Besluitenlijst BenW 05 juli 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het Voorlopig Ontwerp voor het Voorbos Eindenhout vast te stellen en deze ter inzage te leggen gedurende een periode van 8 weken; 2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties; 3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het voorlopig ontwerp Europaweg vrij te geven voor inspraak (Bijlage A).2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; het besluit wordt gepubliceerd.4. Het college zendt het besluit ter kennisname naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit: 1. Op grond van artikel 2b. en 2c. van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 aan Spaarnesant de kosten van de herstelwerkzaamheden ter bestrijding van de zwam en houtrot in de vloer van basisschool De Kring, Parklaan 108 te vergoeden.2. De lasten van het besluit bedragen €120.000,- inclusief BTW. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld Onderwijs (huisvesting) van de programmabegroting.3. Het schoolbestuur ontvangt na besluitvorming informatie in de vorm van een brief over dit besluit. 4. Het college stuurt het voorstel ter informatie naar de Commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota "Jaarverslagen 2015 deelnemingen gemeente Haarlem " vast.2. Het college zendt dit stuk ter informatie aan de commissie bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college verleent krediet voor een bedrag van € 500.000 ten behoeve van post 21.01 Vervangingsinvesteringen ict, zoals opgenomen in het investeringsplan 2016-2021 bij beleidsveld 7.2.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Vast te stellen de Jaarrekening 2015 en :- de lasten te bepalen op € 541.594.000 (exploitatie € 509.945.000 en reserves € 31.649.000);- de baten te bepalen op € 548.193.000 (exploitatie € 524.923.0000 en reserves € 23.270.000).2. Kostenoverschrijdingen betreffende lasten 2015 die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd, alsnog te autoriseren. Een specificatie van deze lasten (categorie 3), is opgenomen in hoofdstuk 4.7 Begrotingscriteria rechtmatigheid.3. In te stemmen met de in hoofdstuk 4.7 van het jaarverslag opgenomen bijlage Single information/Single audit (SiSa) en de toelichting daarop. De SiSa-bijlage wordt na vaststelling van het jaarverslag door de raad aangeboden aan de staatssecretaris van BZK.4. Vast te stellen het Jaarverslag 2015.5. De bestemming van het restant rekeningresultaat 2015 van € 335.000 nadelig in mindering te brengen op de algemene reserve.het besluit wordt ter bespreking aan de commissies Beheer, Bestuur, Ontwikkeling en Samenleving gezonden.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit: 1. De onder-ondererfpachtovereenkomst zoals bijgevoegd bij dit besluit (concept 21 juni 2016 vast te stellen;2. Niet in te stemmen met de door HJC gestelde voorwaarde om de tussen partijen gevoerde correspondentie onderdeel te laten uitmaken van de overeenkomst3. De financiële afspraken te financieren uit de hiervoor ingestelde reservering in de voorziening Land in Zicht4. De afdelingsmanager Vastgoed te mandateren voor de verdere afwikkeling van dit dossier5. Dit besluit pas te publiceren, nadat de getekende overeenkomst bij de notaris is gepasseerd;6. Dit besluit na passeren van de overeenkomst bij de notaris ter informatie aan de commissie Ontwikkeling te sturen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De aanbesteding voor vervoerscapaciteit te starten en op basis van de uitkomst te komen tot een gezamenlijke gunning met de 9 deelnemende gemeenten.2. Akkoord te gaan met de aanbestedingsdocumenten voor de vervoerscapaciteit.3. Akkoord te gaan dat op deze aanbesteding de Algemene Inkoopvoorwaarden van de stichting Rijk van toepassing zijn in plaats van de Haarlemse inkoopvoorwaarden en4. Geheimhouding op te leggen voor dit besluit op grond van artikel 55 van de Gemeentewet jo. artikel 10, lid 2 aanhef en onder b en g. van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).5. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college informeert de commissie Samenleving aan de hand van de eerste kwartaalrapportage 2016 sociaal domein
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorlopige ontwerp voor de vergroening vast en geeft deze vrij voor inspraak.2. De lasten van de areaaluitbreiding bedragen structureel € 3750,-. Het college stelt voor om deze ten laste te brengen van de algemene middelen en te regelen in berap 2.3. Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd.4. Het college zendt dit besluit ter kennisname aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Op grond van artikel 5 van de Referendumverordening de volgende personen te benoemen als lid van de referendumcommissie: - Joop van Holsteyn, bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek, Universiteit Leiden; - Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; - Philip van Praag, Universitair Hoofddocent politicologie, Universiteit van Amsterdam;2. De onkostenvergoedingen voor de commissieleden en de kosten voor ambtelijke ondersteuning van de commissie te betalen uit de algemene middelen.3. Het besluit heeft geen financiele conseqenties4. Betrokkenen worden geinformeerd
  laden...

  Reacties:

  1+1 =