Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 02 oktober 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
02 okt. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 02/10/20121. Het college besluit haar bevoegdheden ogv artikel 61, 62, 63 en 64 lid 1 WWB alsmede de bevoegdheden ogv 44 en 45 lid 1 Ioaz en Ioaw te mandateren aan het afdelingshoofd DFA. 2. Dit mandaat houdt tevens in dat de gemandateerde bevoegdheid in ondermandaat uitgevoerd mag worden. 3. Ondermandaat houdt tevens in dat de bevoegdheden door een derde partij uitgevoerd mogen worden. 4. Het mandaatsbesluit wordt verwerkt in het mandaatsbesluit 2012 5. Het besluit heeft geen financiële consequenties 6. Van dit besluit wordt melding gemaakt in de Stadskrant. 7. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  • B&W vergadering: 25/09/20121. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2013-2017 met de daarin opgenomen meerjarenraming vast te stellen. 2. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de extra bezuinigingsvoorstellen uit paragraaf 1.6 van deze programmabegroting en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2013 door middel van de eerste suppletoire begrotingswijziging 2013. 3. Het college stelt de raad voor in te stemmen een bestemmingsreserve te vormen uit de algemene reserve voor de lasten en baten die zijn gemoeid met de frictiekosten als gevolg van de formatiereductie. 4. Het college stelt de raad voor om het Investeringsplan 2012-2017 (zie bijlage 5.1) vast te stellen 5. Het college mandateert de portefeuillehouder Financiën om tekstuele wijzigingen aan te brengen. 6. Communicatie: de media ontvangen een persbericht. Voor de burgers van Haarlem komt een digitale samenvatting beschikbaar.
  • B&W vergadering: 02/10/2012Het college stelt de raad voor: 1 a. Het bestemmingsplan Nieuwstad met identificatienr NL.IMRO.0392.BP1080004-0003, inclusief de verwerking van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen; b. Geen exploitatieplan vast te stellen; 2. Het besluit heeft verder geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.