Besluitenlijst BenW 01 februari 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college stemt in met de evaluatie van het projectbesluit;2. Het college gebruikt de evaluatie bij de voorbereiding van een raadsvoorstel over de toepassingvan de verklaring van geen bedenkingen onder de Wabo;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling en degemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college wijst 74 stemlokalen aan;2. Het college wijst 1 stemlokaal op het Station Haarlem in de wachtruimte op perron 3/6 aan voorhet stemmen in een willekeurig stembureau;3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau alsmede deplaatsvervangende stembureauleden;4. Het college wijst 29 stemlokalen aan die speciaal geschikt zijn voor minder validen;5. De begrote kosten van €45625,- worden gedekt uit de Programmabegroting 2011 (product1.03.03.) Het voorstel heeft derhalve geen budgettaire consequenties.6. Communicatieparagraaf:- de stembureauleden worden door bureau Verkiezingen op de hoogte gesteld van hunbenoeming;- de stemlokalen worden op gebruikelijke wijze via de stempas bekend gemaakt;- de stemlokalen die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen worden via openbarekennisgeving in de Stadskrant bekend gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college neemt het projectbesluit 'Zomerkade 53-55-57' op grond van artikel 3.10 Wro voorhet gebied zoals aangegeven in bijlage A;2. Het college verbindt aan het projectbesluit voorschriften die zijn opgenomen in de planregelsmet toelichting;3. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het projectbesluit aan hethoofd van VVH/OV;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het projectbesluit wordt bekendgemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant enlangs electronische weg;6. Het projectbesluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Ripperda plandeel Zuidhof Blok Ivoor een berekende koopsom, op basis van 5 grondgebonden woningen, van € 464.170,42exclusief kosten koper en BTW onder voorbehoud dat het overleg met de CommissieOntwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college besluit tot de verkoop van 5 parkeerplaatsen à € 22.700,- incl. BTW behorende bijde te realiseren 5 woningen Zuidhof blok F-3, onder voorbehoud dat het overleg met deCommissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.3. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.4. De opbrengsten uit de verkoop bedragen € 464.170,42 exclusief kosten koper en BTW enkomen ten gunste van de grondexploitatie Ripperda.In de prognose MPG 2010 is rekening gehouden met een lagere opbrengst voor fase 3, welkepas in 2011, 2012, 2013 ten gunste van de exploitatie zou vallen. De nu gerealiseerde opbrengstis hoger en wordt eerder gerealiseerd. Dit zal worden verwerkt in het MPG 2011.De opbrengsten van de parkeerplaatsen komen ten gunste van het IP nummer 12.13"Cronjé garage bouw rendabel"5. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/2011Het college besluit:1. De ontwerpgebiedsvisie Spoorwegstraat e.o. vrij te geven voor inspraak.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen, waaronder de participanten, ontvangen na besluitvorming informatie over ditbesluit; de media krijgen een persbericht.4. De ontwerpgebiedsvisie Spoorwegstraat e.o. ter informatie te sturen aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college stelt de raad voor het pand Jan Gijzenkade 305 aan te merken als strategisch bezit;2. Het college stelt de raad voor een krediet van € 893.000,- incl. BTW te verstrekken voor deverbouwing van de vm basisschool De Dolfijn, Jan Gijzenkade 305 tot een multifunctioneelcentrum;3. Het college stelt de raad voor de kapitaallasten van het krediet ten laste te brengen van degebouwexploitatie Jan Gijzenkade 305 en deze te dekken uit de huuropbrengsten;4. Het college stemt in met het sluiten van intentieovereenkomsten met de beoogde huurders vande Jan Gijzenkade 305;5. Het college mandateert het hoofd Vastgoed kostendekkende huurcontracten te sluiten met debeoogde huurders van Jan Gijzenkade 305;6. Communicatie: het besluit wordt naar belanghebbenden (directe omgeving) gecommuniceerd.7. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.8. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordende financiële bijlagen B en C niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd exartikel 55 gemeentewet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college stelt de raad voor als zienswijze aan de veiligheidsregio mede te delen dat zijinstemt met het concept-Regionale Beleidsplan 2010-2013 van de VeiligheidsregioKennemerland;2. Het regionaal beleidsplan moet worden uitgevoerd binnen de bestaande financiële kaders van deVRK.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/2011Het college besluit:1. in te stemmen met de realisatie van 2,09 fte bezuiniging per 1 oktober 2010 op de functie vanDienstverlener U5 telefoon-receptie ter invulling van de taakstellingen Berenschot (1,85) enSlimmer werken (0,24).2. in te stemmen met de realisatie van deze bezuiniging door zoals aangegeven in de was/wordttabel: sluiting van de receptie in de Refter aanpassing openingstijden voor Koningstein, Brinkmann en Westergracht; van 8.30 tot16.30 uur aanpassing openingstijden Stadhuis van 8.00 tot 17.30 uur.3. in te stemmen met een aanvullende bezuiniging op de functie van Dienstverlener U5 van 0,55fte per 1 januari 2014 ter invulling van de taakstelling 'slimmer werken' van Dienstverlening.4. Het besluit heeft financiële consequenties zoals beschreven onder punt 55. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college besluit vooruitlopend op het bestemmingsplan Spaarndamseweg dat erfbebouwingbij woonschepen aan de Spaarndamseweg is toegestaan tot maximaal 12m2 en met eenmaximale hoogte van 3 meter;2. Het college besluit dat op het erf behorende bij een woonschip aan de Spaarndamsewegmaximaal 1 schuur/berging is toegestaan;3. Het college besluit dat bergingen/schuurtjes bij woonschepen aan de Spaarndamsewegwaarvoor in het verleden bouwvergunning is afgegeven maar die groter zijn dan 12m2 mogenblijven staan;4. Het college besluit dat voor bestaande bergingen/schuren bij woonschepen aan deSpaarndamseweg, die passen binnen de maximale maten, voor zover deze niet beschikken overeen bouwvergunning, alsnog vergunning aangevraagd moet worden;5. Het college besluit dat bergingen/schuren bij woonschepen aan de Spaarndamseweg groter dan12 m2 en/of hoger dan 3 meter zonder bouwvergunning, moeten, met vergunning, binnen 1 jaarteruggebracht worden tot maximaal 12 m2 cq 3 meter hoogte;6. Het college besluit dat de gebouwde erfafscheiding bij woonschepen maximaal 1 meter hoogmag zijn, met daarop een 70% open constructie tbv klimgroen tot maximaal 2 meter .7. Het besluit heeft geen financiële consequenties;8. Het besluit zal ter kennisname worden voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Uitspreken dat de discussienota een goed vertrekpunt is voor een eerste consultatie van externepartijen2. De discussienota vrij te geven voor een eerste consultatie van externe partijen en dezeconsultatie de vorm te geven van een conferentie in het eerste kwartaal van 2011, en daarbij deleden van de betrokken raadscommissies uit te nodigen3. Uitspreken dat op basis van discussienota en uitkomsten van de consultatie een conceptparkeervisiezal worden opgesteld4. Uitspreken dat de concept-visie de basis is voor het formele traject van participatie en inspraak5. Discussienota, met de besluiten over de bovenstaande punten, ter kennisneming voorleggen aande raadscommissies Beheer en Ontwikkeling onder vermelding van de indicatieve planning vande vervolgstappen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/01/20111. Het college besluit de volgende straatnamen vast te stellen: Harry Mulischstraat, W.F.Hermansstraat, Gerard Revestraat, Jacoba van Veldepad, Louis Ferronstraat en LennaertNijghpad.2. Het college besluit de volgende straatnamen op te heffen: Johan Limpersstraat en Delftlaantussen de Jan Campertstraat en de Rijksstraatweg.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.5. Wethouder Heiliegers komt binnen afzienbare tijd met een voorstel hoe Harry Mulisch blijvendverbonden wordt aan de stad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/01/20111. Het college besluit tot het continueren van 11,8 fte combinatiefuncties in 2011, volgens deregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur.2. De kosten van het besluit bedragen € 590.000. Het besluit wordt gedekt uit de middelenbeschikbaar in de begroting.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =