Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 18 september 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
18 sep. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college stelt het jaarverslag 2011 en de begroting van 2012 van Stichting Spaarnesant vast. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving 4. De betrokkenen ontvangen na de besluitvorming informatie over dit besluit
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college stelt een bedrag ad € 100.000 van de aan Haarlem toegekende NSL-subsidie 2e tranche beschikbaar voor besteding aan de volgende projecten en activiteiten, waarvoor de dekking wordt geregeld in de tweede bestuursrapportage 2012: a. bevordering van rijden op "groen"gas, aardgas en electriciteit via promotie (maximaal € 15.000) en via uitbreiding van electrische laadpunten (maximaal € 35.000). b. verbetering van fietsverbindingen rond de Houtvaart via een bijdrage in de aanleg van een fietsbrug over de Houtvaart ad €50.000. 2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 3. De commissie Beheer ontvangt het besluit ter informatie.
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college stelt het Wijzigingsplan Beukenstraat vast (met identificatienummer nl.imro.0392.WP6080002). 2. Het college besluit het vastgestelde Wijzigingsplan Beukenstraat te publiceren en zes weken ter inzage te leggen. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant; indieners van zienswijzen ontvangen persoonlijk bericht. 5. Het besluit van het college wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college besluit een extra impuls te geven aan de versterking van de brede aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van ouderenmishandeling. 2. De kosten van het besluit bedragen € 286.000,- in 2012. Deze worden gedekt uit de extra middelen ad € 456.000,- die vanaf 2012 door het Rijk structureel wordt toegevoegd aan de DU Vrouwenopvang. 3. Het restant ad € 170.000,- reserveren wij incidenteel in 2012: a) ter dekking van het tekort in 2012 op de DU Maatschappelijke Opvang ad € 114.000,- b) voor de eenmalige financiële gevolgen van de uittreding van Castricum ten aanzien van de DU Vrouwenopvang ad € 56.000,-. 4. Het college besluit de effecten van dit voorstel te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2012 in programma 3, beleidsveld 3.2 Welzijn, Gezondheid en Zorg.
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college besluit de reactie op het rapport 'Zorg om zorg' van de Rekenkamercommissie vast te stellen. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De reactie wordt naar de Rekenkamercommissie gestuurd. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college heeft kennis genomen van de voorgestelde aanpak tot vermindering van zwerfvuil in Schalkwijk. 2. Het college gaat akkoord met een proef van een jaar in Schalkwijk, bestaande uit: x Het vroegtijdig wegnemen van bronnen voor zwerfafval.x Het inrichten van speciale locaties waar grofafval aangeboden mag worden bij flat waar sprake is van het dumpen van grofafval 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Beheer
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college neemt kennis van deze informatienota. 2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 3. de commissie Bestuur zal geïnformeerd worden. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit en de media ontvangen een persbericht.
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college besluit de omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van de uitbouw met dakterras achter de woning Hooimarkt 28, zoals opgenomen in de bijlage, te verlenen, waarbij is vastgesteld dat er geen monumentale waarden in het geding zijn. 2. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing welke integraal in het nieuwe bestemmingsplan Nieuwstad wordt opgenomen, zoals wordt benoemd in bijlage 3 van het besluit. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. Het college besluit de verdere administratieve afhandeling van het Wabo projectbesluit aan het hoofd van de afdeling VVH/OV te mandateren. 5. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langs elektronische weg beschikbaar gesteld. 6. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college besluit de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een plaatsen van een overkapping ten behoeve van een rookplek aan de IJsbaanlaan 4A, zoals opgenomen in de bijlage, te verlenen. 2. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing, zoals wordt benoemd in bijlage 3 van het besluit. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. Het college besluit de verdere administratieve afhandeling van het Wabo projectbesluit aan het hoofd van de afdeling VVH/OV te mandateren. 5. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langs elektronische weg beschikbaar gesteld. 6. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college besluit tot het vaststellen van de tarieven voor garageparkeren met ingang van 1 oktober 2012, conform de bijgevoegde tarieventabel. 2. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de stadskrant. 3. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college besluit tot het aangaan van de AWK samenwerkingsovereenkomst. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen worden geïnformeerd.
 • B&W vergadering: 18/09/20121. Het college stelt de raad voor het volgende te besluiten : I. Vast te stellen de als bijlage bij dit besluit gevoegde Verordening nummering adressen. II. De Algemene Plaatselijke Verordening als volgt te wijzigen: A. In het eerste lid van artikel 21 wordt bij het tweede liggende streepje de term "huisnummers" verwijderd; B. Het derde lid van artikel 21 wordt verwijderd. III. Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt. 2. Na goedkeuring door de raad het nemen van de huisnummerbesluiten te mandateren aan het hoofd van het bureau Geo-informatie en Basisregistraties van de hoofdafdeling Dienstverlening 3. Na goedkeuring door de raad het toetsen van de verplichtingen die voortvloeien uit de verordening neer te leggen bij het bureau Geo-informatie en Basisregistraties van de hoofdafdeling Dienstverlening
 • B&W vergadering: 18/09/20121. In te stemmen met de inhoud en de resultaten van de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland; 2. Een regionale raadsconferentie te organiseren om te komen tot een gemeenschappelijk besluitvormingstraject door de vijf regiogemeenten; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. Een gezamenlijke toelichting voor de pers te laten houden door de regionale portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening; 5. De IGS samen met de regionaal afgestemde ontwerp raadsvoordracht ter bespreking toe te sturen aan de commissies Ontwikkeling en Beheer.
 • B&W vergadering: 11/09/20121. Het college stelt de raad voor ... - Een krediet van € 961.247,- excl. BTW beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten van het programma Waarderpolder voor de periode tot en met 2014. - Dit bedrag te dekken uit de grondexploitatie Programma Waarderpolder, complex nummer 098. - De per 31 maart 2012 geactualiseerde grondexploitatie Programma Waarderpolder, waar deze investering is voorzien, vast te stellen. 2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht 3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht