Besluitenlijst BenW 08 november 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit deel te nemen aan het Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam;2. De bijdrage in de kosten van de MRA zijn € 1,50 per inwoner en daarmee voor 2017 circa € 237.000. Deze kosten zijn geraamd in de begroting op beleidsveld 4.2 Economie en cultuur3. De commissie Bestuur ontvangt dit voorstel ter bespreking.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor om de Haarlemse belastingvoorstellen 2017 met bijbehorende belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit 2017 in overeenstemming met het concept-raadsbesluit vast te stellen.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.3. De raad voor te stellen de per saldo hogere opbrengst van € 160.000 door middel van de Financiële voortgangsrapportage 2017 ten gunste van de Programmabegroting 2017-2021 te ramen.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commisie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de bestuurlijke Planning & Control-kalender vast;2. Het college neemt kennis van - de veranderingen in de bestuurlijke agendering van Planning & Control-documenten; - de afwijkende oplevering van onderdelen van de jaarstukken 2016; - het karakter en de inhoudelijke onderwerpen Kadernota 2017;- de mogelijke betekenis van de Toekomstvisie 2040 voor de investeringsstrategie;- de verdere ontwikkeling van het toegankelijk maken van meer financiële informatie in de programmabegroting;- de verdere ontwikkeling van de gebiedsprogramma's in relatie tot de Planning & Control-cyclus;- de evaluatie van de nieuwe set indicatoren per 2018;- de verdere digitalisering van Planning & Control-documenten; - de betekenis van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Zandvoort, na besluitvorming, voor de Planning & Control-cylcus.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Aan het recreatieschap Spaarnwoude te verzoeken om de uit de vaart genomen veerpont van Zijkanaal C in te zetten ten behoeve van een recreatieve verbinding tussen Schoteroog en Spaarndam;2. Dekking van de Haarlemse bijdrage aan de investeringskosten zijnde € 32.125 komt ten laste van Nieuw beleid Duurzaamheid, Fiets en Groen 2017.3. Het geraamde exploitatietekort bedraagt maximaal € 20.000 en komt structureel voor € 4.500 ten laste van het budget toerisme en recreatie en structureel voor € 15.500 ten laste van het budget Langzaam verkeer/fietsverkeer 4. Het recreatieschap na besluitvorming hierover per brief te informeren.5. Dit besluit ter informatie te sturen naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde evaluatie en de daarin opgenomen conclusies;2. Voor de komende jaren samen met de contractpartners de werkwijze te verbeteren, waarbij vooral ingezet zal worden op een goede communicatie met de stad en een steviger rol van de gemeente hierin;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt ter bespreking aan de Commissie Beheer voorgelegd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 2. Besluitpunten college1. Het college geeft de concept stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave- Sint Jacob locatie vrij voor inspraak.2. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de commissie Ontwikkeling.3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de bevoegdheid tot aangaan van een overeenkomst voor het verhalen van gemeentelijke kosten bij het onderzoeken of en hoe initiatieven en ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt, te mandateren aan de hoofdafdelingsmanager van de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. Het besluit wordt bekend gemaakt in het digitale gemeenteblad (GVOP).
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het definitief ontwerp van de buitenruimte voor blok I vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het college stuurt dit besluit ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· de volgende19 maatregelen Moderniseren Parkeren, inclusief de aanpassingen naar aanleiding van de inspraakreacties, vast te stellen:Maatregelen ter verbetering parkeerdienstverleninga. Digitalisering van parkeerproductenb. Investering in innovatieve productenc. Vereenvoudigen vergunningen aanbod en uitgiftecriteriad. Verbeteren bebording en markeringParkeermaatregelen1. Aanpassing bezoekersregeling 2. Tariefsverhoging tweede vergunning3. Afschaffen derde vergunning 4. Bewonersvergunning of bedrijfsvergunning 5. Bewoners naar de parkeergarage6. Betaald parkeren op zondag 7. Aanpassen parkeertijden vergunningengebied tot 23.00 uur en op zondag8. Voorkomen parkeeroverlast 9. Parkeren op eigen terrein stimuleren10. Uitbreiding gebied gereguleerd parkeren eenvoudiger maken 11. Aanpassing parkeertarieven 12. Aanleggen P+R terreinen 13. Invoering betaald parkeren in het belanghebbenden gebied 14. Wachtlijsten invoeren15. Tariefsverlaging eerste vergunning · De baten van het besluit bedragen in 2017 € 0,5 miljoen. Met ingang van 2018 zijn de baten van het besluit jaarlijks € 1,2 miljoen, de lasten jaarlijks € 0,2 miljoen. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om het saldo van lasten en baten te verrekenen met de stelpost in beleidsveld 7 van de programmabegroting;Het college besluit: De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; Het besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd aan de commissie Beheer en daarna ter vaststelling aan de Gemeenteraad.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de startnotitie voor het project Paul Krugerkade 8 vast te stellen; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de Duurzaamheidsmonitor 2015 vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Beheer.4. Het college publiceert de Duurzaamheidsmonitor op www.degroenemug.nl.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Vast te stellen dat, op grond van het jaarverslag 2015 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, deze Stichting voldoende openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2015 in Haarlem heeft gerealiseerd.Het college besluit:2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Vast te stellen dat, op grond van het jaarverslag 2015 van Dunamare Onderwijsgroep, deze Stichting voldoende openbaar voortgezet onderwijs in 2015 in Haarlem heeft gerealiseerd.Het college besluit:2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Vast te stellen dat, op grond van het jaarverslag 2015 van Stichting Spaarnesant, deze Stichting voldoende openbaar primair onderwijs in 2015 in Haarlem heeft gerealiseerd.Het college besluit:2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =