitgenodigd voor de opleidingen,trainingen en oefeningen4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college besluit met ingang van 1 mei 2009 tot intrekking van de regeling Positievrouwelijke ambtenaren uit gemeente dienst d.d. 16 november 1989 en intrekking van deregeling Uitbreiding Interne sollicitanten d.d. 12 januari 1990;2. Dit besluit zal onder de aandacht worden gebracht van HRM en beide regelingen zullenverwijderd worden van de HRM-wijzer op Insite;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college besluit in te stemmen met de beleidsuitgangspunten Regionaal Meld- enCoördinatiefunctie.2. Het College stemt in met het sluiten van de overeenkomst met het Regionaal Bureau Onderwijsbetreffende de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC).3. Het College stemt in met de verdeling van de RMC-en kwalificatieplicht- middelen4. De kosten van het besluit bedragen respectievelijk € 402. 738 (RMC) en € 285.797(kwalificatieplicht), totaal € 688.535. Deze kosten komen ten laste van de door het Rijkbeschikbaar gestelde RMC-middelen op programma 4 product 04.01.05 (procesondersteunendevoorzieningen); De kosten van de verzuimcoördinator worden gedekt uit de restantmiddelen ad30.000 euro kwalificatieplicht 2007 en 2008 (balanspost vooruitontvangen subsidies 28-1951-559).5. Communicatieparagraaf: Regiogemeenten en uitvoerende instanties ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving, omdatde commissie dan goed geinformeerd is over de aanpak van RMC (voortijdig schoolverlaten).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het College stemt in met de verdeling van de RMC- middelen voor specifieke trajecten over 2008-2009.2. Het College stemt in met het sluiten van de overeenkomst 2008 t/m 2010 met het Regionaal BureauOnderwijs betreffende de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en methet sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering van Leren en Werken 2009-2010.3. Het College stemt in met het sluiten van de overeenkomst met het MKB voor de uitvoering vanleer-werktrajecten 2009-2010.4. De kosten van het besluit bedragen € 379.250 euro. Deze kosten ad 301.035 euro komen ten lastevan de door het Rijk beschikbaar gestelde RMC-middelen en ad 78.215 euro ten laste van GSBPIAS-VSV middelen. Programma 4 product 04.01.05 (procesondersteunende voorzieningen).5. Communicatieparagraaf: Regiogemeenten en uitvoerende instanties ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving, omdat decommissie dan goed geinformeerd is over de aanpak van RMC (voortijdig schoolverlaten).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. het college besluit tot het instellen van een voorziening van maximaal € 60.000,-- als bijdragein het functioneren van het buurtcentrum Sportheldenbuurt als ontmoetingsplek voor bewoners.Deze voorziening geldt voor de duur van maximaal drie jaar, waarbij de bijdrage het eerste jaar€ 30.000,-- bedraagt, het tweede € 20.000 en het derde jaar € 10.000,-- De voorziening wordtten laste gebracht van het BDU Fysiek (stedelijke vernieuwing, onderdeel versterkensociaal/fysiek).2. het college stuurt dit voorstel ter informatie aan de raad naar de commissie samenleving.3. communicatieparagraaf: de wijkraad is van de inhoud van dit besluit volledig op de hoogte.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met handhaving van het huidige beleidlangdurigheidstoeslag inzake hoogte toeslag, duur referteperiode en hoogte inkomensgrens voorde duur van één jaar (2009).2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Verordening langdurigheidstoeslag 2009met ingang van 1 januari 2009.3. De kosten van het besluit bedragen circa € 496.000,- ; de baten bedragen circa € 400.000,- enworden jaarlijks beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds en toegevoegd aan het budgetbijzondere bijstand, programma 7.3, product 70301.4. Het college stelt de raad voor het restant van de te verwachten kosten ad € 96.000,- ten laste tebrengen van het budget bijzondere bijstand, programma 7.3, product 70301.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college neemt kennis van het Onderzoeksprogramma van de afdeling Onderzoek enStatistiek2. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college stelt de raad voor de milieumonitor en het Wet milieubeheer jaarverslag 2008 vastte stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college besluit de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2009 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college vraagt de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan Frans Hals/Patromonium;2. het college stuurt het bestemmingsplan Frans Hals/ Patrimonium ter vaststelling naar degemeenteraad, nadat de commissie hierover een advies heeft uitgebracht;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. de indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzenota enworden uitgenodigd voor de behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling; demedia krijgen een persbericht; de vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaaktdoor publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college besluit het bestek voor de aanbesteding van de hulp bij het huishouden vast testellen2. De kosten van het besluit bedragen € 10,2 miljoen in 2009 en structureel jaarlijks € 10,8miljoen. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de concept-Berap 1-2009 en in de kadernota die invoorbereiding is. Het besluit wordt gedekt uit programma 3 product Wmo individuelevoorzieningen.3. Het bestek wordt via de zogenoemde Aanbestedingskalander op 29 april 2009 openbaargemaakt.4. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =