Besluitenlijst BenW 20 januari 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt een aangepaste Verordening op de wijkraden in concept vast en geeft deze vrij voor inspraak;2. Het college besluit drie overgangsjaren in te bouwen, waarin de subsidie voor de wijkraden die financieel sterk achteruitgaan geleidelijk wordt afgebouwd;3. Het college stuurt dit conceptbesluit ter bespreking naar de commissie Bestuur;4. Het college informeert de wijkraden per brief over dit conceptbesluit;5. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt kennis van de (financiële) uitkomsten van de decembercirculaire 2014 en houdt daarbij rekening met een geraamde negatieve bijstelling van het accres 2014 met € 60 mln, een bijstelling voor Haarlem van € 0,6 mln.2. De financiële uitkomst over 2014 mee te nemen in de jaarrekening 2014 en via een voorstel tot bestemming van het rekeningsresultaat 2014 de in tabel 1 aangegeven middelen voor LBTH (€ 10.000) en Participatiewet (€ 100.000) over te hevelen naar 2015. De beleidsafdelingen kunnen ingevolge de bestaande procedure een bestedingsvoorstel doen voor deze budgetten Verwerking vindt plaats bij de 1e Bestuursrapportage 2015.3. De uitkomst voor 2015 en volgende jaren te verwerken in het financieel meerjarenbeeld als onderdeel van de Bestuursrapportage 2015 / Kadernota 2015.4. De betrokkenen worden geïnformeerd over de uitkomsten van de circulaire.5. De nota wordt ter informatie aan de commissie Bestuur gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =