Besluitenlijst BenW 03 maart 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college stemt in met het onderzoek en ondersteuningstraject ten behoeve van een goedeaansluiting van vraag en aanbod in de Buitenschoolse Opvang.2. Het college stelt een bedrag van maximaal € 41.000 eenmalig beschikbaar om dit onderzoek enondersteuningstraject uit te voeren.3. De kosten (en overheveling 2009) van dit besluit worden meegenomen bij de jaarrekening 2008.4. De betrokkenen (partijen kinderopvang en primair onderwijs) ontvangen daags na besluitvorminginformatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 03/03/20091. Het college besluit tot vaststellen van de nota "Nieuw beleid zondagavondwinkels" en latenvervallen van de nota "Zondagavondwinkels".2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (ondernemers supermarkten/ huidige ontheffinghouders) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht en er volgt eenpublicatie in de stadskrant.4. Bij het besluit is inspraak niet nodig conform artikel 2, onder e van de Inspraakverordening Haarlem2006 vanwege de korte tijdsperiode voor zorgvuldige beleidsevaluatie en benodigde spoed bij hetvaststellen van het nieuwe beleid.5. De nota gaat ter informatie naar de commissie Ontwikkeling om inzicht te geven inbeleidsontwikkeling over zondagopenstelling van winkels die hoofdzakelijk eet- en drinkwarenverkopen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 03/03/20091. Het college besluit tot vaststellen van de nota "Beleidsregels winkelopenstelling op zon- enfeestdagen" en het laten vervallen van de nota "Beleid aanwijzing winkelopenstelling op zon- enfeestdagen";2. Het college besluit voor de aanwijzing van koopzondagen vast te stellen een gebiedsindeling vanzes winkelgebieden, een aanwijzingsprocedure en toewijzingscriteria.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen (aanvragers van koopzondagen, de drie grote winkelcentra, Kamer vanKoophandel, MKB, Raad voor Detailhandel) ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit; de media krijgen een persbericht;5. Bij het besluit is inspraak niet nodig conform artikel 2, onder e van de Inspraakverordening Haarlem2006 vanwege de korte tijdsperiode voor zorgvuldige beleidsevaluatie en benodigde spoed bij hetvaststellen van het nieuwe beleid.6. De nota gaat ter informatie naar de commissie Ontwikkeling om inzicht te geven inde beleidsontwikkeling over aanwijzing van koopzondagen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 03/03/20091. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking2. Het besluit wordt gepubliceerd met persbericht3. Het college bespreekt de nota met de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Vooruitlopend op de aanpassing van het gemeentelijk Treasurystatuut besluit het college datkasgeld uitsluitend kan worden belegd bij de BNG of de NWB.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit de locatie aan de Cruquiusstraat aan te wijzen als toekomstige aanvullendehuisvesting (derde schoollocatie) van de Vrije Scholen te Haarlem in plaaats van het realiserenvan de uitbreiding van het schoolgebouw op de locatie Weltevredenstraat.2. Het krediet dat in het Uitvoeringsplan SHO 2008-2011 is opgenomen voor de aanvullendehuisvesting van de Vrije School Kennemerland op de locatie Weltevredenstraat (€ 1.290.288,--)in te zetten voor:1. de noodzakelijke renovatie van de locatie Cruquiusstraat2. het voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt met het bestuur van de Rooms KatholiekeSchoolvereniging bij de overdracht ‘om niet’ van het schoolgebouw door het schoolbestuuraan de gemeente (schoolbestuur was volledig eigenaar van het schoolgebouw),met de aantekening dat op basis van de definitieve kostenramingen voor de renovatie vanbeide panden wordt vastgesteld of aanvullende middelen beschikbaar moeten wordengesteld. Deze aanvullende middelen worden betrokken bij de evaluatie van het SHO.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit de volgende straatnamen op het voormalig Deliterrein vast te stellen:Arubastraat, Bonairestraat, Curaçaoplein, Sabaplaats en St. Eustatiusplaats.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit het gedeelte van het Spijkerboorpad gelegen tussen de Briandlaan en hetTeylercollege te wijzigen in Spijkerboorweg.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit de volgende straatnamen in het Raaksgebied vast te stellen: Zuiderstraat,Drossestraat, Achterlangs, Oude Zijlvest, Jacobstraat, Vestestraat, Twaalfapostelenstraat,Gratieplein, Luiteplein, Boereplein2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Vaststellen programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2009.2. De kosten (investeringen) van het besluit bedragen € 8.469.319,-- en de baten (opbrengst locatieherontwikkeling ‘de Viersprong’) € 1.128.355,-- . Het besluit wordt gedekt uit programma 4 tenlaste van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde investeringskrediet voorzieningenhuisvesting onderwijs 2009 (€ 9.365.275,--). De investeringen komen ten laste van IP-post77.01.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college stelt de raad voor de ministers positief te adviseren over de aanwijzing van debeschermde gezichten in Haarlem-Zuid en Zuidwest volgens het voorstel van het ministerie vanOCW van 27 januari 2006;2. In het advies aan de ministers de kanttekening op te nemen het gebied Vredenhof, voor zovergelegen in de gemeente Haarlem (het gebied omsloten door de Van Oldebarneveldtlaan,Zuiderhoutlaan, Crayenestersingel, Johan de Witlaan en Wagenweg), tevens in de aanwijzingop te nemen;3. Een stadsgesprek te houden en het resultaat hiervan aan de ministers kenbaar te maken;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ''Koninginnebuurt eerstepartiële herziening'', inclusief de verwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties;2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties:4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling,waarna het ontwerpbestemmingsplan ter visie zal worden gelegd..
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-facetbestemmingsplan Archeologie inclusiefde verwerking van de reacties gegeven in het kader van vooroverleg en participatie;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen (de oude WRO - artikel 10 partners en degenen die een reactie hebbeningestuurd tijdens de participatie) ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; destart van de formele planprocedure wordt bekend gemaakt via een aankondiging in deStadskrant en de Staatscourant;4. Het besluit van het college wordt op grond van het protocol actieve informatieplicht terbespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling waarna het ontwerpfacetbestemmingsplanArcheologie ter inzage wordt gelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit in te stemmen met de herziene concept inclusief de verwerking van de reactiesgegeven in het kader van vooroverleg en participatie;2. Het besluit heeft financiële consequenties. De kosten van dit besluit zijn voorzien en opgenomen inde programmabegroting 2009-2013 en projectbegrotingen;3. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, de Provincie Noord-Holland,de Archeologische Werkgroep Haarlem, de wijkraden, de woningcorporaties en degenen die eenreactie hebben ingestuurd tijdens de participatie ontvangen daags na besluitvorming informatie overdit besluit; kennisgeving van de inspraakmogelijkheid voor de beleidsnota Archeologie vindt plaatsin de Stadskrant;4. Het besluit van het college wordt conform het protocol actieve informatieplicht ter besprekingvoorgelegd aan de commissie Ontwikkeling waarna het herziene concept beleidsnota Archeologieter inzage wordt gelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college stelt de raad voor een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro te nemen voorhet projectgebied zoals aangegeven op bijlage C van dit besluit;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De kennisgeving van de vaststelling van het projectbesluit wordt zowel in de Stadskrant als inde Staatscourant geplaatst en geschiedt voorts langs elektronische weg.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college stemt in met de uitvoering van de Regionale RAAK-aanpak Kindermishandeling alscentrumgemeente voor Midden- en Zuid-Kennemerland.2. Het college stemt in met opdrachtverlening aan Stade voor € 133.809,31 ten behoeve van deaanstelling van een regiocoördinator RAAK.3. Het college stemt in het besluit te dekken uit de middelen die gemeente Haarlem hiervoorontvangt van het Rijk, namelijk 250.000 euro (2008-2010) ten laste van kostenplaats 1232-4756-1130.4. De commissie samenleving het besluit van het college ter informatie sturen zodat de commissiekennis kan nemen van de inhoud van de regionale RAAK-aanpak kindermishandeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit de uitgebrachte adviezen van de adviescommissie CultuurstimuleringsfondsHaarlem over de 53 ingediende subsidieaanvragen voor de 1e tranche van 2009 over te nemen.42 aanvragen zijn (deels) gehonoreerd en 11 aanvragen zijn afgewezen. Daarnaast besluit hetcollege om aan St. Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem ten laste van de 2e tranche€20.000,= te verlenen t.b.v. de Stad als Podium 2009.2. Budget is opgenomen in de begroting (1401.4791.1140). De kosten van het besluit bedragen €140.378,=. Het besluit wordt gedekt uit programma 6, Economie, toerisme en cultuur, product02.06 Evenementen en projecten cultuur3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van het bureau ouderenadviseurs.2. Het college besluit aan Stichting Kontext een budgetsubsidie te verstrekken van € 293.217,- voor deuitvoering van het prestatieplan 2009.3. Het college besluit om ten behoeve van de baliefunctie €6.795,- van het bovengenoemdebudgetsubsidie te financieren uit de post armoedebestrijding (beleidsveld 7.3, productnummer70301, kostenplaats 1511).4. De overige kosten van het besluit bedragen € 286.422,-. Deze kosten worden gedekt uitbegrotingspost 03.02.01 (Ouderenbeleid, kostenplaats 1141-4756-1020).5. Communicatieparagraaf: De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college besluit tot het vaststellen van de beleidsregels Haarlempas.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het besluit van het college wordt ter informatie gezonden aan de commissie4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =