Besluitenlijst BenW 11 januari 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/20111. Het college stelt het masterplan Digitalisering vast.2. Het college stelt de raad voor om voor de uitvoering van jaarschijf 2011 een krediet terbeschikking te stellen van € 1,980 miljoen.3. De kosten van dit besluit worden gedekt door de volgende IP-posten: € 1.785.000 tlv IPdigitalisering, € 70.000 tlv IP 1303 en € 125.000 tlv IP MS.01.4. Financiële paragraaf: dit krediet past binnen de in het IP opgenomen kredietvolumes. Deverschuiving in de jaarsnedes wordt betrokken bij het begin 2011 actualiseren van het IP (2011-2015).5. Het college stuurt het voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.6. De betrokkenen daags na besluitvorming te informeren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/20111. Het college besluit deel te nemen aan Burgernet.2. De structurele kosten (€ 30.000) worden vanaf 2012 gedekt uit het bestaande budget FysiekeVeiligheid, kostenplaats 1091 4669 7120.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/20111. Het college stelt de lijst van extra bezuinigingen vast, die aan de raad wordt voorgelegd (bijl.2)2. Het college stelt haar reactie vast op de door de raad gedane suggesties/alternatieven (bijl. 1)3. Het college stelt de raad voor de extra bezuinigingen concreet vast te stellen en- daarbij als vertrekpunt te nemen de lijst zoals deze door het college is samengesteld- bij amendement hierop wijzigingen aan te brengen, overeenkomstig de overwegingendie door het college zijn verwoord in de raadsnota en bijlage 14. Het besluit geeft nadere invulling aan de Begroting 2011 en het meerjarig fianncieel beeld5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/2011Het college stelt de raad voor:1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project Reinaldapark van € 1.958.500,- voor saneringsenherinrichtingskosten en vtu kosten voor fase 2 en de voorbereiding van fase 3. Deze kostenworden gedekt uit:-Meerjarenonderhoudsbegroting (nog vast te stellen) 2011 € 230.000-Vervangingsprogramma bruggen (IP62.09) € 100.000-Budgetoverheveling meerjarenonderhoudsbegroting jaarschijf 2010 € 380.000-Opbrengst verkoop grond Reinaldapark € 448.500-Bodemprogramma DUB € 800.000Het hiervoor benodigde raadskrediet (voorstel 2 en 3) wordt aangevraagdbij de raad d.m.v. het bijgevoegde raadsbesluit.2. De dekking van € 448.500,- te onttrekken uit de reserve vastgoed.3. Een budget van € 380.000,- aan niet bestede middelen uit het meerjarenonderhoudsprogrammajaarschijf 2010 over te hevelen, door het instellen van een bestemmingsreserve.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt definanciële bijlage niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55gemeentewet
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/20111. Het college stelt de raad voor:a. De zienswijze nr. 1 niet-ntvankelijk te verklaren;b. De overige zienswijzen ontvankelijk te verklaren;c. De zienswijzen nr. 2 en nr. 3 gedeeltelijk gegrond te verklaren;d. Het bestemmingsplan St. Joannes de Deo II met identificatienr NL.IMRO.0392.BP6080002-0002 gewijzigd vast te stellen;e. Een verzoek om geen uitvoering te geven aan artikel 3.8, lid 4 te zenden aangedeputeerde staten en de Vrom-inspectie;f. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De indieners van zienswijzen ontvangen na besluitvorming de zienswijzennota. Zij wordenuitgenodigd voor de vergadering van de commissie Ontwikkeling, waarin het bestemmingsplanwordt behandeld;4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht;5. Het besluit tot vaststelling wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en deStaatscourant alsmede via de gemeentelijke website. Tegelijkertijd wordt deze kennisgeving viaelektronische weg aan Rijk, provincie, waterschap en andere betrokken bestuursorganengezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/20111. het Definitief Ontwerp Waarderhaven d.d. 14 december 2010 (zie bijlage) vast te stellen;2. krediet te verstrekken voor het voorbereiden en uitvoeren van het project 'Naar eenbrandveiliger Waarderhaven', groot € 1.012.000. Dit bedrag wordt gedekt door het IP SZ.079.De raad heeft met de dekking ingestemd door het raadsbesluit Naar een brandveiligerWaarderhaven; totaalaanpak (2009-93482 d.d. 11 juni 2009);3. de bewoners en eigenaren van de woonarken in de Waarderhaven ontvangen na besluitvorminginformatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht;4. het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/2011Het college besluit:1. akkoord te gaan met de centrale vraagstelling, opzet en uitwerking van het 213a-onderzoek naarVAT/VTU.2. dat de kosten van het besluit ad circa € 25.000 worden gedekt uit het budget ten behoeve van213a onderzoeken.3. met ingang van 1 januari 2011 bij nieuwe krediet- en budgetaanvragen ten behoeve vanprojecten een maximum van 25% VAT/VTU kosten ten opzichte van de raming van deaanneemsom toe te kennen.4. het restant van een eventuele hogere raming VAT/VTU boven de 25% op te nemen in eenstelpost waarover enkel na collegebesluit kan worden beschikt.5. het besluit van het college ter informatie toe te sturen aan de commissie Bestuur.6. dat de betrokkenen na besluitvorming informatie ontvangen over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/2011Het college besluit:1. Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van het krediet voor de riolering van het projectSlauerhoff. De kosten van het besluit bedragen € 389.000,-. Het krediet is geraamd alsinvesteringspost IP 63.19 b. Dit krediet is beschikbaar gesteld als routine-investering.2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet ten behoeve van de verharding. Dekosten van het besluit bedragen € 111.000,-. De kosten zijn al geraamd in de begroting onderproduct 09.02.01 Onderhoud wegen, straten en pleinen.3. Het besluit van het college wordt ter kennisname toegestuurd aan de Commissies Ontwikkeing enBeheer.4. Communicatieparagraaf: De betrokkenen zijn al geïnformeerd bij de nota Vaststellen definitiefOntwerp buitenruimte Slauerhoff.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/20111. Het college neemt kennis van de derde voortgangsrapportage unilocatie en stemt in met hetopstellen van een definitieve uitwerking waarbij als enige optie de locatie Gedempte Oudegracht138 wordt uitgewerkt.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/01/20111. Het college besluit:a. Het Plan van Aanpak 2010 Pakketmaatregel AWBZ te verlengen voor 2011 tot aan de vaststellingdoor de raad van de nota Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking enkwetsbare Haarlemmers.b. De kosten voor Collectieve preventie GGZ op te nemen in de "Verlenging van het plan van aanpakPakketmaatregel AWBZ en psychosociaal voor 2011".c. De projecten Sportmaatjes, Computerpassie en De Passant, Catch it en de herkanswoningen van hetRIBW op te nemen in de "Verlenging van het plan van aanpak Pakketmaatregel AWBZ enpsychosociaal voor 2011".d. De verdeling van de middelen voor psychosociale begeleiding in 2011 voort te zetten conform hetverdeelvoorstel 2010.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.609.964,--, de baten € 1.609.964,--, hiervan € 1.197.802, -- tedekken uit Programma 3, product 30201, kostenplaats 2343.1000 en € 92.000,-- te dekken uitProgramma 3, product 30201, kostenplaats 2341.1000. Een bedrag van € 320.162,-- blijft beschikbaarbinnen de begroting voor de voorbereiding van de nota Samen leven in Haarlem: begeleiding vanHaarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers.3. De betrokken instellingen en de Wmo-raad ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =