Besluitenlijst BenW 14 juni 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota vast en stuurt deze door aan de commissie ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de de raad voor het Koersdocument Werk en Inkomen vast te stellen en als beleidskader te hanteren.2. Het besluit heeft financiële consequenties, die gedekt worden binnen programma 3.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.5. Het college stelt de beantwoordingsbrief nav advies participatieraad vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college besluit het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Wijngaardtuin ter inzage te leggen, nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord; 2. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Wijngaardtuin met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP1120009-on01 ter inzage te leggen, nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de "Algemene regels voor voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 2016" op grond van de artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen;2. Het college bepaalt dat dit besluit op 1 juli 2016 in werking treedt;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt gepubliceerd op Overheid.nl;3. Het college stuurt het besluit ter kennisname naar commissie bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college benoemt mevr. B. Mulder als lid van de Participatieraad Haarlem.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Betrokkene ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1.Het onafhankelijk advies op de ruimtelijke kwaliteit bij projecten en bouwaanvragen in Haarlem wordt verricht door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 2 De lasten van het besluit bedragen €€ 25.000,- ten behoeve van de vernieuwde werkwijze van de ARK. Daar staan extra baten bouwleges tegenover. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om de lasten te ramen op beleidsveld 4.1. Duurzame stedelijke ontwikkeling en de baten op beleidsveld 6.3 Openbare orde en Veiligheid. 3 De functie van de stadsbouwmeester te continueren in een afgeslankte vorm met een inzet van gemiddeld 4 uur per week en toegespitst op het geven van onafhankelijk ruimtelijk advies op groot stedelijke ontwikkelvraagstukken.4 Per 1 januari 2018 een stadsbouwmeester te benoemen overeenkomstig de onder besluitpunt 3 geschetste inzet, voor de periode van ten minste vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging tot ten hoogste een tweede periode van vier jaar. Waarbij over de tweede periode op dat moment separate besluitvorming plaats heeft.5 Met de huidige stadsbouwmeester te bespreken om zijn contract overeenkomstig de onder punt 3 geschetste inzet met de periode van een jaar te continueren. tot 1 januari 2018. 6 De lasten van het besluit bedragen €€ 18.000,- ten behoeve van de ateliers van de ARK en de stadsbouwmeester. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om deze kosten vanaf 2017 te dekken uit beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit en voor 2016 om deze te onttrekken aan de bestemmingsreserve ISV Wonen.7 Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de Commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota 'Vijf jaar BUUV - evaluatie uitrol over de stad met maatschappelijk partners' vast.2. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =