Besluitenlijst BenW 02 juni 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van devoorlopige jaarrekening 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordtvastgesteld op € 157.743,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal2. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van deBegrotingswijziging 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De wijziging is budgettair neutraal.De participantenbijdrage zal € 178.001,- bedragen.3. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van deProgrammabegroting 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit tot vaststelling van de antwoorden op de vragen over de kadernota 2009 enbestuursrapportage 2009-1 volgens bijlage A.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De antwoorden van het college worden ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur5. De antwoorden worden betrokken bij de raadsbehandeling van dekadernota 2009 en bestuursrapportage van 15 juni tot en met 18 juni.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit in te stemmen met de beleidsnota archeologie inclusief de verwerking van dereacties gegeven in het kader van vooroverleg, participatie en inspraak;2. Het besluit heeft mogelijk financiële consequenties. De kosten van gemeentelijke projecten wordenopgenomen in de betreffende projectbegrotingen; de mogelijk te maken kosten voortoevalsvondsten en excessieve kosten worden aan ons voorgelegd en gemeld in debestuursrapportages.3. Over twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden van de niet gedekte kosten, de excessievekostenregeling en de Archeologische Beleidskaart en Onderzoeksagenda Haarlem.4. Kennisgeving van de vaststelling van de beleidsnota Archeologie vindt plaats in de Stadskrant enhet Bestuurlijk Informatie Systeem van de gemeente Haarlem;5. Het besluit van het college wordt conform het protocol actieve informatieplicht ter kennisgevingaan de Commissie Ontwikkeling gestuurd en vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het facetbestemmingsplan Archeologie;2. Het college legt, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht, hetfacetbestemmingsplan Archeologie ter vaststelling voor aan de raad;3. het college mandateert om vaktechnische redenen de bevoegdheden uit de Wamz omarcheologische eisen te stellen, de bevindingen op archeologisch gebied te beoordelen enarcheologische maatregelen te nemen, aan de stadsarcheoloog;4. Financiële paragraaf: het bestemmingsplan heeft geen financiële consequenties;5. Communicatieparagraaf: de indieners van zienswijzen ontvangen de zienswijzennota en wordenuitgenodigd voor behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling, de vaststellingvan het bestemmingsplan inclusief mandatering wordt bekend gemaakt door middel van eenpublicatie in de stadskrant en de staatscourant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit:Op grond van artikel 45 lid 2 APV een uitzondering te maken op artikel 45 lid 1 APV bij wijzevan proef gedurende de perioden 1 juni tot 1oktober 2009 door:a. voor de locaties: Spaarne 36, Spaarne 66, en Bakenessergracht 109 het terras aan deoverzijde van de straat tegen de Wildemansbrug toe te staan dat de betreffende horecaondernemershun terrassen langs het Spaarne situeren;b. voor de locatie Spaarne 36 mag het terras ook gesitueerd worden langs het hek grenzendaan de toegang voor de parkeergarage De Appelaar.c. voor de locatie Bakenessergracht 109 langs het Spaarne en de locatie Spaarne 4 aan hetSpaarne geen terras toe te staan met het oog op de verkeersveiligheid.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Communicatie: Na verlening van de vergunning wordt deze aan de aanvragers toegestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college stelt de raad voor de richtlijnen vast te stellen ten aanzien van de situaties waarin eenprojectbesluit kan worden overwogen, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit;2. Het college stelt de raad voor de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld inartikel 3.10 Wro te delegeren aan burgemeester en wethouders, onder voorwaarde dat het college deraadscommissie Ontwikkeling in kennis stelt van de genomen projectbesluiten;3. Het college stelt in het najaar van 2010 een evaluatie op. De evaluatie zal aan de gemeenteraadworden voorgelegd;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het delegatiebesluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant;6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor hetSpaarne en de bijbehorende oevers, ter hoogte van de jachthaven en de noordkant van deWaarderpolder, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer301vb022, d.d. 15 mei 2009;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het college besluit het voorbereidingsbesluit na vaststelling door de gemeenteraad bekend te makendoor publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant;4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit akkoord te gaan met het uitvoeren van een proef met kleinschalig verhuurvan OV-fietsen bij twee busknooppunten in de binnenstad2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college stelt door middel van deze nota het voorlopig ontwerp 'Integrale vernieuwingopenbare ruimte Europawijk Zuid' vast en geeft het vrij voor inspraak.2. Het vastgestelde voorlopig ontwerp is opgeknipt in een aantal deelgebieden, die per deelgebiedworden uitgewerkt naar een definitief ontwerp.3. Het vaststellen van het voorlopige ontwerp heeft geen financiële consequenties. Bij hetvaststellen van het definitief ontwerp voor een deelgebied wordt deze voorgelegd aan de raadindien aanvullend krediet nodig is.4. Het college informeert de commissie ontwikkeling over het voorlopig ontwerp Integralevernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college stelt de Raad voor om middels bijgevoegd raadsbesluit een krediet te verlenenvan € 30.000,- voor het voorbereiden van de herinrichting van de openbare ruimte rondom denieuwbouw van 'de Archipel'. Deze kosten worden gedekt uit investeringspost 61.57.2. Het college mandateert wethouder Nieuwenburg ter ondertekening van de bijgevoegdeprojectovereenkomst tussen gemeente en Elan wonen.3. De betrokken corporatie ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit de zienswijze ongegrond te verklaren en vrijstelling van hetbestemmingsplan ten behoeve van het legaliseren van drie duivenhokken aan Schoterbosstraat15 te verlenen;2. Het college houdt de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aan, totdat een beslissingomtrent de nog in te dienen aanvraag om milieuvergunning is genomen;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om bovengenoemde besluiten verderadministratief af te handelen en te ondertekenen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college stemt in met het concept ontwerpbestemmingsplan "Van Tubergen";2. Het college stemt in met vrijgave van het concept ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1Bro en de participatie met de betreffende wijkraden;3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling;4. De betrokkenen (opstellers bestemmingsplan) ontvangen daags na besluitvorming informatie overdit besluit;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het college publiceert het voornemen tot het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan in deStadskrant en op de gemeentelijke website.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit ter uitvoering van een daartoe strekkende raadsmotie van 28 mei 2009 omhet aandelenbezit van n.v. NUON niet aan te bieden ter verkoop aan Vattenfall ÄB2. De n.v. NUON te berichten door middel van bijgevoegde brief die in afschrift wordt verstuurdaan de andere aandeelhouders van n.v. NUON.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit de grond Raakshof aan MAB te verkopen overeenkomstig de afspraken in derealisatieovereenkomst dd 19 december 2001 en de koopovereenkomst.2. De baten van het besluit bedragen €7.387.270,00 en komen ten gunste van de grondexploitatieRaaks.3. Ter kennisname commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit de waardering van de functie PR Coördinator Hapro met terugwerkendekracht per 1 januari 2008 vast te stellen op schaal 10.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Communicatieparagraaf: Het college informeert betrokkene schriftelijk over het genomenbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =