Besluitenlijst BenW 9 december 2014 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de bestuurlijke planning & control kalender 2014 vast2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • a. Het college besluit de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren en de aangevoerde gronden ongegrond te verklaren;b. Het college besluit de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3.10, eerste lid, sub b en artikel 2.12, eerste lid sub a, onder 3° Wabo, onder voorbehoud van een positief advies van de commissie Ontwikkeling;c. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om daarbij alle benodigde uitvoeringshandelingen te verrichten nadat en indien de commissie Ontwikkeling positief advies over het voorgenomen besluit heeft genomen;d. Het besluit heeft geen financiële consequenties;e. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.f. Het besluit wordt gemaakt door publicatie in het GVOP, de Staatscourant en de Stadskrant en wordt daarnaast langs elektronische weg beschikbaar gesteld;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 vast te stellen;2. Het college besluit het Uitvoeringsbesluit Algemene maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 vast te stellen;3. Het besluit wordt ter informatie aangeboden aan de Commissie Samenleving;4. De financiële consequenties van dit besluit zijn reeds in de begroting 2015 verwerkt;5. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • · Het college stelt de beleidsregels meerkosten chronisch zieken en gehandicapten vast.· Het college stelt de beleidsregels participatie schoolgaande kinderen vast.· Het college stelt de beleidsregels HaarlemPas vast.· Het college besluit de formatie van SZW met 1 fte uit te bereiden voor uitvoering van de betrokken taken. · De middelen die met dit voorstel gemoeid zijn, zijn verwerkt in de begroting 2015, die door de gemeenteraad is vastgesteld. Het voorstel impliceert verschuiving tussen beleidsvelden. Uitwerking hiervan vindt plaats bij eerste berap 2015. · De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.· De commissie Samenleving ontvangt dit besluit van het college ter bespreking.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 2. Besluitpunten collegeHet College van B&W besluit:1. niet tot aankoop over te gaan van het perceel Harmenjansweg kadastraal bekend als gemeente Haarlem sectie E nummers 05224, 2. verkopende partij op de hoogte te stellen van dit besluit3. De commissie ontwikkeling te informeren over dit besluit
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota over de aanvullende bezuinigingen op Cultuur vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de aanvullende bezuinigingen vanaf 2016 worden verwerkt in de programmabegroting.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit.4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. Het college besluit de functies Steunpunt Huiselijk Geweld, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en crisisinterventie per 2015 te gunnen aan respectievelijk Kontext en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland;2. Het college besluit op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente en van de aanbieders Bijlage 3 niet openbaar te maken en geheimhouding op te leggen ex artikel 55 Gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken;3. De kosten van dit besluit bedragen:- € 1.242.785,- voor de functie Steunpunt Huiselijk Geweld; - € 894.159,- voor de functies Advies en Meldpunt Kindermishandeling en crisisinterventie;- € 24.247,- voor de frictiekosten van BJZNH i.v.m. huisvesting AMK medewerkers. Deze kosten zijn opgenomen in de programmabegroting. 4. Het college besluit de wethouder van Jeugd, Onderwijs en Sport en de wethouder van Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Burgerparticipatie te mandateren voor de ondertekening van de overeenkomsten voor 'Veilig Thuis';5. a. Het college besluit de directeur/bestuurder van Kontext en de directeur/bestuurder van BJZNH machtiging te verlenen namens het college via de Collectieve opdrachtrouteervoorziening (CORV):- een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) op basis van artikel 2.4 van de Jeugdwet;- zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling af te handelen;- zorgmeldingen van politie af te handelen;- notificaties over intake en onderzoek door de RvdK te ontvangen en af te handelen;- notificaties over Jeugdbeschermingsmaatregelen na uitspraak van de rechtbank te ontvangen;- notificaties over door de RvdK of de rechtbank opgelegde Jeugdreclasserings-maatregelen te ontvangen. b. De directeur van Kontext en de directeur van BJZNH kunnen voor de onder a genoemde bevoegdheden machtiging verlenen aan de onder hen ressorterende functionarissen; c. De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en een bewerkersovereenkomst tussen het college van de gemeente Haarlem en bewerker; d. De bewerker neemt op grond van de bewerkersovereenkomst alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.6. Het college besluit de aanbieders te informeren over de gunning;7. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =