Besluitenlijst BenW 28 juni 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de beleidsregels Gratis identiteitskaart voor HaarlemPashouders vast.2. Het college stelt de beleidsregels HaarlemPas vast.3. Het college stelt de beleidsregels tegemoetkoming bij ziekte en handicap vast.4. Het college stelt de beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles vast.5. Het college stelt de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang vast.6. Alle betrokkenen worden geïnformeerd door plaatsing van deze besluiten op officielebekendmakingen.nl.7. Het college stuurt dit stuk ter informatie aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit in te stemmen met de in de intentieverklaring genoemde overwegingen en afspraken.2. Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties. Het matchingsbedrag van € 86.954,- wordt gevonden binnen het huidige gemeentelijk subsidie aan stichting Hart.3. Het ministerie van OCW en de Stichting Hart ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit middels toezending van de ondertekende intentieverklaring en een begeleidend schrijven.4. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot het aangaan van bijgevoegd Addendum Huishoudelijk Afval Scheidingsinstallatie. 2. Het college besluit te kiezen voor optie 3 (uitbreiden bronscheiding, restafval via nascheiding).3. De financiële consequenties van het besluit zijn verwerkt in de Kadernota 2016 en worden gedekt via de Afvalstoffenheffing.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College besluit het voorlopig ontwerp vast te stellen en vrij te geven voor inspraak en deze ter inzage te leggen gedurende een periode van 6 weken.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 3. Het College stuurt dit besluit ter kennisname aan de commissie Beheer
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het voorlopig ontwerp vast te stellen en vrij te geven voor inspraak en deze ter inzage te leggen 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Ontwikkeling en Beheer
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In te stemmen om, voor het behoud van voldoende investeringsruimte voor de volkshuisvestelijke opgave, de Minister te verzoeken de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan te wijzen als woningmarktregio in de zin van de Woningwet 2015, met behoud van bestuurlijke samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland/IJmond. 2. Dit besluit wordt gecommuniceerd naar de in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werkzame corporaties, betrokken gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond en de overige regio's van de provincie Noord-Holland, Almere, Lelystad, Amersfoort en huurdersvertegenwoordiging in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond aan wie een zienswijze is gevraagd. De media krijgen een perstoelichting van de portefeuillehouder.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van B&W besluit: 1. De inspraaknotitie met de beantwoording van de ingediende inspraakreacties vast te stellen (bijlage 1). 2. Het definitief ontwerp ‘‘ buitenruimte Duinwijckhal’’ vast te stellen (bijlage 2). 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Dit besluit wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het eindrapport inzake het 213a onderzoek Ligplaatsvergunningen vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen worden geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur en de rekenkamercommissie.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College komt het 'Besluit mandaat- en volmacht verlening eenmalige Pgb's SVB 2016' overeen met de SVB met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de jaarverantwoording Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen 2015 vast te stellen.2. Het college stemt in met het vrijgeven van de gegevens op 'waarstaatjegemeente.nl'.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke horecapaviljoen op parkeergarage De Kamp, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid 1 onder a, sub 2 Wabo.2. Het college stemt in met de ruimtelijke onderbouwing en het stedenbouwkundig advies (bijlage B) en verbindt deze aan de omgevingsvergunning;3. Het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van het definitieve besluit aan het hoofd van de afdeling VVH/Omgevingsvergunning;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het definitieve besluit wordt bekend gemaakt door publicatie via elektronische weg; betrokkenen worden door middel van de beschikking op de gebruikelijke wijze geïïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • · om conform het advies van de accountant de jaarrekening en jaarverslag als afsluiting van het boekjaar 2015 vast te stellen. · de aanbevelingen van de RKC te bespreken en de overgenomen aanbevelingen bij het college neer tegen leggen met de vraag ze op te nemen in een plan van aanpak;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Haalbaarheidsverkenning internationale school in Haarlem, motie 32
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de nieuwe Algemene regels horecaterrassen 2016 vast (zie bijlage 1) en wijzigt daarmee de nota horecaterrassen 2011. De beleidsregels uit 2011, zoals verwoord in paragraaf I en II, komen daarmee te vervallen. 2. Voor terrassen binnen inrichtingsplannen kunnen, naast de algemene regels, afwijkende bepalingen van kracht zijn;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit gaat ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Indicatoren duurzaamheidsmonitor
  laden...

  Reacties:

  1+1 =