Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 05 juni 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
05 jun. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 29/05/20121. Het college besluit de in de bijlage opgenomen reactie te geven op het rapport van de Rekenkamercommissie "Zijlpoort: Tot (w)elke Prijs? 2. Communicatieparagraaf: de reactie van het college is openbaar 3. Het college stuurt de reactie aan de commissie Bestuur
  • B&W vergadering: 05/06/20121. Het college besluit deel te nemen aan de veiling (groepsaankoop) zonnepanelen die samen met iChoosr en een groot aantal gemeenten in Noord-Holland wordt georganiseerd en machtigt wethouder van Doorn de samenwerkingsovereenkomst met iChoosr te ondertekenen. 2. De inzet van de gemeente Haarlem betreft alleen communicatie. Aangezien deze activiteiten binnen het bestaande budget kunnen worden uitgevoerd, heeft het besluit geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.
  • B&W vergadering: 05/06/20121. Het college stemt in met het ontwerp-wijzigingsplan Beukenstraat identificatienummer nl.imro.0392.WP6080002. 2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan Beukenstraat te publiceren en zes weken ter inzage te leggen. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. Belanghebbenden (waaronder de bewoners van de Beukenstraat) ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het besluit van het college wordt ter kennisname toegestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  • B&W vergadering: 05/06/20121. In te stemmen met vervroegde overdracht van de derde tranche aandelen NV Nuon Energy per 1 juli 2012 en met het daarvoor opheffen van de zogenaamde lockup bepaling uit de aandeelhoudersovereenkomst; 2. De aangepaste vaststellingsovereenkomst met Vattenfall AB (als aangeleverd bij brief Nuon Energy 7 mei 2012) aan te gaan; 3. De voorstel levert naar verwachting een voordeel op dat indicatief wordt berekend op € 7.000. Bij Berap II 2012 wordt de dividendraming geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens. 4. NV Nuon Energy hierover te informeren ten behoeve van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van 11 juni 2012 5. De Commissie Bestuur dit Besluit ter kennisname toesturen.
  • B&W vergadering: 05/06/20121. Het college stelt de raad voor om de Gebiedsvisie Boerhaavewijk vast te stellen, inclusief de aanpassingen en verduidelijkingen conform de Nota van Antwoord 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht
  • B&W vergadering: 05/06/20121. Het college informeert de raad middels de informatienota en het projectenboek Kijk Boerhaavewijk! over het Programma Mooi Boerhaavewijk. 2. De betrokkenen ontvangen na informatie het projectenboek; de media krijgen een persbericht en het projectenboek is opvraagbaar. 3. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Ontwikkeling/Samenleving en de gemeenteraad.
  • B&W vergadering: 05/06/20121. Het college stemt in pricipe in met de aanwijzing als gemeentelijk monument van de voormalige hoofdwerkplaats van het seinwezen aan de Kinderhuissingel 1D-HJ. 2. Indien er geen zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument worden ingediend, zal de definitieve aanwijzing conform het mandateringsbesluit ambtelijk worden afgehandeld door de afdeling Omgevingsvergunning. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het besluit van het college wordt ter informatie/ gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  • B&W vergadering: 05/06/20121. Het college besluit de procedure voor erfpachtbeëindiging van het Slachthuisterrein voort te zetten. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Communicatie: besluit uitreiken. 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling