Besluitenlijst BenW 09 januari 2018 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Bestuurlijke P&C-kalender vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college benoemt mevr. O. Acar en dhr. L. Sluys als lid van de Participatieraad Haarlem
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De risicoanalyse 2018 vast te stellen.2. De actieagenda 2018 voor de VTH-taken vast te stellen met daarbij de volgende specifieke aandachtspunten/wijzigingen:· Toepassen bestuurlijke boete bij de kinderopvang.· Het opnemen van de in 2017 opgestarte en in 2018 doorlopende nieuwe projecten, waaronder: AirBnB, strijdig gebruik Horeca en het inspectiesignaal breedplaatconstructies.· Inzetten op de aanpak van systematische zelfcontrole bij brandveilig gebruik.· Opvolging verkregen gegevens uit het project woonfraude.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ambtenaren werkzaam bij de teams Toezicht & Handhaving en Procedures & Projecten van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de Gemeente Haarlem, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo;2. gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 18.1a, eerste lid, van de Wet milieubeheer en artikel 21 van de Afvalstoffenverordening, de integraal handhavers en de coördinerend integraal handhavers van de afdeling Veiligheid & Handhaving van de Gemeente Haarlem aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening;3. gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Verordening winkeltijden de integraal handhavers en de coördinerend integraal handhavers van de afdeling Veiligheid & Handhaving van de Gemeente Haarlem aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening Winkeltijden; 4. gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 17 van de Parkeerverordening, de integraal handhavers, de coördinerend integraal handhavers, de parkeerhandhavers 1, de parkeerhandhavers 2 en de senior parkeerhandhaver van de afdeling Veiligheid & Handhaving van de Gemeente Haarlem aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Parkeerverordening;5. gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 16, tweede lid, van de Bomenverordening, de integraal handhavers en de coördinerend integraal handhavers van de afdeling Veiligheid & Handhaving van de Gemeente Haarlem aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Bomenverordening;6. dat het eerder genomen aanwijzingsbesluit van 23 november 2010 wordt ingetrokken;dat het besluit de dag na bekendmaking inwerking treedt en op gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het Voorlopig Ontwerp vrijgeven voor inspraak.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het definitieve terrasseninrichtingsplan Spaarneoever (tussen Gedempte Oude Gracht en Melkbrug) vast te stellen conform de plattegrond in bijlage 1.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Om in het vervolg op de verkenning Participatiebedrijf een onderzoek te doen naar de financiële en maatschappelijke kosten en baten van een Participatiebedrijf en naar passende besturingsmodellen, waarbij de volgende vragen beantwoord moeten worden:a. Welke activiteiten van de GR Paswerk, de Holding Werkpas en de partners in de Haarlemse keten worden ondergebracht in het nieuwe Participatiebedrijf en waarom? Wat betekent dit voor de samenwerkende organisaties?b. Wat zijn de directe en indirecte financiële-effecten van het samenvoegen van activiteiten en bedrijfsonderdelen? En wat zijn de financiële effecten van het mogelijk ontvlechten van activiteiten of bedrijfsonderdelen?c. Hoe ziet de overhead van het nieuwe bedrijf eruit? Wat zijn de mogelijke frictiekosten en hoe kunnen die worden opgevangen?d. Wat zijn de verwachte maatschappelijke effecten van de vorming van het nieuwe Participatiebedrijf? Hoe verhouden die zich tot de verwachte kosten?e. Wat zijn de mogelijke scenario's voor de organisatie en besturing van het Participatiebedrijf? Welk model past het best bij de wensen en behoeften van de gemeente Haarlem, de regiogemeenten, het Participatiebedrijf en de samenwerkingspartners? En wat betekent dit voor de huidige (organisatie van de) GR Paswerk en de Holding Werkpas
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.2. het college besluit voorts een krediet ter beschikking te stellen van € 3.732.000,- voor de renovatie en uitbreiding van basisschool Molenwiek Dalton.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De actiepunten vast te stellen die in de managementsamenvatting zijn opgenomen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =