Besluitenlijst BenW 09 februari 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Vondelkwartier, Vogelbuurt, Dietsveld met identificatienummer NL.IMRO.0392. BP7120002-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Akkoord te gaan met een verklaring aan het AEB dat de gemeente de intentie heeft om onder nader te stellen voorwaarden het Haarlemse restafval via de nascheidingsinstallatie te laten lopen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt aan betrokkenen bekend gemaakt.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het afdelingshoofd Openbare ruimte, Groen en Verkeer te mandateren tot het nemen van verkeersbesluiten;2. het afdelingshoofd Openbare ruimte, Groen en Verkeer, in plaats van managers van de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer, te mandateren tot het nemen van besluiten over het verlenen van ontheffingen op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). Dit geldt niet voor de tijdelijke ontheffingen RVV op de verkeerstekens E1 (parkeerverbod) en G7 (voetgangersgebied);3. dit besluit heeft geen financiële consequenties;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college heeft het voornemen met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a. sub 3 Wabo de gevraagde omgevingsvergunning (bijlage A) te verlenen;2. Het college besluit het ontwerpbesluit ter visie te leggen conform de wettelijk voorgeschreven procedure;3. Het college stemt in met de ruimtelijke onderbouwing (bijlage B) en verbindt deze aan de omgevingsvergunning;4. Het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van het definitieve besluit aan het hoofd van de afdeling DVV/VT&H;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het definitieve besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Staatscourant en langs elektronische weg beschikbaar gesteld;7. Het definitieve besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Met de gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer voor 2016 contracten af te sluiten met het Spaarne Gasthuis, het Rode Kruis ziekenhuis en het Emma Kinderziekenhuis voor de levering van geneeskundige jeugd-ggz. 2. De kosten van de geneeskundige jeugd-ggz te dekken uit de decentralisatie-uitkering Jeugd. Het geraamde bedrag voor Haarlem bedraagt voor 2016 € 5.200. 3. Met de gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer het contract met De Jeugd- & Gezinsbeschermers en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voor levering van de crisishulp voor 2016 te continueren. 4. Met alle gecontracteerde partijen voor de jeugdhulp een addendum af te sluiten op de bestaande bewerkersovereenkomst in verband met de Wet meldplicht datalekken.5. De solidariteitsafspraken gemaakt door de gemeenten in Zuid-Kennemerland op de tranche jeugd- en opvoedhulp voor 2016 niet te continueren.6. Vaktherapie niet te contracteren, maar -indien passend- te verstrekken via een persoonsgebonden budget7. De commissie Samenleving te informeren over het collegebesluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot een eenmalige nabetaling van € 100 aan een ieder die een geheel of gedeeltelijke tegemoetkoming krijgt van het wettelijk eigen risico zorgverzekeringswet, op grond van de gemeentelijke beleidsregels meerkosten chronisch zieken en gehandicapten voor het jaar 2015.2. De kosten van het besluit bedragen ca. € 250.000, dit budget is vrijgevallen in 2015. In het bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2015 wordt aan de raad voorgesteld deze € 250.000 voor 2016 beschikbaar te stellen. Vooruitlopend op dit voorstel zullen de kosten uit deze nota voorgefinancierd worden uit het reguliere minimabudget. 3. De betrokkenen ontvangen deze compensatie automatisch en ontvangen hierover bericht. 4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De ontwikkelstrategie zelfbouw vast te stellen als kader voor de ontwikkeling van zelfbouw in Haarlem met daarbij als belangrijkste uitgangspunten: a. zelfbouw omvat alle vormen die de toekomstige bewoner van een huis in staat stelt zelf geheel of gedeeltelijk de verschijningsvorm en inrichting van zijn huis (mede) te bepalen;b. door het stimuleren van het ontstaan van een Haarlems platform voor zelfbouw, mogelijk als onderdeel van een woonplatform met een bredere scope, zelfbouw in Haarlem te bevorderen;c. bij verkoop van vastgoed en nieuwbouwlocaties ontwikkelende partijen uit te nodigen bij de planontwikkeling de mogelijkheden van zelfbouw te betrekken;d. ter ondersteuning van de realisering van de ambities zoals omschreven in de Ontwikkelingsstrategie in Haarlem Oost en Schalkwijk zelfbouw actief als instrument in te zetten;e. bij de realisatie van gemeentelijke zelfbouwlocaties gebruik te maken van de kennis en expertise van de markt;f. zelfbouw ook bereikbaar te maken voor gezinnen met een bruto jaarinkomen van € 31.000 tot € 45.000 door het ontwikkelen van aanvullende financieringsfaciliteiten;g. de trias energetica als uitgangspunt te hanteren voor duurzame en energieneutrale zelfbouw.2. Ten behoeve van de uitvoering van de in de ontwikkelingsstrategie beschreven communicatiestrategie voor de periode 2016 t/m 2020 een budget van € 25.000 ten laste van de Reserve ISV wonen beschikbaar te stellen3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hier een advies over heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de reactie op het RKC rapport 'Meer waarde met groen. Onderzoek naar de kwaliteit van openbaar groen in Haarlem' vast.2. Het college zendt dit stuk naar de commissie Beheer en vervolgens aan de gemeenteraad ter informatie bij de behandeling van het RKC rapport door de commissie en gemeenteraad.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De grondexploitatie Raaks 3e fase te openen.2. Het voorbereidingskrediet ad 100.000,-- ten laste van GOB 61 C. fietsparkeergarage Raaks vrij te geven. 3. De door het college op basis van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de bijlage grondexploitatie te bekrachtigen, op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.4. Het college besluit de voorgestelde aanbestedingsprocedure conform bijgaand advies van Akro in gang te zetten.5. Het college zendt dit raadsstuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hier een advies over heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks vast.2. Het college stuurt de nota ter bespreking naar de commissie bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De begrote baten en lasten op beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport in 2016 met € 192.317,- te verhogen ten behoeve van huur van noodklokalen en de aanschaf van meubilair voor de Internationale taalklas. Dekking vindt plaats door een bijdrage van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. 2. Een krediet ter beschikking te stellen voor de uitbreiding van het schoolgebouw aan de Prinses Beatrixdreef 6 ad € 364.751,-.3. Het college is voornemens een krediet van € 150.000,- ter beschikking te stellen mits de gemeenteraad instemt met de besluiten onder 1 en 2, dit krediet wordt gedekt uit het IP 77.01 (uitbreiding Parkrijkschool). 4. De financiële consequenties van dit besluit bedragen ten aanzien van het krediet onder punt 2 € 36.500,- en worden gedekt via het budget onvoorziene uitgaven, te regelen bij de 1e bestuursrapportage 2016.5. De omwonenden, het schoolbestuur en de pers worden geïnformeerd over dit besluit. 6. Het college zendt dit stuk direct aan de gemeenteraad, zoals afgesproken met de commissie Bestuur op 28 januari 2016.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =