Besluitenlijst BenW 22 mei 2018 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college wijst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 het Werkbedrijf Haarlem B.V. aan als inzamelaar als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2017 voor het ophalen van huisraad bij huishoudens. 2. Het college wijzigt daartoe het Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening door aan artikel 2 een derde lid toe te voegen. 3. Het college wijzigt de technische aanduiding in artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening m.b.t. het alleenrecht dat aan AEB B.V. is verstrekt. 4. Het besluit treedt met terugwerkende kracht, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2018.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst met Wibaut, onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Bij het opnieuw in verkoop brengen van de kavel de destijds vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden en gewenst programma te hanteren (besluiten 2010/215560 en 2012/478177).3. De raad te verzoeken binnen 6 weken zijn zienswijze te geven op besluitpunt 1.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het privacyreglement Haarlem vast te stellen;2. De afdelingshoofden mandaat te verlenen om verzoeken op grond van de artikelen 15 tot en met 21 AVG te beantwoorden.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het parkeerterrein aan de Dijkstraat en het parkeerterrein aan de Oostvest te onttrekken aan de openbaarheid;2. Het moment van inwerkingtreding te bepalen op de datum van het totstandkomen van de verkoopovereenkomst.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2018-2019 vast te stellen.2. Opdracht te geven om te onderzoeken om MVI mee te nemen in de p&c cyclus. Een aparte paragraaf in begroting en jaarverantwoording dient inzicht te geven in voortgang van MVI bij de inkoop van de gemeente. Bij de begroting van 2019 zal een voorstel hierover worden ingebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In te stemmen met de reactie op het Ontwerp Plan van Aanpak Circulaire Economie MRA (bijlage 1);2. De intentieverklaring 'Circulair inkopen / circulair opdrachtgeverschap' (bijlage 2) te ondertekenen tijdens de bijeenkomst 'State of the Region' op 20 juni 2018; 3. Met de ondertekening in afstemming met andere MRA deelnemers toe te werken naar ten minste 10% circulair inkopen /circulair opdrachtgeverschap in 2022 en toe te werken naar 50 % circulair inkopen /circulair opdrachtgeverschap in 2025 en dit in te eigen organisatie in te bedden.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het een uitvoeringskrediet van € 2.525.000,- vrij te geven als taakstellend budget voor het realiseren van het Definitief Ontwerp van Spaarne kademuur en herinrichting;2. De lasten van het besluit te dekken uit IP WZ.07.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Onder voorbehoud van een positief besluit van Elan Wonen en Duwo om een deel van de gronden van het Koepelcomplex over te nemen - tot het aangaan van de Allonge op de Koopovereenkomst met Panopticon (bijlage 1) ter verankering van het besluit dd. 3 april 2018; 2. De wethouder Ruimte te mandateren om eventueel ondergeschikte tekstuele verbeteringen en redactionele wijzigingen in de (concept) Allonge door te voeren; 3. In te stemmen met de brief aan Elan Wonen en Duwo (bijlage 2).
  laden...

  Reacties:

  1+1 =