Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 20 maart 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
20 mrt. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie
 • B&W vergadering: 20/03/2012Het college stelt de raad voor:1. De kadernota Subsidiesystematiek in Haarlem vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluit om de in de bijlage vermelde 61 vorderingen - met een totaal bedrag van €186.681,34 - oninbaar te verklaren en deze ten laste van de voorziening Dubieuze debiteuren afte boeken.2. Het college neemt kennis van het feit dat de afboeking ten laste van de voorziening geenconsequentie heeft voor het resultaat van de jaarrekening 2011 alsmede dat de noodzakelijkedotatie aan de voorziening ultimo 2011 - om de voorziening weer op het juiste omvang tebrengen - wel consequenties heeft voor het resultaat. Die dotatie van € 226.775 is in deconcept-jaarrekening 2011 reeds verantwoord
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluit binnen de brede afweging van de Kadernota 2012 de begrotingsafweging temaken aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken m.i.v. 2012 een aanvullendsubsidie huurdersonderhoud van € 85.000,- (structureel) te verlenen.2. De kosten van het besluit bedragen € 85.000,- waarvoor geen dekking beschikbaar is en wat nietverwerkt is in de brief met betrekking tot de financiële update voorafgaand aan de Kadernota2012.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluita. de maandagmarkt in 2012 op de volgende data te verplaatsen: 23 april en 7 mei(kermis);b. de zaterdagmarkt in 2012 op de volgende data te verplaatsen: 28 april en 5 mei(kermis), 2 juni (Stripdagen), 7 juli (Roze Zaterdag) 4 augustus (Culinair), en 18augustus (Jazz).c. dat op genoemde zaterdagen en maandagen een aangepaste route en/ofverkeersomleiding van kracht is in de binnenstad.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de data van deverplaatsing worden gepubliceerd in de stadskrant.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
 • B&W vergadering: 20/03/20121. het college mandateert aan de wethouder Cultuur de bevoegdheid om namens het college totverkoop te besluiten van kunstwerken en objecten behorende tot de collectie van het Frans HalsMuseum tot een waarde van maximaal € 50.000 per object. Een en ander op voordracht van hetFrans Hals museum en binnen de kaders van het selectie- en afstotingsplan van het Frans HalsMuseum (bijlage), met inachtneming van de leidraad Afstoten museale objecten en de EthischeCode voor Musea.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college stelt de raad voor:1) Het bestemmingsplan De Entree met identificatienr. 0392.BP9080003-0002 vast te stellen;2) Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen;2. Het besluit heeft verder geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Nieuwstad met identificatienummerNL.IMRO.0392.BP1080004-0002;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit wordt ter bespreking aan de commissie ontwikkeling gezonden.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluit het inrichtingsplan 'Rondje rond de Grote Kerk' 2012 vast te stellen (ziede bijlage aan dit besluit) onder gelijktijdige intrekking van het inrichtingsplan uit 2007.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de betrokken ondernemers en omwonendenaan de Oude Groenmarkt. De commissie Beheer wordt na vaststelling van het besluitgeïnformeerd.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college besluit tot wijziging van artikel 1, artikel 5, artikel 7, eerste lid en tweede lid 2,artikel 8 en artikel 15, derde lid van de regeling "Melding Vermoeden Misstand GemeenteHaarlem 2012 alsmede de toelichting op voornoemde artikelen en verwijzing naar dezeartikelen in de bijbehorende werkinstructie "Toepassing Protocol Actieve Informatieplicht enMeldingen Vermoeden van Misstand , zoals aangegeven in de bijlagen.2. De op 13 december 2011 vastgestelde regeling en werkinstructie treden met bij dit besluitgewijzigde bepalingen één dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in werking;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Het besluit zal worden gepubliceerd in de Stadskrant en Overheid.nl en onder de aandacht vande organisatie worden gebracht: via berichtgeving op Insite, en opname in de Personeelswijzerop Insite.5. Vaststelling en inwerkingtreding van de aangepaste regeling "Melding Vermoeden MisstandGemeente Haarlem 2012" is onder voorbehoud van instemming door de ondernemingsraadingevolge artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden;6. Het besluit wordt ter informatie verzonden naar de commissie Bestuur.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college voegt de Evaluatiecommissie zoals ingesteld bij artikel 17 van het Sociaal StatuutGemeente Haarlem 2011 (vastgesteld bij collegebesluit van 23 december 2010) toe aan de bijartikel 26 van de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders,commissieleden en fracties behorende lijst van commissies.2. Het college benoemt voor de looptijd van het Sociaal Statuut Gemeente Haarlem 2011 devolgende leden van de Evaluatiecommissie zoals genoemd onder art. 17 van het Sociaal StatuutGemeente Haarlem 2011:- mevrouw J. E. Van Poperingen wonende te Hoofddorp, Aagje Dekenstraat 39, 2135 RJ, alsextern lid en onafhankelijk voorzitter van de Evaluatiecommissie;- de heer C. Hoeksma wonende te Hoornaar, De Schans 61, 4223 NV, als door hetGeorganiseerd Overleg aangewezen extern lid (namens het Georganiseerd Overleg) van deEvaluatiecommissie;- het hoofd van de afdeling HRM (alsmede diens plaatsvervanger) als door het collegeaangewezen lid van de Evaluatiecommissie.3. Het college besluit voor de twee externe leden van de Evaluatiecommissie een van deVerordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fractiesafwijkende vacatievergoeding toe te passen ter hoogte van € 125,-- per uur en maximaal € 355,-per dagdeel (exclusief voorbereidingstijd), per persoon alsmede kilometervergoeding: € 0,28 perkilometer.4. Financiële consequenties: het besluit heeft financiële consequenties welke zijn gelegen in detoekenning van de genoemde vergoedingen in besluitpunt 3. Voornoemde vacatiegelden komenten laste van het HRM-budget onder budgetnummer 291 410 4669.5. Communicatieparagraaf: de bij dit besluit gewijzigde lijst van commissies behorende bij artikel26 van de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden enfracties wordt gepubliceerd in de Stadskrant en op Overheid.nl. Betrokkenen ontvangen daagsna besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het college besluit het voorgaande met instemming van het Georganiseerd Overleg.7. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Bestuur.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het College stelt de Raad voor artikel 22 en de bijbehorende toelichting van de Verordeninggeldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties te wijzigen dooropname van een verhuiskostenvergoeding ten laste van de gemeente voor wethouders die bijbenoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken en in verband met de voorwethouders geldende verhuisplicht moeten verhuizen, ter hoogte van de bedragen zoals bepaaldin artikel 2 van de Regeling Rechtspositie Wethouders. De huidige toelichting op artikel 22 zalworden vernummerd tot een toelichting op artikel 21.2. Financiële consequenties: de verhuiskostenvergoeding betreft incidentele kosten die onder denoemer "toelagen en vergoedingen" ten laste kunnen worden gebracht ten laste van het voor hetcollege geldende budget onder kostenplaats 1021 (college).3. Informeren betrokkenen na besluitvorming; publicatie verordeningstekst in Stadskrant en opOverheid.nl4. Het College stuurt dit voorstel naar de Raad, na advies door de commissie Bestuur.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde projectaanpak, projectorganisatie enstrategie, zoals vermeld in de, onder geheimhouding ex artikel 55 Gemeentewet, bijgevoegdebijlage 1 "Exit strategie Fortress".2. Het college besluit om te komen tot een intentieovereenkomst met Fortress over de ontvlechtingvan de relatie op Nieuwe Energie. In deze overeenkomst dienen de punten zoals opgesomd inbijlage 2 "Voorstel tot het maken van een intentieovereenkomst" geregeld te worden.3. Deze nota heeft geen financiële consequenties. Mogelijke financiële consequenties als gevolgvan een onderhandelingsresultaat zullen in een later stadium te goedkeuring worden voorgelegdaan het college.4. Geheimhouding op te leggen ex artikel 55 gemeentewet t.a.v. de bij deze nota behorende bijlage1 "Exit strategie Fortress", vanwege economische en financiële belangen van de gemeente envanwege het voorkomen van onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokkennatuurlijke personen en rechtspersonen danwel derden.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.