Besluitenlijst BenW 08 maart 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2016 vast te stellen.2. Het besluit heeft slechts geringe financiële consequenties.3. Communicatie: de verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt de dag na publicatie in werking. De aanpassingen worden verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde Verordening leges 2016 en Verordening reclame binnenstad 2016.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt de in de bijlage opgenomen visie over het voeren van een effectieve lobby als uitgangspunt voor de inzet op toekomstige lobbyactiviteiten. 2. Het college stuurt de nota ter informatie naar de Commissie Bestuur.3. Het besluit heeft op dit moment geen financiële consequenties. Indien wordt besloten tot het intensiveren van de lobby voor investeringen in de stad, op het gebied van regionale samenwerking (MRA en G32) of naar aanleiding van de uitkomst van de Toekomstvisie, zullen extra middelen benodigd zijn.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het verzoek tot vergoeding van planschade af te wijzen op basis van het advies van de SAOZ;Het besluit heeft geen financiële consequenties;Het college mandateert het afdelingshoofd Omgevingsvergunning het besluit te ondertekenen en administratief af te handelen;Verzoeker ontvangt zo spoedig mogelijk na besluitvorming schriftelijk informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Goedhuurwonen, sociale woningbouw door marktpartijen (Motie 48bis)2. Het college zendt deze nota ter informatie aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota "Van Meerjarengebiedsprogramma naar gebiedsbegroting" vast. 2. Het college zendt dit stuk ter informatie naar de commissie bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota voortgangsrapportage woningbouw vast. 2. Het college stuurt de informatienota door naar de Commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het bestemmingsplan IJsbaan met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP6120007-va01 gewijzigd vast te stellen;· Geen exploitatieplan vast te stellen.· Het besluit heeft verder geen financiële consequenties;· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit met onmiddellijke ingang geen leges te heffen voor aanvragen waarop artikel 3.1, vierde lid, Wro van toepassing is (zie hiervoor het overzicht in bijlage A);2. Het college besluit om voor alle gevallen waarop artikel 3.1, vierde lid, Wro van toepassing is en waarvoor tussen 1 juli 2013 en heden wel leges is betaald, de reeds betaalde leges terug te betalen aan de aanvrager onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage B (beleidsprogramma 6.3);3. Het college besluit om voor alle gevallen waarop artikel 3.1, vierde lid, Wro niet van toepassing is en waar in afwachting van het nu voorliggende collegebesluit nog geen leges is geheven, alsnog de leges in rekening te brengen;4. De lasten van dit besluit bedragen € 58133,21 . De lasten worden betaald uit de te ontvangen baten leges Wabo 2015. 5. Het college stuurt bijgevoegd besluit ter informatie naar de commissies Bestuur
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van B&W besluit:1. Een Realisatieovereenkomst aan te gaan met De Scheepmaker BV ten behoeve van de ontwikkeling van het Scheepmakerskwartier fase 2B.2. De ambtelijke kosten van besluitpunt 1 (€ 122.250,- ex BTW) te verhalen op De Scheepmaker BV middels de realisatieovereenkomst.3. Perceelnummer HLM01 E 7139 (ged.), groot 8,27 m2 voor € 8.508,23 ex BTW aan De Scheepmaker BV te verkopen ten gunste van de grondexploitatie fase 2.4. Perceelnummer HLM01 E 7139 (ged.), groot 386 m2 ter beschikking te stellen aan De Scheepmaker BV. Dit perceeldeel wordt door de ontwikkelaar tot openbare ruimte ingericht en aan de gemeente teruggeleverd.5. Perceelnummers HLM01 E5530 (ged.), E5602 (ged.) en E5478 (ged.), groot 311 m2 voor € 1,00 excl. BTW te kopen ten laste van de grondexploitatie fase 2. De ontwikkelaar richt deze perceeldelen in tot openbare ruimte en levert het aan de gemeente.6. Het bloot eigendom van de percelen belast met erfpacht op de perceelnummers HLM01 E5530 en HLM01 E5602, groot resp. 228 m2 en 1349 m2 voor € 281.000,00 excl. BTW en k.k. aan De Scheepmaker BV te verkopen ten gunste van de grondexploitatie fase 2.7. De besluitpunten 1 t/m 6 te nemen onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.8. De nota ter bespreking te sturen naar de commissie Ontwikkeling en ter kennisname naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In te stemmen met het voorgestelde uitwerkingsplan Communicatieonderzoek 20152. het Communicatieonderzoek over twee jaar (begin 2018) te herhalen om te zien of het uitgevoerde actieplan effect heeft gehad. 3. Dekking is begroot op beleidsveld communicatie en dienstverlening; 4. Stuurt het voorgestelde uitwerkingsplan ter informatie naar de commissie bestuur
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college stelt de notitie met de beoordeling van de ingediende bezwaren (bijlage 1) vast. 2) Het college stelt het Definitief Ontwerp "DSK 3" (bijlage 2) vast. 3) Het college besluit de openbare ruimte Anna Kaulbachstraat als onderdeel van de ontwikkeling van DSK 3 als areaaluitbreiding in beheer te nemen en de kosten - overeenkomstig punt 4.6 van de nota -op basis van revisie mee te nemen in de Kadernota 2016 - 2020 ten laste van de algemene middelen 4) Het besluit genoemd onder punt 2 wordt inclusief de vastgestelde notitie genoemd onder punt 1ter informatie aan de betrokkenen gestuurd.5) Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de commissie Ontwikkeling en Beheer
  laden...

  Reacties:

  1+1 =