Besluitenlijst BenW 01 september 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. Het college besluit de conclusies van het rapport te betrekken bij de kadernota.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/08/20091. Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het College van GS ontvangt daags na dit besluit de aan haar gerichte brief4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking2. Het college bespreekt de nota met de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college besluit dat het voor ambtenaren van de gemeente Haarlem niet is toegestaan kledingte dragen die de open communicatie belemmert;2. Het college besluit om artikel 2 van het Kledingbesluit aan te passen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het gewijzigde Kledingbesluit zal op de HRM-wijzer worden opgenomen en zal via Insiteonder de aandacht van de medewerkers worden gebracht;5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stelt de raad voor een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro te nemen voorhet projectgebied zoals aangegeven op bijlage 1 bij dit besluit;2. Het college stelt de raad voor op het projectgebied de voorschriften zoals opgenomen in bijlage2 bij dit besluit van toepassing te verklaren;3. Het college stelt de raad voor de verdere uitvoering van het besluit te delegeren aan ons college,met de mogelijkheid van mandaat aan het hoofd van de afdeling VVH/OV;4. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om bouwvergunning te verlenen voor hetbouwen van een woning aan de Zuid-Schalkwijkerweg 45B, nadat het projectbesluit door deraad is genomen;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht;7. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langselektronische weg.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college neemt kennis van de informatienota over de CO2-Monitor Haarlem 20072. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht3. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stelt de nieuwe doelgroepdefinitie vast.2. Het Plan van aanpak VVE voor het behalen van de prestatieafspraken en het verbeteren van dekwaliteit, ten uitvoer brengen.3. De kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het Plan van aanpak VVE voor 2009 ter hoogtevan € 400.000, worden gedekt uit de gereserveerde middelen AOB/VVE.4. Ter informatie sturen aan de raadscommissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerpCeramstraat herinrichting plein vast.2. De totale kosten van dit besluit bedragen € 290.000, -. Het besluit wordt gedekt uit devolgende posten: Speelvoorziening op normniveau ad € 50.000, - (2009),Groenvoorziening IP 65.07 ad € 50.000, - (2009), Openbare verlichting IP 62.51A ad €10.000,- (2009) en Groot Onderhoud Open verhardingen ad € 180.000,- (2009).3. De buurtbewoners en partners in de directe omgeving van het projectgebiedenontvangen daags na de besluitvorming, informatie over dit besluit aan de hand van hetbijgevoegde persbericht.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stelt mede op basis van de resultaten uit de inspraak, het definitieve ontwerp (d.d.30 juli 2009) van de Gasthuisvest en Kampervest vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.940.000,-. Het besluit wordt gedekt uit diverse posten uithet investeringsplan en de begroting, zoals aangegeven in de financiële paragraaf in decollegenota. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.3. De buurtbewoners, de wijkraden, de fietsersbond, City Haarlem, MKB, Connexxion enKoninklijke Horeca Haarlem ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een kredietvan € 502.035,- incl. btw voor de nieuwbouw van Puk op het Van der aart Sportpark.2. De kosten zijn voorzien en worden gedekt in de grondexploitatie Paraplu Delftwijk,complexnummer 130.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stelt de raad voor een krediet te verlenen van € 849.363,- exclusief btw voor vtukostenen kosten woonrijp maken voor de jaren 2009, 2010, 2011.2. De kosten zijn voorzien en worden gedekt in de grondexploitatie Slauerhoffstraat,complexnummer 132.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stelt de raad voor een krediet te verlenen van € 382.287,- exclusief btw voor de vtukostenvoor de jaren 2009, 2010 en 2011.2. De kosten zijn voorzien en worden gedekt in grondexploitatie winkelcentrum Marsmanplein,complexnummer 133.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de verwerving van Marsmanplein 20,kadastraal bekend Schoten, sectie D, nummer 951, groot 2.500 m² voor een koopsom van€ 286.526,- exclusief overige kosten koper.2. Het college stelt de raad voor een krediet te verlenen van € 2.592.509,- exclusief btw voor vtukosten,sloopkosten, verwervingskosten en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken voorde jaren 2009, 2010, 2011.3. De kosten zijn voorzien en worden gedekt in de grondexploitatie Wijkpark, complexnummer134.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stemt in met het concept-ontwerpbestemmingsplan Houtplein-Wagemakerslaan;2. het college stemt in met vrijgave van het concept-ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening en de participatie metde wijkraad.3. het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. Publikatie van het besluit vindt plaats in de stadskrant
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/09/20091. Het college stemt in met het concept ontwerpbestemmingsplan "Zomerzone-Zuid";2. Het college stemt in met vrijgave van het concept ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1 (nieuwe) Bro en de participatie met de betreffendewijkraden;3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling.4. De betrokkenen (opstellers bestemmingsplan) ontvangen daags na besluitvorming informatie overdit besluit;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het college publiceert het voornemen tot het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan in deStadskrant en op de gemeentelijke website.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =