Besluitenlijst BenW 15 november 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota verwervingsstrategie sociaal domein 2018 vast zendt deze ter bespreking naar de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Stelt de brief over de gemeentelijke rol bij de overdracht van de werkzaamheden van Kontext naar DOCK vast2. De kosten van het besluit bedragen maximaal € 140.000 en worden gedekt binnen de begroting in Programma 1 Maatschappelijke participatie.3. De commissie wordt met de brief geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt kennis van het jaarverslag van het Leerplein 2015-2016 van de RMC regio Zuid- en Midden-Kennemerland. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het college stuurt het jaarverslag ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Een positieve zienswijze vast te stellen t.a.v. het scheidingsvoorstel van Elan Wonen op basis van:- De geformuleerde wensportefeuille met een omvang van 5000 sociale huurwoningen- De transformatiestrategie om dit te verwezenlijken, met een ambitieuze nieuwbouwopgave van kleinere, betaalbare woningen.- De bereidheid om woningen vanuit de niet-DAEB terug te nemen in de sociale verhuur, als de nieuwbouwproductie achter blijft.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel ter kennisname naar de commissie ontwikkeling.4. Elan Wonen ontvangt na besluitvorming de zienswijzebrief per post en digitaal.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De zienswijzen ongegrond te verklaren.2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het maken van een dakopbouw aan de Tempeliersstraat, zoals opgenomen in bijlage A.3. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen in bijlage B, en deze aan de omgevingsvergunning te verbinden.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het beeldkwaliteitsplan Wijngaardtuin vast te stellen;· Het bestemmingsplan Wijngaardtuin met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP1120009-va01 gewijzigd vast te stellen;· Geen exploitatieplan vast te stellen;· te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 21 oktober 2016.Het college besluit:·Het besluit heeft geen financiële consequenties;·De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;·Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. Het college besluit het Definitief Ontwerp (terrassen)inrichtingsplan Stationsplein met specifieke terrasregels vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college:1. besluit tot verkoop van 1.444 m² bouwgrond gelegen aan de Watze Hilariusweg, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie N, nummer 1268, (zie uitgiftetekening bijlage II) voor een totaalbedrag van € 397.100 exclusief btw en exclusief kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. besluit de baten van dit besluit ter grootte van € 397.100 te verantwoorden op de grondexploitatie, complex 005 Waarderpolder Noordkop.3. besluit Bals B.V. een optie te geven op het naastliggende perceel ter grootte van 1.532 m² aan de Watze Hilariusweg dat kadastraal bekend staat onder het nummer 2167 voor mogelijke toekomstige uitbreiding.4. stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college vraagt, namens de regio IJmond-Zuid Kennemerland, de subsidie Innovatieve Aanpakken aan om bestaande koopwoningen ineens dan wel in stappen naar energieneutraal te renoveren. 2. Het besluit tot aanvraag heeft geen financiële consequenties want er is nog geen beschikking. 3. Bij toekenning wordt er een persbericht opgesteld met een persmoment voor de ondernemers en de betrokken wethouders van de regio IJmond-Zuid Kennemerland.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer,
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het plan van aanpak van de '' Routekaart Duurzaamheidsprogramma'' voor versnelling van het klimaat- en energiebeleid vast. 2. Het besluit tot opschalen en versnellen zoals beschreven in de '' Routekaart Duurzaamheidsprogramma'' heeft financiële consequenties. De omvang van de extra benodigde middelen is op dit moment nog onzeker. Deze financiële consequenties worden per onderwerp uitgewerkt.3. Het College legt het besluit voor aan de Commissie Beheer ter bespreking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het voorlopig ontwerp centrale waterpartij Entree Oost vrij te geven voor inspraak (Bijlage A).2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college zendt het besluit ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota vast en stuurt deze ter informatie aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: 1. De voorlopig opgelegde geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op de bij dit besluit behorende bijlagen (bijlage 1 en 2) te bekrachtigen op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, tot na de oplevering van het project. 2. Voor de Industriehaven brug een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €1.300.000,-3. Het aanvullende krediet op te nemen in het Investeringsplan 2017-2021.4. Bij de behandeling en vaststelling van het Investeringsplan jaarschijf 2018 de mogelijke overschrijding voor 2018 op te lossen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het College besluit op grond van art 5.12 uit de APV: 1. Het aanwijzingsbesluit zones parkeerduurbeperking fietsen, snor- en bromfietsen vast te stellen met een ingangsdatum per 1-1-2017.2. De maximale stallingstermijn in de gemeentelijke fietsenstallingen rond het station Haarlem CS en in de binnenstad (Smedestraat, Botermarkt, Blauwe Tram) te beperken tot 7 dagen.3. De maximale stallingstermijn in de stalling Jacobijnenstraat te beperken tot de openstellingsuren.4. De lasten van het besluit bedragen € 5.000. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 5.2 parkeren van de programmabegroting. 5. Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het definitief ontwerp openbare ruimte fase 1 Entree Oost vast te stellen (Bijlage A).2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college zendt het besluit ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Het college stelt de raad voor het normenkader financiële rechtmatigheid 2016 vast te stellen als definitief kader voor de controle van de jaarrekening 2016.2. Het normenkader wordt voor advies voorgelegd aan de Auditcommissie uit de raad.3. Het college stelt de raad voor om de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie, als bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, ten aanzien van fouten in de jaarrekening op 1% van de omvangbasis vast te stellen.Het college besluit:4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. In te stemmen met de voorstellen voor versnellende impulsen op het gebied vana) het sociaal domein ten behoeve van - versterken innovatiemaatregelen (€ 900.000),- slim investeren participatiewet en schulddienstverlening (€ 800.000), - minimabeleid (€ 250.000) en - maatschappelijk opvang Skaeve Huse (€ 50.000) en deze lasten in 2017 te dekken door een onttrekking van € 2 miljoen uit de algemene reserve sociaal domeinb) het fysieke domein voor - het vormen van een duurzaamheidsfonds (€ 750.000). Voor bestedingsdoelen en de voorwaarden volgt nog een separaat raadsvoorstel- groenprojecten voor per saldo € 250.000 te weten: extra bomen in groenarme wijken (€ 50.000), omvormen armoedig groen (€ 50.000), aanbrengen kleinschalig groen door bewoners (€ 50.000), natuurinclusief bouwen (€ 50.000) en pilots voor circulair inkopen (€ 50.000) - het versneld faciliteren van ontwikkelingen (woningbouw) en aanjagen bouwproductie (€ 500.000 in 2017 en € 400.000 in 2018), - de projecten van per saldo € 100.000 te weten: wijkraden (€ 50.000), 3D makerszone (€ 25.000) en het ontwikkelen van een app historische wandelingen (€ 25.000) en de lasten van totaal € 2 miljoen te dekken uit het resultaat 2016. Hiervoor wordt in 2016 € 2 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd en in 2017 en 2018 wordt € 1.600.000 respectievelijk € 400.000 weer onttrokken aan de algemene reserve.c) schuldreductie voor € 2 miljoen te realiseren door middel van het versneld afschrijven van activa met een maatschappelijk nut en dit te dekken uit het resultaat 2016d) het voordeel van circa € 200.000 aan kapitaallasten als gevolg van het versneld afschrijven van € 2 miljoen activa met maatschappelijk nut in 2017 incidenteel in te zetten voor verbeteren beeldkwaliteit elementen verharding. Voor 2018 en verder wordt bij de Kadernota 2017 een voorstel gedaan voor structurele invulling ten behoeve van onderhoud openbare ruimte.2. Het huidige uitvoeringstempo onderhoud openbare ruimte in stand te houden en het hierdoor ontstane tekort in 2016 van naar verwachting € 1,6 miljoen te onttrekken aan de reserve Beheer en onderhoud Openbare Ruimte.3. De formatie van de raadsgriffie met ingang van 1 januari 2017 uit te breiden met 2 fte en als volgt te verdelen over de functies: 0,5 fte Senior Officemanager (schaal 9), 0,5 fte Adviseur Raadscommunicatie (10A) en 1 fte Raadsadviseur (schaal 11) en de lasten van € 150.000 te dekken uit de algemene middelen.4. De Decemberrapportage 2016 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2016 in paragraaf 1.7 op basis van:a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 1.2 en 1.3)b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 1.4)c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5) 5. Een extra krediet te verlenen van € 400.000 voor het project vernieuwen walmuur Bakenessergracht.Het college besluit:1. Akkoord te gaan met een verschuiving van € 100.000 van product Algemene baten en lasten (07.02.03) naar product Saldo kostenplaatsen (07.02.04) ten behoeve van de dekking van inhuurlasten bij Concernstaf.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • . Het college stelt de raad voor toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede lid van de WGR om een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling(GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten "West-Kennemerland" voort te zetten met een geactualiseerde bewerkersovereenkomst voor BRP -berichten die in werking treedt per 1 januari 2017. De oude gemeenschappelijke regeling van 1 januari 2014 komt hiermee te vervallen. Het college besluit:2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het college stuurt het voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De visie op de opvang en maatschappelijke integratie en participatie van statushouders in Haarlem: samen doen, vast te stellen.2. Akkoord te gaan om de reeds en nog te ontvangen middelen voor statushouders in 2016 beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2017 van het 'Sociaal Programma Statushouders'. Het college van B en W zal hiertoe als onderdeel van de Jaarrekening 2016 een voorstel doen. 3. Akkoord te gaan om uitgaven te doen ten behoeve van het 'Sociaal Programma Statushouders' in 2017 vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de Kadernota 2017 (bestemming jaarrekeningresultaat, Decembercirculaire 2016 en de Meicirculaire 2017). Dit binnen de kaders van de Rijks- en COA-bijdragen omtrent statushouders. Het college besluit:1.Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =