Besluitenlijst BenW 29 maart 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/20111. Het college besluit een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro te nemen voor hetprojectgebied zoals aangegeven op bijlage A bij dit besluit;2. het college besluit aan het projectbesluit de regels te verbinden zoals deze zijn opgenomen inbijlage B bij dit besluit;3. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage B aan ditbesluit en verbindt deze aan het projectbesluit;4. Het college mandateert de verdere uitvoering van dit besluit inclusief de ondertekening aan hethoofd van de afdeling VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokken ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;7. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/20111. Het college besluit de volgende straatnaam vast te stellen: Kornetstraat.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/20111. Het college stelt de raad voor het Duurzaamheidsprogramma 2011 vast te stellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/20111. Het college neemt kennis van de notitie Aldersadvies en bestuurlijke uitgangspunten overSchiphol 2011-2014.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/20111. Het college besluit het saneren van asbest op de Mgr. Huibersschool, Duitslandlaan 2 teHaarlem aan te merken als constructiefout en een voorziening waar de Verordeningvoorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009 in voorziet.2. De kosten van het besluit bedragen € 320.000,- inclusief BTW. Het besluit wordt gedekt uitprogramma 4 product 040203.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het collegebesluit wordt ter kennisname aangeboden aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/2011Het college besluit1. Evenals het bestuur van de CVvE Schalkwijk in te stemmen met het benutten van deparkeervoorziening in het gebied voor dekking en voorfinanciering van het project Schalkstadvia de op te richten Projectmaatschappij Schalkstad (PS), en het reeds verstrekte krediet (nota2010/6577) door te belasten als ontwikkelingskosten voor het project zodra deliquiditeitspositie van het project dit toelaat.Het college stelt de raad voor:2. Het SDO + (plankaart: bijlage 1) vast te stellen en op basis daarvan een structuurvisie procedurete starten.3. Op deze structuurvisie een aantal bestemmingsplannen te baseren en hiervoor het genomenvoorbereidingsbesluit 2010/8073 te vernieuwen. Hiervoor ontvangt u separaat het voorstel2011/44313.4. Het college op te dragen een PPS constructie op te richten voor de uitvoering van het project opbasis van de huidige financiële en ruimtelijke opzet (bijlagen).5. De reeds gemaakte kosten binnen het eerder verstrekte krediet (2010/6577) a € 500.000,- inrekening te brengen bij de nieuw op te richten PPS.6. Het oorspronkelijke krediet is inmiddels overschreden.Terugkoppeling hierover en eenaanvullende kredietaanvraag à € 275.000,- zullen in mei aan de raad worden aangeboden.7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.8. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordtde financiële bijlage 2 niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55gemeentewet omtrent de inhoud van de stukken.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/03/20111. Het college besluit tot BTW-belaste verhuur van de buitensportaccommodaties metterugwerkende kracht tot 1-1-2008 (met herziening tot 1-1-2003)2. Het college stemt in met de verdere uitvoering van het plan van aanpak voor deeigendomsoverdracht van de clubaccommodaties aan de betreffende buitensportverenigingen enBTW belaste verhuur buitensportaccommodaties;3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving;4. Na ontvangst van de beschikking van de belastingdienst op het teruggaafverzoek BTW 2003t/m 2009 wordt een raadsvoorstel opgesteld inclusief de financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/03/20111. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen metde uitbreiding van de Paulusmavo aan het Junoplantsoen 58, te Haarlem.2. De kosten van het besluit bedragen € 500.000,--. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/03/20111. Het College besluit de raamovereenkomst levering hulp bij het huishouden per 1 oktober 2011met één jaar te verlengen.2. De kosten voor de levering van hulp bij het huishouden ad € 10.897.000 zijn begroot bijprogramma 3 product 03.02.01. Dit besluit heeft geen effect op hoogte van de reeds begrotekosten.3. De betrokken aanbieders worden per aangetekende brief over dit besluit op de hoogte gesteldzodra de Colleges van B&W van alle 5 betrokken gemeenten hierover een besluit genomenhebben. De betreffende brief zal voor 1 april 2011 verzonden worden.4. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving5. Het besluit van het College wordt pas openbaar gemaakt nadat de betrokken aanbieders zijngeïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =