Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie samenleving, 13 mei 2020 20:00:00

Algemene vergader informatie

Kijk de vergadering online

Vergadering commissie samenleving: betreft een extra -digitale- vergadering. Tijden zijn indicatief.
De reguliere commissievergadering vindt plaats op 20 mei 2020.

Datum:
13 mei 2020, 20:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
A.R. Dreijer
Griffier:
Mw. L. Marijnissen (commissiegriffier)

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Bij de bespreking van de nota 'Voortzetten minimabeleid 2018-2019' in de commissie Samenleving is toegezegd dat het bereik en de effectiviteit van het minimabeleid wordt geëvalueerd. Het evaluatierapport ‘Haarlems minimabeleid vergroot bestaanszekerheid’ (bijlage 1) informeert u over het bereik van de Haarlemse minima.
  De evaluatie behandelt de resultaten van de verschillende minimaregelingen en de besteding van de budgetten. Daarnaast toont het rapport de inkomenseffecten van het gaan werken in plaats van het hebben van een bijstandsuitkering. Tenslotte geeft deze evaluatie een beeld bij het aantal kinderen dat in Haarlem opgroeit in armoede

  Uit het rapport blijkt dat het Haarlems minimabeleid 2016-2020 de bestaanszekerheid voor Haarlemmers met een laag inkomen vergroot. Van alle Haarlemmers met een laag inkomen is 94% in beeld en bereikt. Sommige huishoudens zouden zonder de ondersteuning uit het minimabeleid hun huishoudboekje niet rond krijgen. Duidelijk is ook dat werk in plaats van een bijstandsuitkering leidt tot een (iets) hoger besteedbaar inkomen. Blijvende zorg is er over kinderen die opgroeien in armoede. In sommige wijken is dit meer dan een derde van alle kinderen. Het bereiken en ondersteunen van deze kinderen is een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode.
  Het college stuurt de informatienota ter bespreking naar de commissie Samenleving en verzoekt daarbij tot afdoening van de toezegging om het minimabeleid te evalueren op bereik en op effectiviteit (toezegging 2018/210481).

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Bij de behandeling van het agendapunt Voortzetten minimabeleid 2018-2019 zegt wethouder Roduner toe het minimabeleid einde van het jaar te evalueren op bereik en op effectiviteit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Turnvereniging HLC wil aan de Jaap Edenlaan, naast de PNH hal, in Haarlem Noord een nieuwe turnhal realiseren. Vanwege wijzigingen in het sportzalenbestand en een groeiend ledenaantal heeft HLC binnenkort onvoldoende ruimte om haar leden les te geven.
  Met bijgevoegde raadsnota wordt de startnotitie vastgesteld. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt om het initiatief verder uit te werken, waarmee ook de benodigde gemeentelijke ondersteuning beschikbaar komt. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit het aanreiken van stedenbouwkundige en ruimtelijke kaders, het definitief toetsen van de business case en aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.

  De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Conform de afspraken in het coalitieakkoord wordt bij de start van een project een startnotitie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • De Conceptbegroting 2021 van de “Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC- regio Zuid- Kennemerland en IJmond” moet op grond van de wet GR voorzien van een toelichting toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze conceptbegroting voor 15 juli 2020. De conceptbegroting moet voor 1 augustus 2020 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord -Holland zijn ingediend.

  De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de conceptbegroting 2021 van de GR en dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR mee te delen.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens