Besluitenlijst BenW 05 april 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het bestemmingsplan DSK III met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP3120013-va01 gewijzigd vast te stellen.· Geen exploitatieplan vast te stellen.· Het besluit heeft verder geen financiële consequenties.· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:-Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van de “GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland” , behorend bij de reeds vastgestelde Regionale Agenda voor de toekomst ”Aanval op de schooluitval 2015-2018” (nr. 2015/032177) -Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te delen.-Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de “GR schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland”.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college gaat akkoord met de aanvullende bestuurlijke afspraken 2. De aanvullende bestuurlijke afspraken zijn gedekt binnen de bestaande financiële kaders.3. Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor de detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad vast te stellen;Het college stuurt dit besluit aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft gegeven.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Overeenkomstig het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs het in de bijlage opgenomen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2016 vast te stellen.2. De aanvraag eerste inrichting ten behoeve van De Dolfijn, Stichting Spaarnesant af te wijzen en te plaatsen op het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2016.3. De kosten van het besluit bedragen in totaal €€ 13.035.063,- (incl. BTW), waarvan €€ 12.955.063,- wordt gedekt uit het Investeringsplan en €€ 80.000,- uit het begrotingsonderdeel onderwijshuisvesting van de Programmabegroting 2016.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De Intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het Deliterrein vast te stellen.2. De lasten van het besluit bedragen € 47.863,-. Die worden gedragen door ontwikkelaar AM. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om de lasten en baten te ramen op beleidsveld 5. 3. De betrokkenen van dit besluit op de hoogte te stellen.4. Deze nota ter kennisname naar de commissie ontwikkeling te zenden.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de 1e verdieping van het pand Zijlweg 245, zijnde 30 kamers te huren voor een periode van onbepaalde duur met een opzegtermijn van 1 maand, per 1/3 deel van de verdieping;2. Het college besluit hiertoe een huurovereenkomst aan te gaan met verhuurder: Stichting Volkshuisvesting Utrecht en het afdelingshoofd Vastgoed mandaat te verlenen deze overeenkomst te tekenen;3. Het college besluit gebruik te maken van de regeling Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) zoals gepresenteerd in het bestuursakkoord '' verhoogde asielinstroom'' d.d. 27 november 2015;4. Het college besluit de 30 kamers gemeubileerde en gestoffeerde onzelfstandige woonruimten om niet in gebruik te geven voor de periode van maximaal 24 maanden als bedoeld in de regeling GVA aan 30 jonge alleenstaande, bij voorkeur studerende statushouders die instemmen met tijdelijke huisvesting volgens de GVA-regeling;5. Het college besluit een sociaal beheerder in te zetten die ondersteuning biedt aan het samen leven van statushouders en studenten op de verdieping -- met respect voor elkaars cultuur en gewoonten;6. Het college besluit de kosten voor de huisvesting na verrekening van de vergoeding volgens de regeling GVA en overige kosten voor het jaar 2016 ten laste te brengen van het minimabeleid en voor 2017 en verder ten laste van het BUIG-budget;7. Het college zendt dit besluit aan de commissie ontwikkeling ter informatie.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =