Besluitenlijst BenW 12 februari 2019 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De 'Regeling melden vermoeden misstand gemeente Haarlem 2019' en het 'Onderzoeksprotocol vermoeden misstand gemeente Haarlem 2019' vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Op de beantwoording op de vraag van schaduwraadslid Van Leeuwen geheimhouding op te leggen op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.2. Het college besluit voorts hogere waarden voor de geluidsbelasting vanwege spoorweglawaai en wegverkeerslawaai vast te stellen conform bijlage d.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.2. Het college legt op de bijlage “Juridische context bij de voorgenomen één-op-één verkoop (met publicatie) aan de Oerkap en de Bison Bowling”, geheimhouding op aan de commissie met inachtneming van artikel 86 van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een oneven-redige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding op de bijlage geldt voor onbepaalde duur, vanwege de aard van de geschetste juridische aspecten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verleent een garantie voor de financieringsbehoefte voor 2019 ad € 4.300.000, voortkomend uit (doorgeschoven) investeringen in 2018 en 2019 van Spaarnelanden voor het uitvoeren van activiteiten voor de publieke taak. 2. Het college verleent een garantie voor de investeringen met betrekking tot duurzaam afvalbeheer (SPA) ad € 2.200.000, gebaseerd op de geplande investeringsbehoefte voor 2019.3. Het college besluit om onder de in de aktes van borgtocht (Bijlagen 3 en 4) vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van Spaarnelanden N.V. uit hoofde van de lening, overeenkomstig de model aktes van borgtocht met referenties nnb1/nnb2, een en ander tot de maximum bedragen van EUR 4.300.000,- (referentie nnb1) en EUR 2.200.000,- (referentie nnb2) (allen te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college herziet het besluit van 15 januari 2019 (2018/830031) wat betreft besluitpunt 2: Geheimhouding2. Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet aan de raad geheimhouding op te leggen op de verkoopovereenkomsten en bijlage 1 op grond van economische en financiële belangen van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers.3. Het college besluit tevens ter voorkoming van onevenredige benadeling van de ontwikkelaar om voor onbepaalde duur geheimhouding op de leggen aan de raad ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op bijlage 6 van de verkoopovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. 4. Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet aan de raad geheimhouding op te leggen op het overzicht van weging van inschrijvingen op grond van economische en financiële belangen van de gemeente alsmede de belangen van de partijen, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding in beginsel voor onbepaalde tijd.5. Het college stelt de raad voor deze (voorlopig) opgelegde geheimhouding op de koopovereenkomst (bijlage) en het overzicht van de weging van inschrijvingen te bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het manifest van Het Vergeten Kind te ondertekenen; 2. Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de gemeente Haarlem om een bijdrage te leveren aan de 'Nacht van het Vergeten Kind' op 1 juni.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het voornemen tot een onderhandse verkoop van de Drijfriemenfabriek te publiceren op de website van de gemeente Haarlem 2. De bij deze verkoop behorende kaders en specifieke voorwaarden vast te stellen (bijlage 1).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =