Besluitenlijst BenW 08 november 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/11/2011Het college besluit:1. Het besluit 'Vaststellen locatiekeuze vervangende nieuwbouw bijzondere school voor (v)so DeSchelp' met registratienummer 2008/127006 in te trekken.2. De huidige locatie van De Schelp, Nieuwe Landstraat 12 aan te wijzen als definitievebestemming.3. De plannen voor vervangende nieuwbouw om te zetten in vervangen van de noodlokalen totpermanente bouw en renovatie van het hoofdgebouw van De Schelp.4. Aan Stichting Sint Bavo een voorbereidingskrediet van € 99.200,- beschikbaar te stellenbestemd voor het vervangen van de noodlokalen tot permanente bouw en de renovatie van hethoofdgebouw van De Schelp.5. De kosten van het besluit bedragen € 99.200,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost IP77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/11/2011Het college stelt de raad voor:1. In te stemmen met de Antwoordnota Inspraak Ontwerp Gebiedsvisie Spoorwegstraat enomgeving.2. De gebiedsvisie Spoorwegstraat vast te stellen, met inachtneming van de wijzigingen zoalsopgenomen in de Antwoordnota.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen, waaronder de indieners van een zienswijze ontvangen na besluitvorminginformatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/11/20111. Het college besluit het lidmaatschap van GovUnited per omgaande op te zeggen2. De verdere uitvoering ten behoeve van dit besluit te mandateren aan de hoofdafdelingsmanagerMiddelen en Services3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/11/20111. Het college heeft het voornemen te besluiten tot de verkoop van de Pleiadenstraat 136 te Haarlemonder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om hetbesluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1 genoemdevoorgenomen besluit.3. Het college zendt het voorgenomen besluit ter advisering aan de raad naar de commissieOntwikkeling.4. De netto opbrengst uit de verkoop komt ten gunste van de reserve boven boekwaarde (reserveVastgoed).5. De financiële consequenties van het besluit zijn per saldo budgettair neutraal en worden in de 3ebestuursrapportage 2011 en de 1e bestuursrapportage 2012 verwerkt.6. Geheimhouding: o.g.v. economische en/of financiële belangen gemeente worden de toelichting ende verkoopovereenkomst niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55gemeentewet.7. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/11/20111. Het college stemt in met de conceptnota Ruimtelijke Kwaliteit.2. Het college besluit de conceptnota Ruimtelijke Kwaliteit vrij te geven voor inspraak.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit: de terinzagelegging van de conceptnota Ruimtelijke Kwaliteit wordt aangekondigd in de stadskrant en op dewebsite van de gemeente Haarlem. De deelnemers van het externe (digitale) participatietrajectworden hierover geïnformeerd.5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de Commissie Beheer enOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =