Besluitenlijst BenW 10 november 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlagen 1 (de schikking tussen de gemeente Haarlem en Van der Steen B.V.) op basis van het voorkomen van de bevoor- of benadeling van rechtspersonen, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. 2. Het college legt het geheime stuk ter inzage bij de griffie ten behoeve van de leden van de Haarlemse gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College besluit, mede op basis van de inspraakreacties, het aangepast definitief ontwerp (DO) vast te stellen voor het ontwerp van de kademuren en de maaiveldinrichting van de rakken C en D;2. Het College stelt de Raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.200.000,- voor de vervanging van de rakken C en D van de kademuren Nieuwe Gracht;3. Dit krediet te dekken uit de investeringspost 2015-2020: W7.04;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht;5. Het College stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de Commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. de raad voor te stellen om te besluiten tot het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief);2. onder voorwaarde van toestemming van de raad zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief voort te zetten, die in werking treedt per 1 januari 2016. De oude gemeenschappelijke regeling van 2005 komt hiermee te vervallen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Een exploitatiesubsidie van € 40.000,- te verlenen aan Stichting Museum Haarlem voor de jaren 2015 en 2016. Dit besluit wordt gedekt binnen Programma 4, beleidsveld Economie, Toerisme en Cultuur.2. De betrokkenen over dit besluit te informeren.3. Dit besluit ter informatie toe te sturen aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college stelt de verkeersmaatregelen Schouwtjeslaan vast; 2) De financiële dekking van dit besluit is opgenomen in de begroting; 3) Het college zendt dit stuk ter bespreking aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. de gerechtelijke procedure tegen Joh. Enschede BV bij het Hof Den Haag voort te zetten en de onderhandelingen met Joh. Enschede BV over een saneringsbijdrage te starten.2. de kosten van het besluit bedragen € 20.000,- in 2016. Het besluit wordt gedekt uit de reserve Bodemprogramma .3. de betrokkenen worden over dit besluit geïnformeerd.4. het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie beheer gezonden
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de Rapportage woningbouw Haarlem 2015 vast;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het College van B&W besluit:1. niet tot aankoop over te gaan van de percelen Harmenjansweg kadastraal bekend als gemeente Haarlem 01 sectie E nummers 05478, 05530 en 05602, 2. verkopende partij op de hoogte te stellen van dit besluit,3. De commissie ontwikkeling te informeren over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit 1.In te stemmen met het treffen van een voorziening ad 795.000 euro voor de kosten in de afrondingsfaseHet college besluit de raad voor te stellen1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitatie Land in Zicht (complex 160) per 31-12-2015.2. Het exploitatieresultaat per 31-12-2015 vast te stellen op € 938.362,- opbrengst.3. Conform het reeds genomen raadsbesluit (bis nr. 2013 522 811) het exploitatieresultaat beschikbaar te stellen voor de dekking van de gemeentelijke investeringen Schoterbrug-Land in Zicht. 4. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het normenkader financiële rechtmatigheid 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden als definitief kader voor de controle van de jaarrekening 2015.2. Het normenkader wordt voor advies voorgelegd aan de Auditcommissie uit de raad.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt bijgaand beheerplan voor de omgeving van de maatschappelijke opvangvoorziening Wilhelminastraat 10-12 vast;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het beheerplan voor kennisgeving naar de commissie Samenleving te sturen;4. Het besluit wordt bekendgemaakt in de stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college gaat akkoord met het jaarverslag van het Leerplein 2014-2015 van Zuid- en Midden-Kennemerland.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt het jaarverslag ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2015-2016 vast te stellen.2. Het besluit wordt ter kennisname aan de Commissie Beheer gestuurd.3. Publicatie en communicatie over het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2015-2016.4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het advies ambtelijke taskforce inclusief acht beslispunten vast te stellen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord;2. De kosten van het besluit worden voorlopig geraamd op € 150.000 ten behoeve van de uitwerking van de 4 meest kansrijke opties door de afdeling GOB en de benodigde communicatie. In 2015 € 25.000 en € 125.000 in 2016. Er is hiervoor geen dekking beschikbaar. De kosten worden als nadeel verwerkt in de 3e bestuursrapportage 2015.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. de bijdrage van Haarlem aan de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk in regionaal verband te leveren zoals beschreven in de notitie “Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek”.2. Noodopvang in de Koepel te continueren en medewerking te verlenen aan noodopvang in de voormalige Boerhavekliniek in Schalkwijk als onderdeel van het regionale aanbod.3. Geen medewerking te verlenen aan crisisnoodopvang op locaties in Haarlem.4. De versnelde huisvesting van statushouders in Haarlem te bevorderen en daartoe zo nodig gebruik te maken van “wachtkamerlocaties” elders in de regio.5. Dit besluit heeft geen directe budgettaire consequenties; indirecte consequenties als gevolg van de versnelde huisvesting van statushouders worden meegenomen in de besluitvorming over de rapportage van de “Taskforce Statushouders”.6. Omwonenden van de genoemde locaties worden per brief geïnformeerd en de media krijgen een persbericht.7. Het college stuurt de nota ter bespreking naar de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =