Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 20 november 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
20 nov. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie
 • B&W vergadering: 13/11/2012Het college stelt de raad voor: 1. De heren H.M. Schoonewelle en C. van Estrik vanaf 1 januari 2013 te benoemen als lid van de Programmaraad voor een periode van 2 jaar. 2. De betrokkenen daags na de besluitvorming schriftelijk op de hoogte te stellen van dit besluit. 3. Het besluit ter informatie toe te zenden aan de Commissie Ontwikkeling
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college stelt de raad voor de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Haarlem en de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive vast te stellen. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit door publicatie van het besluit in de stadskrant van de gemeente Haarlem. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college stelt de raad voor de bijstandsverordening WWB vast te stellen. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit door publicatie van het besluit in de stadskrant van de gemeente Haarlem. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college stelt de raad voor de Verordening Inburgering Gemeente Haarlem 2013 vast te stellen. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit door publicatie van het besluit in de stadskrant van de gemeente Haarlem. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college besluit de vergunning te verlenen voor de sloop van de Cavex schoorsteenpijp, Harmenjansweg 21. Het betreft hier de activiteiten als genoemd in artikel 2.1, eerste lid, onder b en h en de activiteiten als genoemd in artikel 2.2, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 3. De betrokkenen worden geïnformeerd 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college besluit tot intrekking van het gevestigde voorkeursrecht in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op de percelen kadastraal bekend als gemeente Haarlem E nrs. 3208, 5600, 5790 (huisnummer 21), 3920 (huisnummer 23) en 3923 (huisnummer 31), alle aan de Harmenjansweg. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college besluit € 1.140.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het voortgezet speciaal onderwijs de Gunningschool voor het aanpassen van het schoolgebouw aan de Planetenlaan 13. 2. De kosten van het besluit bedragen € 1.140.000,- . Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling. 3. De betrokkenen ontvangen informatie over dit besluit. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college stelt het Gladheid Uitvoeringsplan 2012-2013 vast. 2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.Communicatie naar de burgers geschiedt via berichtgeving in de "Stadskrant" en via "Haarlem.nl" en het meldpunt wordt geïnformeerd. 3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties, uitgaande van een gemiddeld winters strooiregiem. Deze kosten zijn opgenomen in de DVO afval +reiniging. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college besluit het normenkader financiële rechtmatigheid 2012, deel II, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden als definitief kader voor de controle van de jaarrekening 2012. 2. Het normenkader wordt voor advies voorgelegd aan de accountant en de Auditcommissie uit de raad. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college stelt de raad voor: - Het bestemmingsplan 'Poelpolder' met identificatienr. NL.IMRO.0392.BP9080001-0003, inclusief de verwerking van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen (zoals weergegeven in bijlage c), gewijzigd vast te stellen; - Geen exploitatieplan vast te stellen. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Ramplaankwartier met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP8080004-0002 vrij te geven voor ter inzagelegging; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 20/11/2012Het college stelt de raad voor: 1. In te stemmen met het afronden van het project Stationsplein en omgeving 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 5.227.189,- 3. Dit krediet te dekken uit: a. De reeds voorziene dekking (RB 023/2008) a € 3.531.000,- b. De aanvullende Bon Route subsidie a € 3.999.630,- c. De aanvullende Quick Win subsidie a € 2.000.000,- d. IP post 67.70 € 1.868.646. In het IP 2012 - 2017 is hiermee reeds rekening gehouden e. Het totale tekort op het project bedraagt € 2.440.405,-. Aangezien in het IP 2012 - 2017 slechts rekening is gehouden met € 1.868.646 zal de IP-post 67.70 met € 571.759,- moeten worden opgehoogd waarmee het investeringsplafond wordt overschreden 4. De raad draagt het college op om voor vaststelling van het definitieve IP 2012 - 2017 binnen het IP dekking te vinden voor het tekort van € 571.759,-. Dekking Oud Mutatie Nieuw Investeringsplan 2.327.000 2.327.000BIRK subsidie 7.900.000 -600.000 7.300.000BONRoute busstation 2.066.000 2.066.000BONRoute aanvullend 2.830.000 2.830.000BONRoute ophoging 2010 3.999.630 3.999.630Restant versn.maatr. ZuidTangent 550.000 -34.000 516.000Te verwachten ontvangen BDU 2009 670.000 -670.000 0Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra 1.500.000 -1.500.000 0Vastgoed verkopen 6.953.000 -3.905.300 3.047.700ISV 824.000 824.000Quick Win 2.11 subsidie 2.000.000 2.000.000BDU 2013 Overige dekking 50.000 2.315.454 2.365.454IP-post 67.70 1.868.646Aanvulling IP 67.70 571.75925.670.000 1.605.784 29.716.1895. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. Het voorstel wordt ter informatie aan de commissie Beheer gestuurd.
 • B&W vergadering: 20/11/2012Het college besluit: 1. Tot gunning en derhalve verkoop van de vm basisschool De Sleutel met verder toebehoren aan het Prinsen Bolwerk 3 aan: x Rossence B.V. voor de Villakavel ad € 623.000 kosten koper; x Euverman voor de Bolwerkkavel ad € 475.000 kosten koper; x Stichting Gebouwenfonds Therapeuticum Haarlem voor de Stadskavel ad € 450.000 kosten koper; tenzij het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken; 2. Het college zendt het voorgenomen besluit ter advisering aan de raad naar de commissie Ontwikkeling; 3. Het college verzoekt de raad binnen één week haar zienswijze te geven op het onder 1 genoemde voorgenomen besluit; 4. Een budget te verstrekken van € 252.500 inclusief voorbereiding en toezicht en B.T.W. voor de sloop en asbestsanering van het voormalige schoolgebouw en gymzaal aan het Prinsen Bolwerk 3; 5. Dit budget is onderdeel van de verkoopkosten welke ten laste komen van de boekwaarde van het Prinsen Bolwerk 3 en wordt gedekt door de verkoopopbrengst; 6. De netto opbrengsten van de onderhavige verkoop ad. € 1.247.700 komt ten gunste van het IP nummer 67.70 project Stationsplein; 7. Communicatieparagraaf: alle bieders en belanghebbenden worden schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college besluit geen voorkeur voor een van de varianten uit te spreken en komt ten spoedigste met een plan voor de verkeersafwikkeling.2. Het college besluit af te zien van aanleg van de brug omdat de voor de uitvoering benodigde financiële middelen op dit moment ontbreken.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit en er komt een persbericht.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissies Beheer en Ontwikkeling
 • B&W vergadering: 13/11/20121. Het college stelt de raad voor om de Haarlemse belastingvoorstellen 2013 met bijbehorende belastingverordeningen en kwijtscheldingsbesluit in overeenstemming met het concept-raadsbesluit vast te stellen. 2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 3. De raad voor te stellen de hoger geraamde opbrengst van € 664.000 te ramen bij de 1ebestuursrapportage 2013. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht
 • B&W vergadering: 20/11/20121. Het college stemt in met de 3e financiële bijstelling 2012 en stelt de raad voor om de 3efinanciële bijstelling 2012 vast te stellen. 2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 4e wijziging van de begroting 2012, waarin de financiële consequenties van deze 3e financiële bijstelling 2012 zijn verwerkt. 3. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 2e wijziging van de begroting 2013, waarin de structurele doorwerking van de 2e bestuursrapportage 2012 en 3e financiële bijstelling 2012 zijn verwerkt. 4. Het college stelt de raad voor het krediet vervangingsprogramma bruggen (IP 62.09) te verhogen met € 350.000 en dit te dekken door de investeringsstelpost bruggen in 2013 met € 350.000 te verlagen. 5. Het krediet Archiefruimte Stadhuis (MS.95) te verhogen met € 131.000. 6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht