Besluitenlijst BenW 01 november 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpwijzigingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook Blok II met identificatienummer NL.IMRO.0392.WP3120004-on01 ter inzage te leggen; 2. Het college is voornemens te besluiten op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen: a. ten gevolge van het wegverkeerlawaai van ten hoogste 58 dB voor de gevel van blok II aan de zijde van de Schipholweg b. en gevolge van het wegverkeerlawaai van ten hoogste 51 dB voor de gevel van blok II aan de zijde van Prins Bernhardlaan;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook: partiële herziening blok 1 met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP3120010-on01 en de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord; 2. Het college is voornemens te besluiten op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor de blokken noord 2 en noord 3 conform bijlage d;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Op basis van de resultaten van de stresstest tot het uitwerken van een Klimaatadaptatie-agenda met prioriteiten en maatregelen voor een klimaatbestendig Haarlem.2. De lasten van het besluit bedragen € 20.000. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 5.1 van de Programmabegroting 2016-2020. 3. Dit besluit ter informatie aan de commissies Beheer en Ontwikkeling te sturen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) plan-m.e.r.-procedure Structuurvisie openbare ruimte vast en geeft deze vrij voor inspraak.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissies Beheer (en ontwikkelimg)4. Daags na het besluit worden betrokkenen geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota over de doorontwikkeling van de afdeling Vastgoed vast.Het college stuurt de nota ter informatie aan de commissie ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =