Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 24 januari 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
24 jan. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 23/01/20121. Het college besluit de Regeling voorschriften en beperkingen vrijstelling winkeltijden Haarlem2012 op zon- en feestdagen (2011/623673) vast te stellen conform bijlage A;2. Het college besluit de Regeling voorschriften en beperkingen vrijstelling winkeltijden Haarlem2012 (2011/377000) op zon- en feestdagen in te trekken;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  • B&W vergadering: 23/01/20121. Het college van B&W stemt in met het concept ontwerp masterplan BodemenergieWaarderpolder en geeft dit vrij voor participatie conform het bijliggende Participatie- enInspraak Plan.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  • B&W vergadering: 23/01/2012Het college stelt de raad voor:1) de Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten, zoals bijgevoegd, vast te stellen;2) ermee in te stemmen dat jaarlijks uit de begroting ? 425.000 door het college wordt gestort in hetHaarlems Monumentenfonds en dit fonds onder het beheer te brengen van StichtingStimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) onder aftrek van nog te makenproceskosten aanwijzing gemeentelijke monumenten;3) De kosten van dit besluit, € 425.000 structureel, geraamd in de programmabegroting onderprogramma 2 beleidsveld 2.3 integrale vergunningverlening en handhaving over te hevelen naarprogramma 6 beleidsveld 6.2 cultuur en erfgoed.Het college besluit:4) met de vaststelling door de raad van de Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten:a) de beleidsregel Leidraad Aanvaarde Kosten vast te stellen;b) op grond van artikel 4 van deze Verordening, degenen die werkzaam of gedetacheerd zijn bij degemeente Haarlem, hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, afdelingHandhaving Bebouwde Omgeving, categoraal aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar inhet kader van deze Verordening met ingang van de datum van inwerkingtreding van dezeVerordening.c) het hoofd van de Afdeling Economie en Cultuur te mandateren al datgene te doen dat nodig is inhet kader van de Verordening en het Mandateringsbesluit hierop aan te passen.5) de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht; de Verordening wordt bekend gemaakt;6) het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  • B&W vergadering: 23/01/20121. besluit het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2009 krachtens artikel 18lid 3 in te trekken;2. besluit dat ondernemers in het voetgangersgebied het bedrijfsafval kunnen aanbieden ineen rolcontainer tussen de tijden 07.00u-11.00u in de ochtend;3. besluit dat het bedrijfsafval in de gehele stad alleen kan worden aangeboden via eeninzamelmiddel zijnde een rolcontainer of ondergrondse container;4. besluit de bovengenoemde wijzigingen vast te leggen in het uitvoeringsbesluit krachtensartikel 19 lid 1;5. besluit heeft geen financiële consequenties;6. besluit een informatiebericht te verspreiden over de nieuwe regels om het afval aan tebieden;7. besluit de nota ter informatie aan de commissie Beheer te sturen.
  • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college neemt kennis van de informatienota en stuurt deze ter kennisname aan deCommissie Bestuur.