Besluitenlijst BenW 24 november 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor: vast te stellen dat, op grond van het jaarverslag 2014 van Stichting Spaarnesant, deze Stichting voldoende openbaar primair onderwijs in 2014 heeft gerealiseerd.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor: vast te stellen dat, op grond van het jaarverslag 2014 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, deze Stichting voldoende openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2014 heeft gerealiseerd.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor:· - Vast te stellen dat, op grond van het jaarverslag 2014 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, deze Stichting voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2014 heeft gerealiseerd.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.3. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: 1. Het bestemmingsplan De Entree Oost met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9120008-va01 gewijzigd vast te stellen.2. Geen exploitatieplan vast te stellen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de overeenkomst 2013-2017 met de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad met 2 jaar te verlengen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota 'voortgangsrapportage Sociaal wijkteams en CJG organisatie' vast.2. Het college zendt deze nota aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:- voor de voorziene woningen aan de Schipholweg gelegen binnen de "milieuzone-geluidsgevoelige functie" hogere waarden vast te stellen tot ten hoogste 53 dB(A). - Het besluit heeft geen financiële consequenties. - De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. - Het besluit wordt ter kennisname toegestuurd naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de informatienota "Gemeentelijke communictie: voor en met de stad" vast te stellen. 2. Het college stuurt deze nota naar de Commissie Bestuur ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Het Bodemprogramma Haarlem 2016-2020 vast te stellen2. Verschuivingen tussen projecten toe te staan, binnen de in het programma benoemde uitgangspunten3. De Decentrale Uitkering Bodem van €1.377.360 jaarlijks beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het bodemprogramma en te doteren aan de reserve Bodemprogramma4. In 2018 in samenloop met de landelijke midterm- review een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het bodemprogramma op te stellen en het bodemprogramma te actualiseren.5. De niet uitgegeven bodemgelden ieder jaar te storten in de reserve Bodemprogramma en de reserve bij voldoende saldo in stand te houden.6. Voor de uitvoering van het Bodemprogramma in 2016 € 500.000,- uit de reserve te onttrekken.7. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hier een advies over heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Het bijgevoegde aanwijzingsbesluit vast te stellen waarmee de verplichting tot het betalen op parkeervak 1, 2, 3, 4 en 5 ter hoogte van Leidsevaart 258-254-262 wordt ingesteld.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De media krijgen een persbericht.4. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de Commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het plan van aanpak Langer Zelfstandig Wonen vast te stellen en uitvoering te geven aan de voorgestelde aanpak in het beleidsplan.2. Er zijn geen financiële gevolgen.3. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.4. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor om de Haarlemse belastingvoorstellen 2016 met bijbehorende belastingverordeningen en kwijtscheldingsbesluit in overeenstemming met het concept-raadsbesluit vast te stellen.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.3. De raad voor te stellen de lager geraamde opbrengst van € 616.000 te ramen ten laste van het begrotingssaldo 2016-2020.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. In te stemmen met de wijzigingen in de 3e financiële Bestuursrapportage 2015 die binnen de bevoegdheid van het college vallen. Het betreft de uitgaven en dekking voor de 2e fase van het project Vennootsschapsbelasting en de sessies risicobewustzijn.2. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat alle commissies hierover een advies hebben uitgebracht. Het college besluit de raad voor te stellen:1. De 3e financiële Bestuursrapportage 2015 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2015 in paragraaf 1.9 op basis van:a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 1.6)c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5)2. Akkoord te gaan met een extra krediet van € 1.950.000 voor project Waarderhaven 3. Rente toe te rekenen aan de reserve Regionale Mobiliteit en de vooruit ontvangen bedragen Regionale Mobiliteit. De rente wordt berekend over het jaargemiddelde per post, het gehanteerde percentage is drie maands deposito, van de BNG bank. Voor de jaren 2013 en 2014 alsnog rente toe te rekenen. De last hiervan bedraagt € 2.559.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =