Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 23 oktober 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
23 okt. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 23/10/20121. Het college besluit akkoord te gaan met de juridische fusie van Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken met de Stichting Bibliotheek Duinrand per 1 januari 2013 2. Het college besluit akkoord te gaan met de nieuwe statuten van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken geldend vanaf 1 januari 2013 3. Het college besluit akkoord te gaan met de nieuwe statuten van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede (de B-3 stichting), die vrijwel gelijk zijn aan de nieuwe statuten Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken. 4. De kosten van dit besluit bedragen € 20.000,-, kostenplaats 511.4669.410. Dit bedrag komt uit het gemeentelijk budget voor ondersteuning van grote gesubsidieerde instellingen bij het treffen van bezuinigingsmaatregelen op langere termijn Dit bedrag wordt ondergebracht bij programma 6 Economie, Cultuur. 5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit bericht 6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  • B&W vergadering: 23/10/20121. Het college besluit de omgevingsvergunning voor het verbouwen van de winkel en het wijzigen van de gevel aan Kleine Houtstraat 19 en 21 te verlenen; 2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning om de vergunning verder administratief af te handelen en te ondertekenen; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. De aanvrager wordt geïnformeerd door toezending van de omgevingsvergunning, daarnaast wordt een melding geplaatst in de Stadskrant; 5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  • B&W vergadering: 23/10/20121. Het college gaat akkoord met de bodemsanering Lieoever. 2. Het college gaat akkoord met de verschuiving van € 91.700 binnen het bodemprogramma, waardoor het geraamde budget voor het project Belgiëlaan en een bijdrage voor convenantprojecten worden ingezet voor de sanering van de Lieoever. 3. Het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst met Staatsbosbeheer. 4. Het college besluit de bijdrage van Staatsbosbeheer van € 181.000 voor de sanering van de spoedlocatie Lieoever te boeken op reserve Bodemprogramma zodat het bedrag, conform de voorwaarde die Staatsbosbeheer aan de bijdrage stelt, voor dit project gereserveerd blijft. De bijdrage van Staatsbosbeheer wordt gemeld in de 1e berap 2013 omdat deze middelen pas in 2013 ontvangen en besteed gaan worden. 5. De kosten van het besluit bedragen € 442.700 en worden gedekt binnen het bodemprogramma. 6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit. 7. Het besluit van het college wordt ter informatie verstrekt aan de commissie Beheer.
  • B&W vergadering: 23/10/20121. Het college stelt het Plan van Aanpak Structuurvisie Openbare Ruimte fase 2 vast. 2. De kosten van het besluit bedragen in totaal €236.004,75. Deze kosten zijn ten laste van de algemene middelen verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2012. 3. Het besluit wordt ter kennisgeving aan de commissies Ontwikkeling en Beheer gezonden.
  • B&W vergadering: 23/10/20121. Het college besluit tot het vervangen van de brandmeldinstallatie van de Houtpleingarage 2. Het college besluit tot het vervangen van de brandmeldinstallatie van de Stationsgarage 3. De kosten van het besluit bedragen € 216.000,-, In het IP 2011-2016 is € 60.000,- vastgesteld als A-krediet, het resterend deel ad € 156.000,- wordt gedekt uit investeringspost 12.15 van het IP 2012-2017. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt in november 2012 bij de begrotingsvaststelling gemandateerd aan het college 4. De betrokkenen worden geïnformeerd 5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer