Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 01 mei 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
01 mei 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 24/04/20121. Het college stelt de raad voor de startnotitie voor de Cultuurnota Haarlem 2013-2016 vast testellen (bijlage A), met de volgende doelstellingen van het Haarlemse cultuurbeleid voor deperiode 2013-2016:a. Haarlem beschikt over een aantrekkelijk en gevarieerd basisaanbod aan kunst encultuur, met een voldoende publieksbereik;b. Haarlem beschikt op enkele terreinen over topkwaliteit, die ook buiten Haarlem opvaltdoor artistieke zeggingskracht en innovatie, en heeft een goed productieklimaat waaringezelschappen en individuele makers kunnen werken en 'scheppen';c. Haarlem is succesvol in de versterking van de toeristische wervingskracht van de stad.Ook het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijfsleven wordt gestimuleerd door eengezond en gevarieerd cultuurklimaat en een aantrekkelijk en toegankelijk cultureelerfgoed;d. Haarlem zet in het cultuurbeleid verder in op talentontwikkeling;e. Haarlem is een levendige, dynamische en creatieve stad met een goedkunstenaarsklimaat en ruimte voor creatieve bedrijvigheid;f. Haarlem richt zich ook in het cultuurbeleid op meer regionale samenwerking;g. Haarlem stimuleert het ondernemerschap van de cultuursector.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media ontvangeneen persbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  • B&W vergadering: 10/04/20121. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de aanbiedingsbrief bij het Jaarverslag ende jaarrekening 2011.2. Het college stelt de raad voor om het Jaarverslag en de jaarrekening 2011 vast te stellen en delasten en baten te bepalen op:?? de lasten op € 512.974.000 (exploitatie € 481.046.000 en reserves€ 31.927.000);?? de baten op € 495.144.000 (exploitatie € 457.358.000 en reserves€ 37.787.000).3. Het college stelt de raad voor om de bestemming van het rekeningresultaat 2011 te betrekkenbij de vaststelling van de Kadernota 2012;4. Het college stelt de raad voor om kostenoverschrijdingen betreffende kredieten die passenbinnen het bestaande beleid en niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd, alsnog te autoriseren.Een specificatie van deze lasten en kredieten is met categorie 5 opgenomen in bijlage 6.7begrotingscriteria rechtmatigheid.5. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de in bijlage 6.6 van het jaarverslagopgenomen bijlage Single information/single audit (SiSa) en de toelichting daarop. De SiSa-bijlage wordt na vaststelling van het jaarverslag door de raad aangeboden aan de staatssecretarisvan BZK.6. Het college stelt de bevestiging bij de jaarrekening 2011 vast.7. Het college besluit overeenkomstig het voorstel aanvulling op de analyse van de onderbestedingbeheer-en onderhoudsprogramma 20118. Het college stemt in met de concept-tekst voor informatie aan de burgers.9. Communicatieparagraaf: het jaarverslag wordt 27 april aan de raad verzonden
  • B&W vergadering: 10/04/20121. Het college neemt kennis van de tweede voortgangsrapportage Bedrijfsvoering op orde(zichtbare verbeteringen in Jaarverslag 2011) en legt deze voor aan de commissie Bestuur.
  • B&W vergadering: 10/04/20121. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 2etranche afwaardering activa metmaatschappelijk nut voor een bedrag van € 11,5 miljoen.2. Het college stelt de raad voor in de dekking te voorzien door dit bedrag te ontrekken aan dereserve kapitaallasten VMBO-scholen.3. Het financiële nadeel dat hierdoor ontstaat van € 3,3 miljoen in 2012 en 2013 te dekken dooreen evenredige onttrekking aan de Algemene Reserve.4. Het college stelt de raad voor de leningen aan NRF/SVn opeisbaar te maken, waardoor deopgebouwde voorziening van € 9 miljoen kan vrijvallen.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  • B&W vergadering: 24/04/20121. Het college stemt in met de reactie op het verslag van bevindingen bij de Jaarrekening 2011.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het verslag van bevindingen en de reactie van het college daarop wordt samen met hetJaarverslag en de Jaarrekening 2011 op 27 april aan de raad aangeboden.