Besluitenlijst BenW 19 mei 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Subsidies aan evenementen met 10% (€ 65.000) te korten en evenementen te verplaatsen naar andere fondsen met ingang van 2016, conform Bijlage I Overzicht uitwerking bezuiniging. 2. Subsidie voor het Bloemencorso te verminderen met circa 26% (€ 35.000), de te verstrekken subsidie is maximaal 100.000 euro met ingang van 2016.3. Kermis Zaanenlaan krijgt geen tegemoetkoming. Wel tegemoetkoming voor halve van Haarlem (gaat naar sportstimuleringsfonds). Avondvierdaagse blijft in het evenementenbudget. 4. Met ingang van 2015 tot en met 2018 de verhoging van de leges voor een evenementenvergunning (excl. gebruikersvergunning) tegemoet te komen conform Bijlage II Tegemoetkoming leges. De kosten bedragen € 25.000, deze zijn gedekt uit Programma 4, beleidsveld economie en cultuur, versterking ondernemersklimaat.5. Dit besluit heeft budgettaire consequenties en deze zijn gedekt in de begroting.6. Evenementenorganisaties en belanghebbenden te informeren.7. Bespreken in commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de toelagen voor de thuiswachtdienst met ingang van 1 april 2015 als volgt vast te stellen: - bereikbaarheidsdienst: € 57,80 per week - beschikbaarheidsdienst: € 86,69 per week - thuiswachtdienst: € 114,87 per week2. De financiële gevolgen worden gedekt uit de P-begroting.3. Communicatieparagraaf: de wijziging wordt gecommuniceerd via Insite.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de geheimhouding op te heffen van de in bijgevoegd overzicht opgenomen collegebesluiten uit de periode 2009-2014. 2. Het college adviseert de raad over opheffing/handhaving van de geheimhouding van de in bijgevoegd overzicht opgenomen raadsstukken uit de periode 2009-2014, waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening de uitvoeringsregelingen voor subsidie voor buurtfietsenstallingen, buurtinitiatieven kleinschalig groen, elektrische scooters voor bezorgrestaurants, groene daken voor particulieren en op grond van het bepaalde in artikel 3 van de Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Haarlem de uitvoeringsregeling voor groene schoolpleinen vast te stellen.2. Subsidieverstrekking door de gemeente aan derden per project is gelimiteerd tot de, in de diverse uitvoeringsregelingen, genoemde bedragen. De lasten en baten van dit besluit zijn gedekt binnen de programma's 4 en 5 worden in de 2e bestuursrapportage 2015 meegenomen. 3. De uitvoeringsregelingen zullen via diverse communicatiekanalen van de gemeente en rechtstreeks aan de doelgroepen bekend worden gemaakt.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Convenant 'Lokale Educatieve Agenda Haarlem 2015 - 2019' vast2. Het college besluit de portefeuillehouder Onderwijs te mandateren om het convenant te ondertekenen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit in te stemmen met het Convenant 2015-2019 van het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland.2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen.3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan commissie Samenleving.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het Algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief te adviseren de definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem aan het Noord-Hollands Archief voor 2014 vast te stellen op € 1.831.252,-. Dit bedrag is inclusief € 3.975 - rijksindexering en € 50.000 - voor het beheer van de Oude Boekerij.· Als zienswijze op de Ontwerpbegroting 2016 van het Noord-Hollands Archief aan het Algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief in overweging te geven om de indexering voor 2016 achterwege te laten vanwege de gunstige financiële positie van het Noord-Hollands Archief en de toename van de reserve.· Het Algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief te adviseren de bijdrage van de gemeente Haarlem aan het Noord-Hollands Archief voor 2016 voorlopig vast te stellen op € 1.889.198,-.- Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de concept jaarrekening en het concept jaarverslag 20142. Het college stemt in met de voorgestelde bestemming van het resultaat 3. Het college stuurt de concept jaarrekening en het jaarverslag 2014 ter kennisgeving aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Paswerk in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Samenleving en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op het onder 1 genoemde besluit. 3. Het college stuurt de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht. 4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Uitvoeringsprogramma Participatiewet juni 2015- juni 2016 Haarlem en Zandvoort vast.2. Het besluit heeft wel financiële maar geen budgettaire consequenties aangezien de bestedingen ten laste komen van bestaande budgetten.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De commissie Samenleving ontvangt dit besluit van het college ter bespreking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het Investeringsplan en het meerjaren programma grondexploitaties vast te stellen.2. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Bestuur hier een advies over heeft uitgebracht.3. Het college stelt met deze nota een aantal zaken aan de raad voor, zie hiervoor het besluit onder punt 2 van de raadsnota.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het programma van eisen vast te stellen voor het leerlingenvervoer en het daarbij behorende bestek.2. Het college stelt de daarin opgenomen criteria op prijs- en kwaliteitsniveau, die leiden tot een aanbesteding, vast.3. Het college trekt de nota 'regionale aanbesteding leerlingenvervoer schooljaren 2015-2017', bbv nr 2015/77171 in.4. De kosten van het besluit passen binnen het begrote bedrag van € 1.115.251, - (open einde regeling). Het besluit wordt gedekt uit programma 1.5. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =