Besluitenlijst BenW 14 april 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college adviseert positief over de voorgenomen aanwijzing van De Pastoor van Arskerk aan het Prinses Beatrixplein 6 / Kromhoutlaan 12 als beschermd rijksmonument zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het advies wordt gezonden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en aan de eigenaar van de kerk.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor haar zienswijze aan de Omgevingsdienst IJmond kenbaar re maken over de 1e wijziging van de begroting 2015 en in dit kader bij de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) aan te geven geen specifieke opmerkingen te hebben bij deze documenten.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hier een advies over heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de wijziging van artikel 7 Sociaal Statuut gemeente Haarlem 2011 vast zoals opgenomen in bij dit statuut te voegen addendum (bijlage 1).2. De in besluitpunt 1 opgenomen wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 maart 2015.3. Over het besluit is overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) bereikt op 18 februari 2015.4. Dit besluit heeft geen financiële gevolgen5. Communicatieparagraaf: de regeling wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl en op www.overheid.nl . De regeling wordt intern gecommuniceerd via Insite en is voor medewerkers toegankelijk op de Personeelswijzer op Insite.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. de maandagmarkt op 20 april 2015 te verplaatsen;2. de zaterdagmarkt op 18 en 25 april (kermis), 8 augustus (Haarlem Culinair), 22 augustus (Haarlem Jazz) te verplaatsen;3. Op genoemde maandag en zaterdagen is een aangepaste route en/of verkeersomleiding van kracht in de binnenstad. 4. De financiële consequenties worden opgevangen binnen de bestaande budgetten voor markten en kermissen. 5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de data van de verplaatsing worden gepubliceerd in de stadskrant. 6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de nieuwe statistische wijk- en buurtindeling vast (bijlage B).2. Het college stelt de aanpassing van de naamgeving van statistische wijken en -buurten, die als gevolg van de nieuwe indeling ontstaan, vast (bijlage C.).3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het CBS wordt daags na besluitvorming geïnformeerd en verzocht de aanpassingen voor 1 januari 2016 te implementeren en haar datasets.5. De betrokken externe belanghouders: Haarlemse Wijkraden, Straatnaamcommissie (SNC), GGD Kennemerland, Nationale Politie en de gemeente Zandvoort ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit door middel van een brief (bijlage D).6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =