Besluitenlijst BenW 5 maart 2013 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/03/20131. Het college besluit de volgende straatnamen vast te stellen: Truus Oversteegenstraat, Freddie Oversteegenstraat, Jetty Velustraat, Johan Hissinkstraat en Willem Arondéusstraat 2. Het verloop van de Hannie Schaftstraat wijzigt door sloop en nieuwbouw 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 4. De betrokkenen (Hulpdiensten, PostNL, gemeentelijke afdelingen e.a.) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/03/2013B&W en burgemeester: 1. Het college en de burgemeester, een ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten om tot 1 september 2013 bevoegdheden, zoals vermeld in bijlage A bij dit besluit, te mandateren aan zowel het hoofd als de in functie zijnde teamcoördinatoren van de afdeling Juridische Zaken van de hoofdafdeling Middelen & Services, zijnde R. Braeken, K. Gerritsma, E. Kingma en T. Schade. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Van dit besluit wordt bekendgemaakt in de Stadskrant. Tevens ligt het besluit gedurende 6 weken ter inzage in de Publiekshal en wordt het besluit gepubliceerd op de website van de gemeente Haarlem.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/03/2013Het college stelt de raad voor: 1. de Structuurvisie Schalkstad 2025 met identificatienummer NL.IMRO. 0392.SV9080001-0003 vast te stellen; 2. geen Milieueffectrapport als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het ‘Besluit milieueffectrapportage’ op te stellen; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/03/20131. Het college besluit de ontwerp-omgevingsvergunning zoals opgenomen in bijlage 2 voor het oprichten en brandveilig gebruiken van een zorgkliniek/zorghotel voor maximaal 602 personen aan de Schipholweg gedurende zes weken ter inzage te leggen; 2. Het college stelt de raad voor een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwerp-omgevingsvergunning zoals deze is opgenomen in bijlage 2; 3. Het college stelt de raad voor het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te leggen; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties omdat er een aanvullende anterieure overeenkomst wordt getekend; 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/03/2013Het college besluit: 1. In te stemmen met de inhoud van het Convenant Binnenstad 2013-2017. Na instemming wordt het convenant ondertekend in het strategisch overleg van de CMG door de burgemeester en de wethouder Economische Zaken. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Betrokkenen worden geïnformeerd en samen met de CMG wordt een persbericht opgesteld. 4. Het besluit wordt ter informatie aan de Commissies Beheer en Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =