Besluitenlijst BenW 15 maart 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college besluit in te stemmen met de verdeling van de rijksmiddelen van de RegionaalMeld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten, de verdeling van de geldenkwalificatieplicht 2011, de middelen van de stimuleringsregeling Vrouwenopvang en demiddelen van het actieplan Jeugdwerkloosheid 2011.2. Het College stemt in met het sluiten van de overeenkomst 2011 met het Regionaal BureauOnderwijs betreffende de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ende uitvoering voor jongeren 23-27 jaar.3. De kosten van het besluit bedragen totaal maximaal € 972.192, de baten op programma 4bedragen € 429.000 (RMC), € 296.192 (kwalificatieplicht) en € 22.000( StimuleringsregelingVrouwenopvang); daarnaast wordt maximaal € 165.000 vooruitontvangen subsidieskwalificatieplicht ingezet en maximaal € 60.000 uit het actieplan Jeugdwerkloosheid2011/programma 7. De budgettair neutrale mutaties zullen in de berap 1/2011 via eentechnische begrotingswijziging worden uitgevoerd4. Communicatieparagraaf: Regiogemeenten en uitvoerende instanties ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college besluit 58 zienswijzen ontvankelijk te verklaren en 9 zienswijzen niet ontvankelijkte verklaren (zie bijlage A)2. het college besluit de zienswijzen Stichting Haarlem - Emirdag (2011/ 40959), MondiaalCentrum (2011/50352), Allochtone zelforganisaties (diverse), Kunkelsorgel (2011/19421) enStichting Lokale Omroep Haarlem (2011-37595) (deels) gegrond te verklaren.3. Het college besluit de overige zienswijzen niet gegrond te verklaren en handhaaft devoorgenomen bezuinigingen.4. Het college besluit de structurele financiële consequenties van deze wijziging te dekken dooreen ophoging van de resterende ombuigings-taakstelling in de Kadernota5. De incidentele financiële consequenties van dit besluit ad € 159.000 in 2012,€ 1.000 in 2013, € 8.000 in 2014 en € 4.000 in 2015 worden uit de meeropbrengsten binnen hetspoor subsidies in de betreffende jaarschijven gecompenseerd.6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.7. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissies Bestuur,Ontwikkeling, Samenleving en Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college stelt de raad voor:a. De regionale bereikbaarheidsvisie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking" wat betreftanalyse en oplossingsrichting op hoofdlijnen te onderschrijven;b. In te stemmen dat op korte termijn vervolgstappen gezet worden, aangezien het essentieel is om hetbestaande momentum nu in de regio vast te houden en om de visie bij andere betrokken overheden en hetbedrijfsleven op de agenda te krijgen;c. Samen op te trekken met de regiogemeenten in Zuid-Kennemerland om te zorgen voor succesvollevervolgstappen en voorstellen vanuit de stuurgroep om deze samenwerking nader vorm te geven positief teontvangen;d. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen in de regionale bereikbaarheidsvisie en waar nodig bij tedragen aan verdere uitwerking;e. In te stemmen met instelling van een Regionaal Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland en de bereidheid uitte spreken bij te dragen aan dit fonds;f. €68.000 beschikbaar te stellen voor de eerste stappen naar een verdere uitwerking van de visie. Dit is hetHaarlemse aandeel naar rato van het inwonertal t.b.v. een totale bijdrage van €100.000;g. Bij de eerste bestuursrapportage 2011 extra middelen ter beschikking te stellen, omdat de kosten van hetbesluit onder f. nu niet binnen de begroting gedekt kunnen worden.2. De provincie Noord-Holland en buurgemeenten ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. Nalaatste vaststelling in de diverse gemeenteraden in Zuid-Kennemerland volgt een gezamenlijk persbericht.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeftuitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van subsidie voor de uitvoering vancollectieve preventie geestelijke gezondheidszorg aan Prezens inGeest voor 2011.2. De kosten van het besluit bedragen € 66.562. Het besluit wordt gedekt uit Programma 3Welzijn, gezondheid en zorg, beleidsveld 3.3 Zorg en dienstverlening voor mensen met eenbeperking.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college stemt in met de nota van zienswijzen vierde aanwijzingsronde gemeentelijkemonumenten en de daaruit voortvloeiende aanwijzingen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De indieners van de zienswijzen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De nota wordt ter informatie verzonden aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college besluit algemene regels vast te stellen voor het innemen van een standplaats voorkoek-en-zopie (bijlage A).2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De algemene regels worden in de Stadskrant gepubliceerd en op de website van de gemeenteHaarlem bekend gemaakt; de media krijgen een persbericht.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college besluit de volgende data als koopzondagen voor 2011 te wijzigen:a. Centrum-Zuid: 31 juli wordt 27 novemberb. Gen. Cronjéstraat: 24 april wordt 25 april2. Er zijn geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (aanvragers) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp (DO) vast van deBastiaanstraat en de Dunklerstraat, tussen J. Röntgenstraat en W. Pijperstraat.2. De kosten van dit besluit bedragen € 250.000,-. Deze kosten worden gedekt uit OnderhoudWegen, Straten en pleinen-1662.3. De investeringskosten van het besluit bedragen € 10.000,-. Deze kosten worden gedekt uitinvesteringspost IP 63.19. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij debegrotingsvaststelling.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.5. De buurtbewoners en de wijkraad ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college neemt kennis van de aanvraag en invoering van het 14 023 telefoonnummer voor degemeente Haarlem.2. Het college stuurt dit voorstel ter informering aan de Commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/2011Het college besluit:1. De ideeën door aanvrager in overleg met de gemeente te laten uitwerken tot een concreet plan.2. Een intentieovereenkomst te sluiten, vooruitlopend op de anterieure overeenkomst en daarbijeen voorstel te doen voor de verrekening van de kosten.3. De kosten van dit besluit zullen middels een intentieovereenkomst verrekend worden4. Communicatie: het besluit wordt naar belanghebbenden (aanvragen/wijkraad) gecommuniceerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college besluit om de Uitvoeringsregeling voor subsidies CultuurstimuleringsfondsHaarlem vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 april 2011.2. De kosten van het besluit zijn gedekt binnen programma 6. Het subsidieplafond wordt jaarlijksbij de begroting door de gemeenteraad vastgesteld voor 2011 bedraagt het plafond € 272.114.3. Na vaststelling door B&W wordt daarvan melding gemaakt in de eerstvolgende editie van deStadskrant en liggen de stukken gedurende 6 weken ter inzage in de Publiekshal. Tegelijkertijdzal de Uitvoeringsregeling worden gepubliceerd in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/20111. Het college besluit kennis te nemen van de notitie Actualisatie financieel beleid. Een aantalparagrafen uit de notitie wordt opgenomen in de kadernota 2011.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college besluit in te stemmen met de reactie op het advies van de SZW raad over IDsubsidies.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Communicatie: de reactie wordt eerst verstuurd naar de SZW raad en wordt een week na debesluitvorming gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =