Besluitenlijst BenW 13 september 2016 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Reactie van het college op het ongevraagd advies van de Participatieraad vast te stellenReactie van het college aan de Participatieraad te verzenden aan de Participatieraad
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een cricketveld op het complex Eindehout inclusief aanvullende inrichting van het complex;2. de kosten voor deze investering te dekken uit de IP post 81.28 aanleg hockeyveld EDO onderbouw.3. Het college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie samenleving een advies heeft gegeven.4. De verenigingen Rood en Wit en Koninklijke HFC - de insprekers in de Commissie Samelving van 7 juli jl. - en SRO Kennmerland BV ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm van een brief.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte vast.2. Het college zendt dit besluit ter informatie aan de commissie Ontwikkeling.3. De lasten van de areaaluitbreiding openbare ruimte bedragen €14.516,- Het college stelt de raad voor deze lasten bij de Kadernota 2017 ten laste te brengen van de algemene middelen.4. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. Het college besluit de ontwerpstedenbouwkundige visie Boerhaavewijk Noord ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een krediet van € 1.929.000,- beschikbaar te stellen voor het aanpassen en uitbreiden van het gebouw aan de Vilniusstraat 2 voor multifunctioneel gebruik. 2. Dekking voor dit krediet vindt plaats uit investeringspost IP 77.01 Programmalijn Schalkwijk. 3. Het college besluit om de betrokken maatschappelijke partijen middels een jaarlijkse subsidie te compenseren voor de hogere huur.4. Het besluit ad 3. wordt gedekt uit de nog te begroten extra baten (huuropbrengst). De financiële raming van de definitieve exploitatielasten en baten van het pand wordt in de 1e bestuursrapportage 2017 geregeld.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving. 6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De aanvraag voor ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) voor praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor het schooljaar 2016-2017 vast te stellen en in te dienen. 2. Bij toekenning van de aanvraag worden baten en lasten budgettair neutraal verwerkt in de gemeentebegroting.3. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college besluit in te stemmen met het alternatieve beplantingsplan.2.Het college stuurt het besluit ter informatie aan de commissie Beheer3. De lasten van het besluit zijn beschikbaar binnen beleidsveld 5.1 van de programmabegroting.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De notitie doorontwikkeling sociaal wijkteam vast te stellen en daarmee het sociaal wijkteam tot ten minste 1 januari 2020 onder aansturing van de gemeente te houden.2. De kosten van het besluit bedragen € 720.000. Deze worden gedekt binnen programma 1 beleidsveld 3 (onderdeel van de Integratie-Uitkering Sociaal Domein).3. De betrokken organisaties en partners worden over dit besluit geïnformeerd.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota voortgangsrapportage woningbouw vast. 2. Het college stuurt de informatienota door naar de Commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =