Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 08 maart 2011 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
08 mrt. 2011, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college stelt de raad voor de "Tweede wijzigingsverordening belastingen 2011" vast testellen2. Dit besluit heeft naar verwachting zeer geringe financiële consequenties die zullen wegvallenbinnen het geheel van de legesinkomsten.3. Communicatie: de verordening wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt de dag napublicatie in werking.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college besluit tot het vaststellen van het besluit parkeerregulering 2011.2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2011.3. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van de stadskrant

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college besluit kennis te nemen van de bezuinigingsvoorstellen van het Recreatieschap omde ontstane financiële situatie te verbeteren.2. Het college besluit om het Recreatieschap te verzoeken onderzoek te doen naar de mogelijkheidom betaald parkeren winstgevend in te voeren binnen het Recreatieschapsgebied.3. Het college besluit om gezien de financiële situatie van het Recreatieschap en de wensen van derecreanten, binnen bepaalde randvoorwaarden, meer commerciële ontwikkelingen toe te staan inrecreatieschapsgebied.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota genoemde zestien locaties als vrijeplakplaatsen zoals bedoeld in artikel 75 van de APV.2. Het college besluit tot het aanbrengen van drie vervangende plakplaatsen, een eenmaligeopknapbeurt van alle bestaande locaties (borden en zuilen), het verwijderen van graffiti uittunnels in Haarlem en het opschonen van de 'graffitiwand' op 't Landje, gelegen in hetverlengde van de Garenkokerskade en de Delft.3. De kosten van het besluit bedragen € 42.500,- de baten van het besluit bedragen € 0. Het besluitwordt betaald uit investeringspost 61.34, die wordt gedekt uit de ISV-gelden van het rijk. Hethiervoor benodigde krediet is door de raad aan het college gemandateerd bij debegrotingsvaststelling.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.5. Bewoners in de omgeving van de nieuw aangewezen plakplaatsen aan de Jansweg enKampersingel worden per brief geïnformeerd.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college stemt in met de opgestelde criteria, inzake de afhandeling van aanvragen voor'ontheffing na aantoonbare inspanning' en 'ontheffing op grond van voldoende ingeburgerdzijn' en stemt in met de opgestelde richtlijnen hieromtrent.2. Het besluit gaat in per 01-01-2011 (met terugwerkende kracht).3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Informatievoorziening: betrokken onderwijsaanbieders en medewerkers in de uitvoering wordenna besluitvorming geïnformeerd over dit besluit en de stukken worden gepubliceerd in deStadskrant.5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Samenleving verzonden.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college verleent vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan voor hetaanleggen van een stadscamping bij de Veerplas als bedoeld in artikel 19, eerste lid, Wet op deRuimtelijke Ordening.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college gaat akkoord met de geactualiseerde basisbedragen en stelt de doelstellingbezuinigingen op verbonden partijen per 2012 vast op € 1.258.000 oplopend tot € 4.875.000 in2018. De bijstelling van de raming ad € 623.000 per 2018 wordt betrokken bij de samenstellingvan de kadernota 2011.2. Het college besluit in te stemmen met de brief herbevestiging doelstellingen bezuinigingenverbonden partijen (bijlage 1).3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie bestuur.4. Communicatie : De verbonden partijen ontvangen schriftelijk informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college besluit maximaal € 40.000 beschikbaar te stellen ten behoeve vanbereikbaarheidsacties rond de Appelaar2. De kosten van dit besluit kunnen niet worden gedekt binnen de begroting. De raad zal bij de 1ebestuursrapportage 2011 worden voorgesteld extra middelen ter beschikking te stellen.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. opnemen van een verwijzing naar de Algemene maatregel van Bestuur van Onze Ministerinzake de wijze waarop de hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend;2. de voorzieningen opklapbare beugels, wastafelbeugels, handgrepen en de papagaai boven hetbed niet als algemeen gebruikelijk aan te merken (bijlage I);3. een aantal technische wijzigingen door te voeren, zoals opgenomen in Bijlage III;4. Dit besluit heeft financiële consequenties;5. het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2011 vast te stellen (Bijlage I);6. het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2011 te publiceren door middelvan een bekendmaking;7. de Commissie Samenleving over dit Besluit in te lichten.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college besluit het plan van aanpak wachtlijstbestrijding kinderopvang vast te stellen2. Het college stemt in met de ondertekening van het convenant wachtlijsten kinderopvang van hetministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid3. Het college mandateert wethouder Nieuwenburg om namens het college het convenant teondertekenen4. De kosten van het besluit bedragen € 148.408,00. Er wordt in de jaarrekening 2010 eenbestemmingsvoorstel gedaan om de vanuit de decembercirculaire 2010 ontvangen rijksmiddelenover te hevelen naar programma 4 in 20115. Dit besluit ter kennisgeving toezenden aan de raadscommissie Samenleving.6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college stelt aan de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor voorbereidingskostenvoor de vernieuwing van Delftwijk van € 444.000,- (excl. btw) voor de periode 2011-2013. Ditkrediet is voorzien en gedekt in de grondexploitatie, Delftwijk Programma, complex nummer130.2. Een krediet beschikbaar te stellen voor IPSV-uitgaven voor de vernieuwing van Delftwijk van €484.000,- (excl. btw) voor de periode 2011-2013. Dit krediet is voorzien en gedekt in degrondexploitatie, Delftwijk Programma, complex nummer 130.3. Een krediet beschikbaar te stellen voor bijdrage aan reconstructie van de N208 van € 100.000,-(excl. btw) in 2011. Dit krediet is voorzien en gedekt in de grondexploitatie, DelftwijkProgramma, complex nummer 130.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht5. De betrokkenen (stuurgroepleden) ontvangen na besluitvorming bericht over dit besluit..

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college besluit over te gaan tot verkoop van een botenloods met 1.537 m² bedrijfsgrondgelegen aan de Waarderweg 136, kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie N, 487, 1259en 1260 (alle gedeeltelijk), voor een totaalbedrag van € 499.100 exclusief belastingen en kostenkoper, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze vande raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college zendt het besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.3. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1genoemde voorgenomen besluit.4. Financiële paragraafDe boekwaarde is nihil. Er moeten ca. € 30.000,- aan verkoopkosten worden gemaakt(gedeelte grond ophogen en verwijderen gemaaltje). De netto opbrengst van deze verkoopwordt toegevoegd aan hoofdstuk 3, de reserve boven boekwaarde.5. Communicatieparagraaf: koper wordt over het besluit schriftelijk geïnformeerd

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens