Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 04 september 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
04 sep. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 04/09/20121. Het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst met de Provincie Noord-Holland inzake toepassing van Incident Management voor gemeentelijke wegen in Haarlem. 2. Het college stemt in met de invoering van Incident Management volgens de beleidsregels Incident Management Rijkswaterstaat, zoals bedoeld in de door provincie en politie gesloten volmachtovereenkomst. 3. Het college wijst de op de bijlage 2 aangewezen wegen binnen de gemeente Haarlem aan die vallen onder het incident management. 4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 6. De nota wordt ter informatie aan de Commissie Beheer toegezonden

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 04/09/2012Besluitpunten college 1. Het college draagt de vaststelling van het participatie- en inspraakplan en het daadwerkelijk vrijgeven voor inspraak van een voorlopig ontwerp van kleinere, niet omstreden plannen als bedoeld in de Inspraakverordening van 21 juli 2011, op aan de portefeuillehouder. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. 3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties 4. Dit besluit wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie Bestuur en de commissie Beheer. 5. Dit besluit wordt intern gepubliceerd op Insite; tevens externe publicatie d.m.v. berichtgeving in Stadskrant.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 04/09/20121. Het college stelt de raad voor de aangepaste Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem vast te stellen en te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de dag na de bekendmaking daarvan, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem ingaande 1 juni 2011. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Na vaststelling van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem door de raad wordt daarvan een kennisgeving geplaatst in de eerstvolgende editie van de Stadskrant en liggen verordening en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage in de Publiekshal. Tevens wordt de vastgestelde Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem gepubliceerd in de centrale voorziening voor de decentrale regelgeving op www.overheid.nl. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat commissies Samenleving en Bestuur hierover een advies hebben uitgebracht.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 04/09/20121. Het college neemt kennis van de gebiedsvisie Schouwbroekerplas. 2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht 3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 04/09/20121. Het college besluit de naam Viermatlaan te wijzigen in Viermatstraat. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 04/09/2012Het college besluit: 1. De PS Schalkstad als CV/BV constructie op te richten op basis van bijgevoegde oprichtingsakten. 2. Als commandiet binnen de CV voor te dragen een onder de verantwoording van concern control vallende medewerker. 3. Als aandeelhouder binnen de BV aan te wijzen en te mandateren de wethouder Ruimtelijke Ordening.4. Als bestuurder van de BV voor te dragen een onder de verantwoording van gebiedsmanagement vallende medewerker. 5. Voor commandiet en bestuurder BV in het kader van dit project een vrijwaring te verstrekken als opgenomen in bijlage 6.3. 6. Het besluit heeft geen nieuwe financiële consequenties 7. De betrokkenen worden geïnformeerd 8. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 28/08/20121. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp (DO) voor de herinrichting van de Albert Schweitzerlaan vast. 2. Het raadskrediet (jaarschijf 2013) voor de dekking van de kosten van dit besluit van € 1.655.916,- wordt aangevraagd bij de raad d.m.v. bijgevoegd raadsbesluit. De dekking is nodig voor jaarschijf 2013 en bestaat uit: a. Groot Onderhoud Gesloten Verhardingen € 100.000,- en Openbare Verlichting op Normniveau € 30.000,-. b. Riolering (IP 63.19) € 850.000,- en de renovatie van grootschalig groen (IP 65.18) € 75.000,-. c. De grondexploitatie Meerwijk-Centrum € 300.000,-. d. RSL subsidie € 300.916,- (50% van de kosten van de aanleg van de fietsstraat). 3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht. 4. De bewoners, de wijkraad, de fietsersbond en andere participanten ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens