Besluitenlijst BenW 18 oktober 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota inzake de stand van zaken moties De Koepel vast.2. Het college stuurt de nota ter informatie naar de commissie ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het definitief ontwerp met bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen; 2. Alle betrokkenen over het besluit te informeren;3. Het vastgestelde Definitief Ontwerp ter kennisname aan de commissie Beheer te sturen;4. Het besluit leidt tot lagere beheerlasten van ca. € 2.500. De verlaging van de beheerlasten wordt meegenomen in de Kadernota.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1) De Boerhaavekliniek aan te huren voor realisatie van een tijdelijke woonlocatie voor statushouders binnen een GVA-regeling in de periode 1 november 2016 tot en met 1 september 2017 met een verlengingsoptie tot en met 31 december 2017.2) De lasten van het besluit bedragen maximaal € 1,1 mln. te dekken uit de COA-bijdrage voor statushouders met een GVA-regeling (beleidsveld 3.2) en € 600.000,- die beschikbaar is binnen beleidsveld 2.2 van de Programmabegroting.3) De afdelingsmanager Vastgoed te mandateren voor het tekenen van het huurcontract.4) Het besluit ter informatie te sturen aan de commissies Ontwikkeling en Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Op grond van het uitgevoerde onderzoek in te stemmen met de keus voor het terrein Noord van het PostNLgebouw, het oude gashouderterrein voor de duur van vijf jaar.2· Akkoord te gaan met de aanschaf van een loods inclusief het leggen van een fundering voor in totaal € 242.000 incl. BTW en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. 3· Akkoord te gaan deze kosten ten laste te brengen van IP 81.28 Sport voor € 200.000 en voor de overige € 42.000 een extra krediet ter beschikking te stellen en de bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de algemene middelen. Het college besluit:4. De huur voor de grond drie jaar niet in rekening bij de Stichting Skatepark te brengen. 5. De Stichting Skatepark Haarlem wordt per brief geinformeerd over dit besluit. De media krijgen een persbericht. 6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie Samenleving hierover advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de saneringsprogramma's voor de Lange Herenvest, de Antoniestraat en het Staten Bolwerk in concept vast en geeft deze vrij voor terinzagelegging;2. De lasten van het besluit bedragen in totaal € 64.530,- en worden gedekt door een ontvangen rijkssubsidie ad € 40.530,- (balanskostenplaats 191087) daarnaast is € 24.000,- beschikbaar binnen beleidsveld 4.1 “Duurzame stedelijke ontwikkeling” van de concept-programmabegroting 2017;3. Het college besluit om alle handelingen, hetgeen voor de uitvoering van dit besluit nodig zijn, te mandateren aan het afdelingshoofd Milieu;4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie aan de commissie beheer; 5. Het besluit wordt kenbaar gemaakt aan de betrokken eigenaren/bewoners.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het kantoorgebouw aan Koninginneweg 111 tot negen appartementen ter inzage nadat de planschade-overeenkomst is getekend;2. Het college verbindt de goede ruimtelijke onderbouwing aan de ontwerp-omgevingsvergunning;3. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/VTH om de omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het besluit wordt bekend gemaakt door een elektronische kennisgeving in het GVOP en de Staatscourant;6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota ''Groot onderhoud 2014 tot en met 2016'' vast en zendt deze naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =